logo


Ὁ μ ι λ ι ά ρ ι ο ν

ἐπιμελεῖται ὁ Μητροπολίτης Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ

Δ α ν ι ή λ

 

Στόν χῶρο αὐτό δημοσιεύονται ὁμιλίες ἐπιφανῶν καί διακεκριμένων ὁμιλητῶν συγγραφέων πρός κοινήν ὠφέλειαν τῶν ἀναγνωστῶν.

Ἡ Ἐκκλησία μας φυλάσσει καί ἑρμηνεύει μέ θεία αὐθεντία τούς λόγους τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Ἴδιος ὁ Κύριός  μας κατά τήν ἐπί γῆς ζωή καί διακονία Του ἑρμήνευε τήν διδασκαλία Του στούς μαθητές Του. Πρίν φύγει ἀπό τόν κόσμο αἰσθητά ὑποσχέθηκε στούς μαθητές Του ὅτι θά ἀποστείλει τό Ἅγιο Πνεῦμα γιά νά τούς ἑρμηνεύει τήν διδασκαλία Του.

Συνεπῶς μόνο τό Ἅγιο Πνεῦμα ἀποκαλύπτει τήν ἀλήθεια τῶν λόγων τοῦ Κυρίου μας, τό Ὁποῖο ὁμιλεῖ, φωτίζοντας τούς ἔχοντες τίς προϋποθέσεις γιά νά κατανοήσουν τίς ἀλήθειες τοῦ Θεοῦ.

Γι’ αὐτό καταφεύγουμε στούς Θεόπνευστους Πατέρες καί Διδασκάλους πού φωτίσθηκαν ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα γιά νά καταλάβουμε αὐτά πού δίδαξε ὁ Κύριός μας.

Ἡ ἁγία ζωή τους ἀποτελεῖ ἀπόδειξη ἦταν ὅτι ἦσαν φωτισμένοι ὅπως διδάσκει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος «ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πρᾳότης, ἐγκράτεια» (Πρός Γαλάτας ε΄, 22).

Γιά ὅσους ἐπιθυμοῦν νά γνωρίσουν τούς θησαυρούς τῆς γνώσεως καί τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ πού περιέχονται στούς Εὐαγγελικούς λόγους θά θά ἐπιλέγουμε καί θά δημοσιεύουμε σύν τῷ χρόνῳ ὁμιλίες γιά τήν πνευματική οἰκοδομή καί κατάρτισή τους.

Ἀρχίζουμε μέ ὁμιλίες τοῦ Θεοφάνους Κεραμέως, Ἐπισκόπου Ταυρομενίου (Φιλάγαθος Κεραμίτης).

Φίλιππος ἦταν τό πραγματικό ὄνομα τοῦ «Θεοφάνους Κεραμέως» ἐπισκόπου Ταυρομενίου, ὁ ὁποῖος, γενόμενος μοναχός, ἔλαβε τό ὄνομα Φιλάγαθος.

Γεννήθηκε κατά τό τελευταῖο τέταρτο τοῦ 11ου αἰῶνος μ.Χ. στό Κεράμιον, χωριό πού βρίσκεται βορειοδυτικῶς τῆς πόλεως τοῦ Ταυρομενίου (σημερινή Taormina στήν Σικελία). Τήν ἐγκύκλιο μόρφωσή του ἔλαβε στήν γειτονική μονή τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα καί ἀργότερα, εἰσῆλθε στήν παρά τό Ροσσάνο μονή τῆς Νέας Ὁδηγήτριας μαθήτευσε πλησίον τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς μονῆς Βαρθολομαίου Σιμέρη (ἐκοιμήθηκε τό 1130). Ἐκεῖ εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἐντρυφήσει στήν βιβλιοθήκη τῆς μονῆς, τήν ὁποία εἶχε ἱδρύσει ὁ Βαρθολομαῖος μέ σκοπό τήν καλλιέργεια τῶν μοναχῶν στήν ἐκκλησιαστική παράδοση τῆς ἑρμηνείας τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

Ἀργότερα ὡς διδάσκαλος δηλαδή ὡς ἐπίσημος Ἱεροκύρηκας καί ἑρμηνευτής τῆς Γραφῆς θά κηρύξει κατ’ ἐπανάληψη, στόν καθεδρικό ναό τοῦ Ροσσάνο τοῦ Ρηγίου τῆς Καλαβρίας, καθώς καί στίς πόλεις καί τίς μονές τῆς Σικελίας καί κυρίως τοῦ Παλέρμου κατά τήν ἐποχή τῶν ἡγεμόνων τῆς Σικελίας Ρογήρου Β΄ (1130-1154) καί Γουλιέλμου Α΄ (1154 -1166). Οἱ ἐπίπονες προσπάθειες τίς ὁποῖες κατέβαλλε γιά τήν ἐξύψωση τοῦ χριστιανικοῦ βίου τῶν κατοίκων τῆς νήσου μετά δύο καί πλέον αἰῶνες ἀραβικῆς κυριαρχίας εἶχε σάν ἀποτέλεσμα τήν στενή μετά τοῦ Ρογήρου Β΄συνεργασία. Ὁ θάνατός του τοποθετεῖται μετά τό 1154.

 

 

Θεοφάνους Κεραμέως

Ὁμιλία Α΄           

«Εἰς τήν ἀρχήν τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ νέου ἔτους»

 

 

Θεοφάνους Κεραμέως

 Ὁμιλία Β΄   

Κυριακή ΙA΄  Ματθαίου

 « Περί τῆς παραβολῆς τῶν μυρίων ταλάντων»

 

 

Θεοφάνους Κεραμέως

 Ὁμιλία Γ΄ 

«Κυριακῇ πρό τῆς ὑψώσεως τοῦ τιμίου καί ζωοποιοῦ σταυροῦ»

 

  

Θεοφάνους Κεραμέως

Ὁμιλία Δ΄ 

Εἰς τήν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ

 

 

Θεοφάνους Κεραμέως

  Ὁμιλία Ε΄

  εἰς τό «Ἑστώς ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν λίμνην Γενησαρέτ,

εἶδε δύο πλοῖα» 

 

 

Θεοφάνους Κεραμέως

 Ὁμιλία ΣΤ΄

 «Περὶ τοῦ υἱοῦ τῆς χήρας» 

 

 

Θεοφάνους Κεραμέως

Ὁμιλία Ζ΄

«Περὶ τῆς παραβολῆς τοῦ σπόρου» 

 

 

Σωφρονίου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων

 « Ἐγκώμιον εἰς τόν ἅγιον Ἰωάννην τόν Πρόδρομον»

 

 

Νικήτα Δαυΐδ Παφλαγόνος

  Λόγος Στ΄

«Εἰς τόν ἅγιον καί πανεύφημον ἀπόστολον

καί εὐαγγελιστήν Ἰωάννην τόν Θεολόγον»

 

 

 

Γρηγορίου Παλαμᾶ

  Ὁμιλία ΜΓ΄

 Εἰς τόν ἐν ἁγίοις μεγαλομάρτυρα καί θαυματουργόν

καί μυροβλύτην Δημήτριον»

 

 

 

Θεοφάνους Κεραμέως

  Ὁμιλία Θ΄

 Ες τό «λθόντι τ ησο

ες τήν χώραν τν Γαδαρηνν πήντησεν ατ νήρ τις

κ τς πόλεως,  ς εχε δαιμόνια κ χρόνων κανν»

 

 

 

Θεοφάνους Κεραμέως

 Ὁμιλία Η΄

 «Περὶ τοῦ πλουσίου καί Λαζάρου»

 

 

 

Γεωργίου Νικομηδείας

  Λόγος Ι΄

«Ἐγκώμιον εἰς τούς ἁγίους καί θαυματουργούς ἀναργύρους Κοσμᾶν καί Δαμιανόν»

 

 

Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου

  «Λόγος ἐγκωμιαστικός εἰς τούς δύο μεγίστους

 Ἀρχαγγέλους Μιχαήλ καί Γαβριήλ»

 

 

 

Θεοφάνους Κεραμέως

 Ὁμιλία 

  «Περί τῆς θυγατρός τοῦ ἀρχισυναγώγου,

  καί περί τῆς αἱμοῤῥοούσης»

 

 

 

Θεοφάνους Κεραμέως

 Ὁμιλία IΑ΄

  «Περί τοῦ ἐρωτήσαντος τόν Κύριον νομικοῦ, 

 καί περί τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τούς λῃστάς»

 

 

 

 

Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ

  Λόγος ΙΑ΄

 «Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ ἐγκώμιον εἰς τόν Ἅγιον Ἰωάννην Χρυσόστομον»

 

 

 

Μεγάλου Βασιλείου

 Εἰς τό ρητόν τοῦ κατά Λουκᾶν Εὐαγγελίου

«Καθελῶ μου τάς ἀποθήκας, καί μείζονας οἰκοδομήσω»

 καί περί πλεονεξίας »

 

 

  

Γερμανοῦ Κωνσταντινουπόλεως

  Ὁμιλία Γ΄

«Εἰς τήν Εἴσοδον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου»

 

  

Θεοφάνους Κεραμέως

  Ὁμιλία ΜΕ΄

  «Περί τοῦ ἐρωτήσαντος πλουσίου τόν Ἰησοῦν»

 

 

Μεγάλου Ἀθανασίου

  «Ἐγκώμιον εἰς τόν Ἅγιον Ἀνδρέαν τόν Ἀπόστολον»

 

 

 

 Κωνσταντίνου Λογοθέτου Ἀκροπολίτου

«Λόγος εἰς τόν Ἅγιον Ἰωάννην τόν Δαμασκηνόν»

 

 

 

Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ

  Λόγος ΙΒ΄

 «Τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου πρεσβυτέρου  τοῦ Δαμασκηνοῦ, ἐγκώμιον εἰς τήν ἁγίαν καί ἔνδοξον

 τοῦ Χριστοῦ μάρτυρα Βαρβάραν»

 

 

 

 

Νικηφόρου Κάλλιστου Ξανθόπουλου

 «Περί Ἠλία τοῦ Ἱεροσολύμων ἐπισκόπου, ὡς διά τήν ἐν Χαλκηδόνι σύνοδον, διάφορος βασιλεῖ κατέστη· καί ὡς ὁ μέγας Σάββας ἐς βασιλέα πεμφθείς,  τό μεταξύ αὐτῶν διέλυσε σκάνδαλον»

 

 

 

 

Ἀνδρέου Ἱεροσολυμίτου

Λόγος ΙΗ΄

 «Ἐγκώμιον εἰς τόν ὅσιον Πατέρα ἡμῶν Νικόλαον,

 τόν τῆς ἐν Λυκίᾳ Μύρης»

 

 

 

 

Γεωργίου Νικομηδείας

  Λόγος Α΄

 «Εἰς τόν χρηματισμόν τῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης»

 

 

 

Θεοφάνους Κεραμέως

 Ὁμιλία ΙΓ’

 «Περί τῆς παραβολῆς τοῦ δείπνου»

 

 

 

Σωκράτους Σχολαστικοῦ

 Ἐκκλησιαστική Ἱστορία

«Περί Σπυρίδωνος τοῦ Κυπρίων ἐπισκόπου»

 

 

Ἑρμείου Σωζομένου Σαλαμῖνος

 Ἐκκλησιαστική Ἱστορία

 «Διήγησις περί τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος,

 καί περί τῆς αὐτοῦ μετριοφροσύνης καί καταστάσεως»

 

 

 

 

Θεοφάνους Κεραμέως

  Ὁμιλία ΙΔ-

 Εἰς τό «Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ Υἱοῦ Δαβίδ»

 

 

 

Κυρίλλου Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας

«Λόγος εἰς τήν Τελευτήν τῶν Ἁγίων Τριῶν Παίδων

καί τοῦ Πανσόφου Δανιήλ »

 

  

Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

 «Εἰς τά Θεοφάνια, εἴτουν Γενέθλια τοῦ Σωτῆρος»

 

  

Θεοδότου Ἀγκύρας

 Ὁμιλία Α΄

«Λεχθεῖσα ἐν τῇ ἡμέραι τῆς γεννήσεως

τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» 

 

 

 

Θεοδότου Ἀγκύρας

  Ὁμιλία Β΄

 «Ὡραῖος λόγος πάνυ, ἀναγνωσθείς ἐν τῇ συνόδῳ ἐπί τοῦ ἐπισκόπου Κυρίλλου, εἰς τήν γέννησιν τοῦ Σωτῆρος»

 

 

 

Ἠλίου Κρήτης

 « Εἰς τήν περιτομήν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,

  καί εἰς τόν ἅγιον Βασίλειον»

 

 

Γρηγορίου Θεολόγου

Λόγος καʹ

Εἰς τὸν μέγαν Ἀθανάσιον ἐπίσκοπον Ἀλεξανδρείας.

 

 

 

 

Γεωργίου Πισιδίας

 

«Βίος καί Πολιτεία καί Ἄθλησις

τοῦ Ἁγίου Ἀναστασίου τοῦ Μαρτυρησάντος ἐν Περσίδι»

 

 

 

 

Θεοφάνου Κεραμέως

 Ὁμιλία ιε΄

 Περὶ τοῦ ἀρχιτελώνου Ζακχαίου.

 

 

 

Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν

 Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου

  Λόγος ἐγκωμιαστικός εἰς τήν ἀνακομιδήν τοῦ Λειψάνου

τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

 

 

Μιχαήλ Ψελλοῦ

Χαρακτῆρες Γρηγορίου Θεολόγου, τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τοῦ Χρυσοστόμου, καί Γρηγορίου τοῦ Νύσσης  

 

  

 

Θεοφάνους Κεραμέως

Ὁμιλία ιστ΄

 Περί τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου

 

  

 

 

Θεοφάνους Κεραμέως

 Ὁμιλία ιζ΄

Περὶ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ

 

 

Θεοφάνους Κεραμέως

Ὁμιλία ΙΗ΄

Εἰς τό «Ὅταν ἔλθη ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ»

  

 

Θεοφάνους Κεραμέως

Ὁμιλία ΙΘ΄

 Εἰς τό «Ἐάν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τά παραπτώματα αὐτῶν»

 

 

 

Θεοφάνους Κεραμέως

 Ὁμιλία Κ΄

 «Τῇ Κυριακῇ τῆς Ὀρθοδοξίας, περί τῶν ἁγίων εἰκόνων»

 

 

  

Θεοφάνους Κεραμέως

Ὁμιλία ΚΑ΄

«Περί τοῦ ἐν Καπερναούμ παραλυτικοῦ»

 

 

 

Θεοφάνους Κεραμέως

Ὁμιλία κβ΄

«Εἰς τὸ : Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν.  ᾿Ελέχ0η Κυριακῇ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως»

 

 

 

Θεοφάνους Κεραμέως

  Ὁμιλία κγ΄

 «Εἰς τὸ : Ἄνθρωπος τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ γονυπετῶν αὐτόν, καὶ λέγων, Κύριε, ἐλέησὸν μου τὸν υἱὸν, ὅτι σεληνιάζεται»

 

 

 

Θεοφάνους Κεραμέως

Ὁμιλία νγ΄

«Εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου

 

 

 

Θεοφάνους Κεραμέως

  Ὁμιλία κδ΄

 «Εἰς τὸ : Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται»

 

 

Θεοφάνους Κεραμέως

 Ὁμιλία κε΄

 «Εἰς τὴν τοῦ δικαίου Λαζάρου ἀνάστασιν»

 

 

Θεοφάνους Κεραμέως

 Ὁμιλία κστ΄

 «Εἰς τὴν Βαϊοφόρον ἑορτὴν-ἐλέχθη δὲ ἐνώπιον τοῦ ῥηγὸς Ῥόγου»

 

 

Θεοφάνους Κεραμέως

Ὁμιλία κζ΄

 «Εἰς τὸ τίμιον τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ πάθος»

 

 

Θεοφάνους Κεραμέως

 «Ὁμιλία εἰς τό Πρό ἕξ ἡμερῶν τοῦ Πάσχα καί περί τοῦ μύρου»

 ἐλέχθη ἐν τῷ ἄμβωνι 

 

 

 

Θεοφάνους Κεραμέως

   «Ὁμιλία εἰς τήν Βαϊοφόρον.

 ἐλέχθη εἰς τὴν λιτὴν ἐν τῇ πόλει Μεσσίνη 

 

 

 

Θεοφάνους Κεραμέως

 «Ὁμιλία εἰς τήν Βαϊοφόρον.

ἐλέχθη ἐν τῷ ἄμβωνι τῆς Καθολικῆς Ῥηγίου 

 

 

Θεοφάνους Κεραμέως

ΟΜΙΛΙΑ ΛΗʹ

«Εἰς τήν Σαμαρείτιδαν» 

 

 

Θεοφάνους Κεραμέως

 Ὁμιλία ΛΘ΄

«Εἰς τήν σωτήριον Ἀνάληψιν» 

 

 

Θεοφάνους Κεραμέως

Ὁμιλία Μ΄

«Εἰς τήν ἐπιφοίτησιν τοῦ ἁγίου Πνεύματος» 

 

 

Θεοφάνους Κεραμέως

Ὁμιλία ΜΑ΄

«Εἰς τήν Κυριακὴν τῶν ἁγίων πάντων» 

 

 

Θεοφάνους Κεραμέως

Ὁμιλία ΜΒ΄

«Εἰς τὸ Λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός» 

 

 

Θεοφάνους Κεραμέως

Ὁμιλία ΜΓ΄

 «Εἰς τὰ ἐπίλοιπα τοῦ « Λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός. » 

 

 

Θεοφάνους Κεραμέως

Ὁμιλία ΝΔ΄

«Εἰς τό, «Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ Πατρός.»

Ἐλέχθη δέ ἐν τῇ πανηγύρει τοῦ ἁγίου Ὀνουφρίου » 

 

 

 

Θεοφάνους Κεραμέως

Ὁμιλία ΝΕ΄

 «Εἰς τό, «Ἐλθῶν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου»

Ἐλέχθη ἐν τῇ ἑορτῇ τῶν ἁγίων ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου » 

 

 

Θεοφάνους Κεραμέως

 Ὁμιλία ΝΣΤ΄

 «Ἐλέχθη ἐν τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Προκοπίου –Εἰς τό Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν»

 

 

Θεοφάνους Κεραμέως

Ὁμιλία ΝΖ΄

«Εἰς τό « Ἐγώ εἰμί ἡ θύρα» –

Ἐλέχθη ἐν τῇ ἑορτῇ τοῦ ἁγίου Παγκρατίου» 

 

 

Θεοφάνους Κεραμέως

Ὁμιλία ΝΗ΄

«Εἰς τό « Ἰδού ἐγώ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων» –

Ἐλέχθη ἐν τῇ ἑορτῇ τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος» 

 

 

 

Συμεών Λογοθέτου καί Μεταφραστοῦ

 

  «Ἄθλησις, τοῦ ἁγίου μάρτυρος Καλλινίκου 

 

 

Βασιλείου Πορφυρογέννητου τοῦ Νέου

 «Ἄθλησις, τοῦ ἁγίου μάρτυρος Καλλινίκου

(Μηνολόγιον - μηνί  Ἰουλίῳ κθ΄)

 

 

Θεοφάνους Κεραμέως

ΟΜΙΛΙΑ ΝΘʹ.

«Εἰς τήν σωτήριον Μεταμόρφωσιν τοῦ Κυρίου, καί Θεοῦ,

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» 

 

 

Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας

ΟΜΙΛΙΑ Θʹ.

«Εἰς τήν Μεταμόρφωσιν τοῦ Κυρίου, καί Θεοῦ,

καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» 

 

 

Θεοφάνους Κεραμέως

 Ὁμιλία Ξ΄

«Εἰς τό Εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς κώμην τινά.

Ἐλέχθη ἐν τῇ ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου» 

 

 

Θεοφάνους Κεραμέως

 Ὁμιλία ΞΑ΄

«Εἰς τήν ἀποτομήν τοῦ τιμίου Προδρόμου»