logo


Κήρυγμα Κυριακῆς 16.10.2016

(Κυριακή Δ΄ Λουκᾶ)

Ἀπόστολος (Τιτ. γ΄ 8-15)

 

Ο γιοι  πατέρες τς βδομης Οκουμενικς Συνόδου, τή μνήμη τν ποίων τιμ σήμερα κκλησία, ταν σοφοί λλά καί πρακτικοί νθρωποι. τσι κατόρθωσαν νά ξεχωρίσουν τήν λήθεια πό τήν πλάνη, διότι αρεση, κτός τν λλων, ταν καί εναι νοησία, ντίθετη δηλαδή πρός τήν νοημοσύνη τν κοινν νθρώπων. Μέ τόν τρόπο δέ ατό, ο γιοι Πατέρες πέδειξαν, τι ταν ριζωμένοι στήν ποστολική παράδοση τς κκλησίας, πού τή χαρακτηρίζει σοβαρή καί πεύθυνη δημιουργικότητα καί χι κενολογία τς αρέσεως.

  πόστολος Παλος, κφράζοντας τήν ποστολική παράδοση, γράφει στόν πίσκοπο τῆς Κρήτης Τίτο: << νά ποφεύγεις τίς νόητες συζητήσεις γιά τίς γενεαλογίες τν μυθικν θεν, καθώς καί τίς φιλονικίες καί διαμάχες γύρω πό τόν ουδαϊκό νόμο, γιατί  ο συζητήσεις ατές εναι μάταιες καί δέν χουν καμία πρακτική φέλεια>>

            Ο αρετικοί λων τν αώνων εναι ο διοι. σχολονται μέ τά πουσιώδη καί μηδαμινά. Μπορον νά φλυαρον πί ρες γιά σήμαντα θέματα. Εναι πίμονοι  καί κουραστικοί. πανέρχονται συνεχς στά δια καί τά δια. Μιλνε γιά πολλά, τούς διαφεύγει μως οσία τν πραγμάτων καί χάνονται σέ να λαβύρινθο νόητων  δεν καί θεωριν. πιστρατεύουν πιχειρήματα γιά νά ποδείξουν σάν ληθινές τίς  λοφάνερα πλανεμένες καί αρετικές τους ντιλήψεις. σοι εχαν  τήν τυχία νά συζητήσουν μέ αρετικούς  γρήγορα μετανόησαν γιά τόν πολύτιμο χρόνο πού χασαν. Γιατί λη συζήτηση μαζί τους δέν εναι παρά καθαρή μωρία καί νοησία.

Γι’ αυτό καί κκλησία μας, πού συνεχίζει τήν παράδοση τν γίων πατέρων,  συνιστ νά ποφεύγουμε τίς συζητήσεις μέ τούς αρετικούς. <<Τό πολύ πολύ μία δύο συμβουλές>>, τονίζει πόστολος, << καί στερα παράτησε τόν αρετικό καί ποφευγέ τον. Γιατί θά χάσεις τόν καιρό σου  σέ  καρπες καί τέλειωτες συζητήσεις>>.

            παράδοση τν γίων πατέρων θεωρε νωφελεῖς τίς αρετικές συζητήσεις καί διαμάχες, διότι ρχονται σέ πόλυτη ντίθεση πρός τό πνεμα τς δημιουργικότητας πού χαρακτηρίζει τό στρατόπεδο τς λήθειας, δηλαδή τήν κκλησία. πόστολος δέν παύει μάλιστα νά τό πενθυμίζει στίς πιστολές του, << τι σοι πιστεύουν στό Θεό πρέπει νά πρωτοστατον σέ δημιουργικά ργα λληλεγγύης καί κοινς φέλειας>>.

            Κύριος πρτα καί ο γιοι πόστολοι πειτα δειξαν τό παράδειγμα τς δημιουργικότητας. Ποτέ δέν χασαν τό χρόνο του σέ σκοπες συζητήσεις. Κύριος παρενέβαινε συχνά στίς συζητήσεις τν μαθητν του γιά νά τούς  πόδειξει τήν ξία τς θετικς ργασίας καί τήν παξία τν κούφιων λόγων (Ματθ. ζ’ 21). Ο αρετικοί λων τν ποχν γεμίζουν τόν κόσμο μέ λόγια, μέ τήν κατάσχετη φλυαρία τους. Ο χριστιανοί, ο νθρωποι τς λήθειας γεμίζουν τόν κόσμο μέ τά καλά καί φέλιμα ργα. Ο  πρτοι μιλνε συνεχς ο δεύτεροι  σιωπον καί δημιουργον συνεχς. Διότι λήθεια μιλάει μόνη της. Τό ψέμα χρειάζεται ποστήριξη, δικαιολογία καί πολλούς πολλούς ψευδομάρτυρες!!

            Ο νθρωποι τς λήθειας εναι καί πρέπει νά εναι δημιουργικοί. Ατός εναι ρόλος τους. χι τόσο νά μιλνε περί τς λήθειας λλά νά εναι ληθινοί νθρωποι, ο χριστιανοί ζωντανοί καί δημιουργικοί. Θετικοί παράγοντες μέσα στήν κοινωνία καί χι ρνητικοί . Διότι κενο πού κρίνει τόν νθρωπο δέν εναι τόσο τά λόγια πού λέει γιά νά περασπίσει τίς δέες του, σο τά καλά ργα πού κάνει, μπνεόμενος πό τίς δέες καί τίς ρχές του. Ατό τονίζει διαίτερα πόστολος άκωβος : << πίστη εναι κάτι πού δέν φαίνεται παρά μόνο πό τά ποτελέσματά της. πόδειξε  λοιπόν μέ τά ργα σου τήν πίστη σου (β’ 18)

            σημερινή κοινωνία χει γεμίσει πό λόγια. Ο αθέρες μεταδίδουν λόγια, τά χαρτιά τυπώνουν λόγια, λοι ο σύγχρονοι νθρωποι καί τά νήπια κόμη μιλνε συνεχς... κατακλυσμός πό νθρώπινα λόγια, πολλά πό τά ποῖα εναι νόητα, νώφελα, κόμη καί αρετικά. κενο πού χρειάζεται τώρα πιά ποχή μας εναι λήθεια τν ργων. Μία λήθεια πού θά πιβεβαιώνεται πό τά ργα καί τά καλά καί φέλιμα ργα θά μαρτυρον <<το λόγου τό ληθές>>. Καί ατό μόνο σοι πιστεύουν στήν ρθόδοξη, χριστιανική λήθεια μπορον νά τό πετύχουν στή ζωή. Ατοί πού συνεχίζουν καί σήμερα τή δημιουργική παράδοση τν γίων πατέρων τς κκλησίας μας.