logo


Κήρυγμα γιά Κυριακή 3.1.2016

 

ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2016

 

Eἴμαστε σήμερα μπροστά στόν νέο χρόνο πού ἀρχίζει. Εὐ­χόμαστε καί θέλουμε νά ἔχουμε ὑγιεία, εὐτυχία, εὐημερία, εἰρήνη, ἀσφάλεια, νά ἀπολαμβάνουμε πολλά καί ἄφθο­να ἀγαθά.

Ὄντως ὅλα αὐτά εἶναι καί ἐπιθυμητά καί ποθητά καί κατανοητά. Ὡστόσο ὅμως ὀφείλουμε νά ἐπισημάνουμε ὅτι:  

α´. Τήν εὐτυχία καί τήν πληρότητα στή ζωή, ἀκόμη καί ὅταν στερούμαστε κάποια ἀπό αὐτά πού ἀναφέραμε, μᾶς ἐξασφαλίζει ὁ Ἴδιος ὁ Θεός, ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας καί τήν κοινωνία. Τό Πανάγιο πνεῦμα ὅταν κατοικήσει στήν ψυχή μας θά μᾶς παράσχει ὄχι μόνο τά ἐξωτερικά βιοτικά αὐτά ἀγαθά, ἀλλά καί τά ἀνώτερα πνευματικά ἀγαθά. Θά μᾶς δώ­σει τήν πραγματική εὐτυχία, ὅπως τήν περιγράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Ἄν καί μᾶς πιέζουν ἀπό παντοῦ, δέν μᾶς κα­­ταβάλλουν. Βρισκόμαστε σέ ἀδιέξοδο, ὅμως δέν ἀπελπιζό­­μαστε. Μᾶς καταδιώκουν, ὁ Θεός ὅμως δέν μᾶς ἐγκαταλεί­­πει. Μᾶς ρίχνουν κάτω, μά δέν χάνουμε τόν ἀγώνα»1.

«Ἀντίθετα, μέ κάθε τρόπο συστήνουμε τόν ἑαυτό μας σάν ὑπηρέτες τοῦ Θεοῦ: μέ τή μεγάλη ὑπομονή μας, μέ τίς θλίψεις, μέ τίς δυσχέρειες, τίς στενοχώριες, τίς κακοποιήσεις, τίς φυλακίσεις, τίς ἐξεγέρσεις ἐναντίον μας, τίς ταλαιπωρίες, τίς ἀγρυπνίες, τήν πείνα. Συστήνουμε τούς ἑαυτούς μας μέ τήν ἐντιμότητα, τή γνώση τῆς ἀλήθειας, τήν ἀνεκτικότητα, τήν καλωσύνη, τή φώτιση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τήν ἀνυπόκριτη ἀγάπη, τό κήρυγμα γιά τήν ἀλήθεια, τή δύναμη τοῦ Θεοῦ, μέ τά ὅπλα τῆς σωτηρίας τά ἐπιθετικά καί τά ἀμυντικά, δοκιμάζοντας δόξα καί ἀτίμωση, δυσφήμηση καί ἔπαινο· μᾶς θεωροῦν λαοπλάνους, καί ὅμως λέμε τήν ἀλήθεια· μᾶς ἀγνοοῦν καί ὅμως γινόμαστε γνω­στοί· φτάνουμε στόν θάνατο, καί νά πού ζοῦμε· μᾶς βασα­νίζουν, ἀλλά δέν πεθαίνουμε· μᾶς προξενοῦν στενοχώριες κι ὅμως πάντοτε χαιρόμαστε· εἴμαστε φτωχοί, κάνουμε ὅμως πολλούς νά πλουτίσουν· δέν ἔχουμε τίποτε καί κατέχουμε τά πάντα»2.

β´. ῾Η ἀπουσία τοῦ Θεοῦ καί ἡ περιφρόνηση τῶν εὐαγγελικῶν ἀξιῶν καί ἀρχῶν ἔχει ὡς συνέπεια τήν ταραχή, τήν ἀβε­­βαιότητα, τήν ἀνασφάλεια, τή διαφθορά καί τήν ἔκπτω­ση τῶν συνειδήσεων. Ὁ ἅγιος Βασίλειος πού σήμερα ἑορτάζουμε περιγράφει αὐτές τίς συνέπειες μέ λόγο πού ἄν καί εἰπώθηκε γιά τήν ἐποχή του εἶναι καί σήμερα ἀλλά καί διαχρονικά ἐπίκαιρος:

«Τῆς εὐσεβείας τά δόγματα ἔχουν ἀνατραπεῖ, τῆς Ἐκκλησίας οἱ θεσμοί ἔχουν συγχυθεῖ... Ἔχει ἀμαυρωθεῖ ἡ ἀκρίβεια τῶν κανόνων, μεγάλη εἶναι ἡ ἐλευθερία πρός τήν ἁμαρτία... Ἔχει χαθεῖ ἡ δικαιοκρισία, ὁ καθένας πορεύεται σύμφωνα μέ τό θέλημα τῆς καρδιᾶς του. Ἡ πονηρία εἶναι ἄμετρος, οἱ λαοί μένουν ἀνουθέτητοι, οἱ ἐκκλησιαστικοί ἡγέτες δέν ἔχουν τό θάρ­ρος νά ἐκφρασθοῦν. Διότι οἱ ἀποκτήσαντες τήν ἐξουσίαν δι’ ἀνθρώπων εἶναι δοῦλοι αὐτῶν πού τούς ἔδωσαν τή χάριν. Γι’ αὐτά γελοῦν οἱ ἄπιστοι, σαλεύονται οἱ ὀλιγόπιστοι· ἡ πίστη εἶναι ἀμφίβολος, ἡ ἄγνοια καταλαμβάνει τίς ψυχές διότι οἱ ἐγκληματικῶς νοθεύοντες τόν λόγον μιμοῦνται τήν ἀλήθεια. Τά στόματα τῶν εὐσεβῶν σιγοῦν, ἐνῶ κάθε βλάσφημη γλώσσα εἶναι ἀνοικτή. Βεβηλώθηκαν τά ἅγια, ἀποφεύγουν τούς εὐκτήριους οἴκους τά πλήθη πού ἔχουν ὑγιές φρόνημα ὡς διδασκαλεῖα ἀσεβείας, ὑψώνουν δέ τά χέρια πρός τόν οὐράνιο Δεσπό­τη στίς ἐρημιές μέ στεναγμούς καί δάκρυα»3.

Γιά νά μήν χαθοῦμε ἄς ἀνανήψουμε, ὅπως μᾶς καθοδηγεῖ ὁ ἀπόστολος Παῦλος :

«Γιατί ὁ Θεός φανέρωσε τή χάρη του, γιά νά σώσει ὅλους τούς ἀν­θρώπους. Αὐτή μᾶς καθοδηγεῖ νά ἀρνηθοῦμε τήν ἀσέ­­βεια καί τίς ἁμαρτωλές ἐπιθυμίες καί νά ζήσουμε μέ σωφροσύνη, μέ δικαιοσύνη καί μέ εὐσέβεια στόν παρόντα αἰώνα»4.

Ἄς παρακαλέσουμε ἐπαναλαμβάνοντας τήν προσευχή τῆς Ἐκ­­­κλησίας μας ὄχι μόνο σήμερα στήν ἀρχή τοῦ χρόνου ἀλλά συ­­νεχῶς στή ζωή μας

«Παράκλητε ἀγαθέ ἐλθέ καί σκήνωσον ἐν ἡμῖν»

(Ἔλα Κύριε νά κατοικήσεις μέσα μας)

Εὐχόμαστε ὁ Παράκλητος νά κατοικήσει μέσα μας, ὥστε νά στερεώσει τά χαλαρωμένα ἤθη μας, νά ζωντανέψει τά ἀπογοητευμένα ὄνειρά μας, νά θεραπεύσει τήν πληγωμένη ζωή μας

Καλή εὐλογημένη χρονιά.

Mέ ἑόρτιες πατρικές εὐχές.

 

Παραπομπές

1. Πρός Κορινθίους Β΄ δ΄ 8-9.

2. Πρός Κορινθίους στ΄ 4-10.

3. Μ. Βασιλείου, Ἐπιστολή 92 Πρός Ἰταλούς καί Γάλλους. ΒΕΠΕΣ 55, 122-123.

4. Πρός Τίτον β΄ 11-12.