logo


ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ
Εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπο Μετσχέτης καί Τιφλίδος
καί Πατριάρχη Πάσης Γεωργίας κ. κ. ᾿Ηλία
Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καί ῾Υμηττοῦ Δανιήλ.

Μακαριώτατε
᾿Αρχιεπίσκοπε Μετσχέτης καί Τιφλίδος
καί Καθολικέ Πατριάρχα Πάσης Γεωργίας
κ. κ. ᾿Ηλία.

Μακαριώτατε
᾿Αρχιεπίσκοπε ᾿Αθηνῶν καί Πάσης ῾Ελλάδος
κ. κ. Χριστόδουλε.

Σεβασμιώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι καὶ προσφιλέστατοι
ἐν Χριστῷ ᾿Αδελφοί.

᾿Εξοχώτατε
κύριε Πρέσβυ τῆς Γεωργίας.

᾿Εντιμολογιώτατοι καί ᾿Ελλογιμώτατοι.
Πανοσιολογιώτατε ῞Αγιε ᾿Αρχιγραμματεῦ.
Πανοσιολογιώτατε ῞Αγιε Πρωτοσύγκελλε.
Πανοσιολογιώτατοι καί Αἰδεσιμολογιώτατοι.
Πατέρες καί ᾿Αδελφοί.
Εὐλαβέστατοι Διάκονοι.

῾Οσιωτάτη Γερόντισσα Εὐδοκία
Καθηγουμένη τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς ταύτης.

᾿Εντιμότατοι κ. κ. Δήμαρχοι τῶν Πόλεών μας
Νικόλαε Χαρδαλιᾶ τοῦ Δήμου Βύρωνος
᾿Αθανάσιε Μπαρτσώκα τοῦ Δήμου Καισαριανῆς
Δημήτριε ᾿Αργιανᾶ τοῦ Δήμου ῾Υμηττοῦ.

Φιλόχριστος Σύναξις,

Χριστός ᾿Ανέστη!

«Εἶναι τὰ ἔθνη συγκληρονόμα καὶ σύσσωμα καὶ συμμέτοχα τῆς ἐπαγγελίας αὐτοῦ (δηλαδή τοῦ Θεοῦ) ἐν τῷ Χριστῷ διὰ τοῦ Εὐαγγελίου» (᾿Εφεσ. γ´ 6).

῾Η ῾Ιερὰ Μητρόπολίς μας, ὁ ῾Ιερὸς Κλῆρος, οἱ φιλόθεοι ῎Αρχοντές μας καὶ ὁ Πιστὸς Λαὸς μετὰ τῶν Μοναστικῶν ᾿Αδελφοτήτων, ἰδιαιτέρως ἡ ᾿Αδελφότης τῆς Σεβασμίας ῾Ιερᾶς Μονῆς ταύτης, τῆς τιμωμένης ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ Τιμίου ᾿Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ ᾿Ιωάννου, ὑποδέχεται μὲ χαρὰ κατὰ τὴν ἀναστάσιμον περίοδον, τὸν πολυσέβαστον καὶ γεραρὸν Καθολικὸν Πατριάρχην Πάσης Γεωργίας κ. κ. ᾿Ηλίαν τὸν Β´ καὶ τὴν Τιμίαν Συνοδίαν Αὑτοῦ.

Σὺν αὐτοῖς ὑποδέχεται καὶ τὸν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καὶ Πάσης ῾Ελλάδος κ. κ. Χριστόδουλον, τὸν Σεπτὸν Προκαθήμενόν μας καὶ Πεπνυμένον Πνευματικὸν Πατέρα μας καὶ τοὺς τετιμημένους συνοδοὺς Αὑτοῦ τοὺς τε ἐκ τοῦ ᾿Αρχιερατικοῦ Καταλόγου καὶ τοῦ ῾Ιερατικοῦ καὶ τοὺς λοιποὺς ἐκλεκτούς.
῾Υποδέχεται καὶ πάντας ὑμᾶς, οἱ ὁποῖοι τιμᾶτε διὰ τῆς εὐγενοῦς παρουσίας ὑμῶν τὴν ὥραν ταύτην καὶ συμμετέχετε εἰς τὴν χαράν μας.

Εὐχαριστοῦμεν πάντας καὶ πάσας.

Τὴν μεγάλην χαράν μας ἐξηγοῦμεν καὶ ἑρμηνεύομεν μὲ τοὺς λόγους τοῦ θεοκήρυκος καὶ οὐρανοβάμονος ᾿Αποστόλου Παύλου, τοῦ ᾿Αποστόλου τῶν ᾿Εθνῶν, τοὺς ὁποίους προέταξα εἰς τὴν κεφαλίδα τῆς ἐπισήμου ταύτης προσλαλιᾶς καὶ προσφωνήσεώς μου.

«Εἶναι τὰ ἔθνη συγκληρονόμα καὶ σύσσωμα καὶ συμμέτοχα τῆς ἐπαγγελίας αὐτοῦ (δηλαδὴ τοῦ Θεοῦ) ἐν τῷ Χριστῷ διὰ τοῦ Εὐαγγελίου» (᾿Εφεσ. γ´ 6).

Χαιρόμεθα, διότι οἱ ἐν Γεωργίᾳ ἀδελφοί μας, ὅπως καὶ ἐμεῖς, εἶναι συγκληρονόμοι μαζὶ μὲ ὅλους μας καὶ συμμέτοχοι τῆς κοινῆς πρὸς πάντα τὰ ἔθνη ἐπαγγελίας τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς καὶ κλήσεως εἰς σωτηρίαν. Χαιρόμεθα, ὅτι αὐτοὶ καὶ ἡμεῖς μετὰ τῶν λοιπῶν ᾿Εθνῶν συγκροτοῦμεν τὸ ῞Ενα Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τὴν Μίαν ῾Αγίαν, Καθολικὴν καὶ ᾿Αποστολικὴν ᾿Εκκλησίαν, «ἥτις ἐστὶ ἐκκλησία Θεοῦ ζῶντος, στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας» (Α´ Τιμ. γ´ 15).

Χαιρόμεθα, διότι μᾶς ἑνώνει ἡ μία κοινὴ σωτήριος πίστις εἰς τὸ ῞Ενα Εὐαγγέλιον, τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, κατὰ τὸν λόγον τῆς Γραφῆς· «σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης. ῝Εν σῶμα καὶ ἓν Πνεῦμα, καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν. Εἷς Κύριος, Μία Πίστις, ῝Εν Βάπτισμα, Εἷς Θεὸς καὶ Πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων, καὶ διὰ πάντων, καὶ ἐν πᾶσιν ἡμῖν» (᾿Εφεσ. δ´ 3-6).

῾Υποδεχόμεθα εἰς τὸ Πάνσεπτο Πρόσωπο τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου κ. κ. ᾿Ηλία καὶ νοερῶς καὶ ἐν πνεύματι ῾Αγίῳ ἀσπαζόμεθα πάντες τοὺς Γεωργιανοὺς ἀδελφούς μας, τὸν ῾Ιερὸν Κλῆρον, τὸν Πιστὸν Λαόν, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τοὺς Μιγάδες. ᾿Ασπαζόμεθα καὶ τιμῶμεν τὴν πολιὰν χριστιανικὴν παράδοσιν τῆς Γεωργίας, τὸ μεμαρτυρημένον ἀπὸ τὸν ῞Αγιον Πνεῦμα ἦθος τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος τῆς ᾿Εκκλησίας εἰς τὴν Γεωργίαν. Κλίνομεν γόνυ εὐλαβείας εἰς τὰ σεβάσματα τῆς Πίστεως καὶ τῆς ἀρετῆς.

Τιμῶμεν καὶ μεγαλύνομεν τοὺς ὑπὲρ τῆς πίστεως καὶ εὐσεβείας ἀγῶνες τῶν μαρτύρων τῶν παλαιῶν καὶ νεωτέρων. ᾿Ενωτιζόμεθα τῶν ἀλαλήτων στεναγμῶν τοῦ Πιστοῦ Λαοῦ Της. Καὶ συναγωνιζόμεθα μετ᾿ αὐτοῦ ἐν ταῖς προσευχαῖς ὑπὲρ πάντων τῶν πρὸς Κύριον αἰτημάτων των.

Δεχθεῖτε, Μακαριώτατε, τὴν ἔκφρασιν τοῦ σεβασμοῦ καὶ τῆς τιμῆς μας πρὸς τὸ ὑψηλὸν καὶ φωτεινὸν ἐν τῇ ᾿Εκκλησίᾳ πρόσωπόν Σας μὲ τὴν διαβεβαίωσιν, ὅτι προσευχόμεθα ὑπὲρ ὑγείας καὶ μακροημερεύσεως τῆς Μακαριότητός Σας καὶ ὑπὲρ προόδου καὶ αὐξήσεως ἐν Χριστῷ καὶ κατὰ Χριστὸν τῆς ῾Αγιωτάτης ᾿Εκκλησίας τῆς Γεωργίας.

᾿Επιτρέψατέ μου μὲ πολλὴ συντομία νὰ σᾶς παρουσιάσω τὰ καθ᾿ ἡμᾶς (τὰ ἰδικά μας).

῾Η ῾Ιερὰ Μητρόπολίς μας εἶναι ἐντεταγμένη εἰς τὸ πολεοδομικὸν συγκρότημα τῆς Πρωτευούσης τῆς εὐλογημένης Πατρίδος μας. Περιλαμβάνει τρεῖς ἱστορικοὺς Δήμους, τῆς Καισαριανῆς, ὅπου ἡ ἕδρα μας, τοῦ Βύρωνος καὶ τοῦ ῾Υμηττοῦ. ῾Η περιοχή μας ἄρχισε νὰ κατοικεῖται εἰς τὶς ἀρχὲς τοῦ παρελθόντος αἰῶνος ἀπὸ τοὺς ἐκδιωγμένους Χριστιανικοὺς πληθυσμοὺς τῆς Μικρᾶς ᾿Ασίας καὶ τοῦ Πόντου. Σήμερα ὁ πληθυσμὸς τῶν τριῶν Δήμων μας ἀνέρχεται εἰς τριακόσιες χιλιάδες (300.000).

Οἱ πιστοὶ ζοῦν μὲ εὐσέβεια καὶ εἶναι προσηλωμένοι εἰς τὶς χριστιανικὲς καὶ Εὐαγγελικὲς ἀρχὲς καὶ διδαχές.

Οἱ κληρικοί μας, Πρεσβύτεροι καὶ Διάκονοι ἐργάζονται μὲ θεῖο ζῆλο τὰ ἔργα Κυρίου μὲ κύριον σκοπὸν οἱ ἐνορίες μας νὰ εἶναι ζωντανὲς μαρτυρίες ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ καὶ ζεστὲς ἀγκάλες ἀναπαύουσες τοὺς ἀνθρώπους μὲ τὴν ποικίλην διακονίαν τους καὶ προφυλάσσουσες τὶς ψυχὲς ἀπὸ τὴν πολυειδῆ ἀσέβεια τοῦ κόσμου.

Οἱ ῾Ιερὲς Μονές μας παλαιὲς-ἀρχαῖες καὶ νέες εἶναι τόποι ἀσκήσεως καὶ προσευχῆς. Καλλιεργοῦν τὴν πίστη καὶ εὐσέβεια. Στηρίζουν τοὺς κλυδωνιζομένους καὶ ἐνισχύουν τοὺς ἀγωνιζομένους τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀρετῆς.

῾Η ᾿Αδελφότητα τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς αὐτῆς ἀπαρτίζεται ἀπὸ 45 ἐκλεκτὲς ψυχές, οἱ ὁποῖες διακονοῦν μὲ πολλὴ αὐτοθυσία, παραλλήλως πρὸς τὴν μοναχικὴν κλῆσιν τους καὶ τὸ ἔργον τῆς ᾿Εκκλησίας ὅπως·

- Εἰς τὴν ῾Ιεραποστολὴ σὲ ῾Ιερὲς Μητροπόλεις τῆς ᾿Αφρικῆς, τῆς ᾿Ασίας καὶ ἀλλοῦ.

- Εἰς τὸν τομέα τῶν ᾿Εκδόσεων Πατερικῶν κειμένων.

- Εἰς τὴν πνευματικὴν διακονίαν τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Παρακαλοῦμεν νὰ προσεύχεσθε, Μακαριώτατε, ὅπως «ἀληθεύοντες δὲ ἐν ἀγάπῃ αὐξήσωμεν εἰς αὐτὸν τὰ πάντα, ὅς ἐστιν ἡ κεφαλὴ, ὁ Χριστός, ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα συναρμολογούμενον καὶ συμβιβαζόμενον διὰ πάσης ἁφῆς τῆς ἐπιχορηγίας κατ᾿ ἐνέργειαν ἐν μέτρῳ ἑνὸς ἑκάστου μέρους τὴν αὔξησιν τοῦ σώματος ποιεῖται εἰς οἰκοδομὴν ἑαυτοῦ ἐν ἀγάπῃ» (᾿Εφεσ. δ´ 15-16).

Μακαριώτατε

Εἰς ἀνάμνησιν τῆς ᾿Επισκέψεώς Σας ἐπιθυμοῦμε νὰ σᾶς προσφέρουμε ἕνα ἐγκόλπιον καὶ μίαν ἁγιογραφημένην ἀπὸ τὸ ἁγιογραφεῖον τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Εἰκόνα τοῦ Προφήτου ᾿Ηλιού.

Μακαριώτατε καὶ Προσκυνητὲ

Καθολικὲ Πατριάρχα Πάσης Γεωργίας

κ. κ. ᾿Ηλία,

Πολλὰ τὰ ἔτη Σας.