logo


ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ

Εἰς τό Γ´ Λειτουργικό Συμπόσιο Στελεχῶν
῾Ιερῶν Μητροπόλεων.
Νεάπολις Θεσσαλονίκης 14-17 ᾿Οκτωβρίου 2001

 
Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καί ῾Υμηττοῦ Δανιήλ.

 

 «Εὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπέρ πάντων ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τῷ Θεῷ καί Πατρί» (᾿Εφεσ. ε´ 20)

Πορευόμενοι ἀπό τήν Πεντέλη, ὅπου πραγματοποιήθηκε τό 1999 τό Α´ Λειτουργικό Συμπόσιο μέ θέμα τό Μυστήριο τοῦ ῾Αγίου Βαπτίσματος καί ἐν συνεχείᾳ τόν Βόλο, ὅπου πέρυσι, τό 2000, συνῆλθε τό Β´ Λειτουργικό Συμπόσιο γιά νά ἐξετάση τό αἴτημα τῆς λειτουργικῆς ἀνανεώσεως ἐφθάσαμε μέ τήν εὐλογία τοῦ ῾Αγίου Θεοῦ μας στήν Νεάπολι τῆς Θεσσαλονίκης γιά τό Γ´ Λειτουργικό Συμπόσιο Στελεχῶν ῾Ιερῶν Μητροπόλεων μέ θέμα τό Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας.

῾Η ἐπιλογή τοῦ θέματος αὐτοῦ ἔγινε ἀφ᾿ ἑνός μέν ἕνεκα τῆς σημασίας αὐτοῦ τούτου τοῦ Μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας γιά τήν ζωή τῶν πιστῶν, γιά τήν ζωή τῆς ᾿Εκκλησίας, ἀφ᾿ ἑτέρου δέ ἕνεκα τῆς ἐπιδιωκομένης συμμετοχῆς τοῦ πλήθους τῶν πιστευόντων σ᾿ αὐτή καί τῆς ἀντιμετωπίσεως ποιμαντικῶς τῶν προκυπτόντων προβλημάτων.

῾Η θεία Εὐχαριστία εἶναι τό κέντρο τῆς λατρείας καί τῆς ζωῆς τῆς ᾿Εκκλησίας. Οἱ μαθητές τοῦ Κυρίου ἐξ ἀρχῆς καί ἕως τῶν ἐσχάτων θά μετέχουν στό Δεῖπνο τῆς Βασιλείας, πού τούς συνδέει μέ τόν ῞Ενα Κύριο καί μεταξύ τους. Καθώς ἡ ᾿Εκκλησία πορεύεται πρός τά ἔσχατα θά φανερώνει ἐν τόπῳ καί χρόνῳ, μέσα στήν ἱστορία, τά μέλη Της «λάμποντα, ἀστράπτοντα, ἠγλαϊσμένα, ὀθνείαν ἀλλοίωσιν εὐπρεπεστάτην» μέ τό Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας.

Στή θεία Λειτουρία ὑπερβαίνουμε τά ἔσχατα ὑπαρξιακά ὅρια τῆς πεπτωκυίας ἀνθρωπίνης φύσεώς μας, τήν ἁμαρτία καί τόν θάνατο καί θεούμεθα. Μεταλαμβάνουμε τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν τήν αἰώνιον».

Οἱ Πατέρες μᾶς ἐδίδαξαν, ὅτι τό ἔργο τῆς θείας οἰκονομίας εἶναι συνεχῶς ἁπτό καί παρόν στή λατρεία τῆς ᾿Εκκλησίας. Τό ἔργο τοῦ Θεοῦ γιά τήν σωτηρία, τόν ἁγιασμό καί τήν τελείωσι τοῦ κόσμου συνοψίζεται καί συνεχίζεται στή θεία λατρεία καί εἰδικώτερα στή θεία Λειτουργία.

Στό Κυριακό Δεῖπνο εἶναι κεκλημένοι οἱ πάντες. ῾Ο ᾿Αμνός τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τίς ἁμαρτίες τοῦ κόσμου ἐθυσιάσθη ὑπέρ πάντων καί ἡ ᾿Εκκλησία καλεῖ πάντας νά μετάσχουν τοῦ «Συμποσίου τὴς πίστεως». ῾Η πρόσκλησις ἀπευθύνεται πρός πάντας ἀνθρώπους. Οὐδένα ἀποκλείει ὁ Μεγαλόδωρος Θεός καί Πατέρας μας. ῾Ωστόσον παρατηροῦμε ὅτι (πολλοί;) ἀπέχουν τοῦ Μυστηρίου ἐξ ἀγνοίας ἤ ραθυμίας σωματικῆς τε καί πνευματικῆς. ῎Αλλοι δέν διακρίνουν τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου «ἡγούμενοι αὐτό κοινόν» (Πρβλ. ῾Εβρ. ι´ 29), ἐνῶ θά πρέπει νά προσέρχωνται στήν Τράπεζα τῆς ζωῆς «μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης».

 

Γιά ὅλα αὐτά καί πολλά περισσότερα συνήλθαμε στό παρόν Συμπόσιον, στό ὁποῖο δύο εἶναι οἱ ἄξονες τῆς μελέτης μας. ῾Ο πρῶτος εἶναι ἡ θεολογία αὐτοῦ τούτου τοῦ μυστηρίου τῆς ζωῆς καί τῆς ἀθανασίας. Στήν θεολογία περί αὐτοῦ συμπεριλαμβάνομε πάντα τά ἀναφερόμενα στήν θεία λειτουργία. ῾Ο δεύτερος ἄξονας εἶναι ἡ βίωσις τούτου ἀπό τούς πιστούς. Τά πρῶτα θά μᾶς βοηθήσουν νά εὕρουμε τίς λυσιτελεῖς ἐκεῖνες λύσεις στά ὀξέα ποιμαντικά προβλήματα, τά ὁποῖα τίθενται καί τά ὁποῖα καλούμεθα νά ἀντιμετωπίσουμε οἰκοδομοῦντες τήν ᾿Εκκλησία, «ἥτις ἐστι Σῶμα Χριστοῦ» (Α´ Κορ. ιβ´ 27) «στύλος καί ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας» (Α´ Τιμ. γ´ 15).

῾Η ᾿Επιτροπή μας εἰσηγήθηκε στήν Διαρκῆ ῾Ιερά Σύνοδο καί Αὐτή ἀπεδέχθη τήν εἰσήγησί μας, τό Γ´ Λειτουργικό Συμπόσιο νά μελετήση διεξοδικῶς τό Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, σκοποῦσα στήν συνειδητή συμμετοχή τοῦ πληρώματος σ᾿ αὐτό. Εὐχαριστοῦμε τήν ῾Ιερά Σύνοδο μας, διότι μᾶς παρέχει τήν εὐλογία Της καί μᾶς δίδει τήν δυνατότητα νά ἀνανεώσουμε τόν ζῆλο μας καί τόν ἱερό πόθο μας νά βοηθήσουμε τούς ἀδελφούς μας νά γευθοῦν τήν χρηστότητα τοῦ Κυρίου.

᾿Εν συνεχείᾳ εὐχαριστοῦμε ἐν εὐγνωμοσύνῃ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Διονύσιον τόν κλεινό καί θεοτίμητο Ποιμενάρχη τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως αὐτῆς, πού μᾶς ὑπεδέχθηκε καί μᾶς φιλοξενεῖ ἐν ταῖς αὐλαῖς αὐτῆς, εὐχαριστοῦμε καί ὅλους τούς συνεργούς Αὐτοῦ, πού ἐπωμίσθησαν μέριμνες καί φροντίδες γιά μᾶς. Εὐχαριστοῦμε θερμῶς καί τούς χορηγούς τῆς φιλοξενίας μας.

 

Εὐχαριστίας ὀφείλουμε σ᾿ ὅλους τούς Εἰσηγητές τοῦ Συμποσίου μας, πού δέχθηκαν πρόθυμα νά ἀναλάβουν νά εἰσηγηθοῦν ὁ καθένας τό θέμα του, ὅπως ἀναγράφεται στό πρόγραμμα.

Εὐχαριστοῦμε καί σᾶς τούς ἐκπροσώπους τῶν ῾Ιερῶν Μητροπόλεων τῆς ᾿Εκκλησίας μας γιά τήν δική σας παρουσία καί συμμετοχή, καθώς ἐπίσης καί τούς Σεβασμιωτάτους Ποιμενάρχες σας, πού σᾶς ὥρισαν ἐκπροσώπους τῶν κατά τόπους ᾿Εκκλησιῶν, γιά νά μᾶς μεταφέρετε τόν πλοῦτο τῆς διακονίας σας καί νά μᾶς καταστήσετε κοινωνούς τῆς ποιμαντικῆς ἀγωνίας καί εὐθύνης σας.

 

Τέλος εὐχαριστοῦμε τά μέλη τῆς ᾿Επιτροπῆς μας, γιά τούς καταβληθέντας κόπους τους, ὥστε νά προαχθῆ τό ἔργο, πού μᾶς ἔχει ἀναθέσει ἡ ᾿Εκκλησία μας. ᾿Ιδιαίτερα εὐχαριστοῦμε τόν Γραμματέα μας Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο κ. Δημήτριο Τζέρπο, πού μέ ζῆλο καί ἐργατικότητα παρακολουθεῖ καί διεκπεραιώνει τά θέματα τῆς ᾿Επιτροπῆς μας.

Εὐχαριστοῦμε τούς ῎Αρχοντες τοῦ τόπου καί πάντας τούς ἐπ᾿ ἐξουσίαις, πού σήμερα μᾶς τιμοῦν μέ τήν παρουσία τους.