logo


ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καί ῾Υμηττοῦ Δανιήλ.

 
Τὴν ῾Ιερὰ Μητρόπολί μας τὴν ἐπεσκέφθησαν·
Α´. Τὴν 21ην Μαΐου 2001 ὁ Μακαριστὸς Πάπας καὶ Πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας καὶ Πάσης ᾿Αφρικῆς Κύριος Κύριος Πέτρος.
Τὴν Αὑτοῦ Θειοτάτη Μακαριότητα τὸν Πατριάρχη προσεφώνησε ὁ Μητροπολίτης μας Κύριος Κύριος Δανιὴλ, ὡς ἑξῆς.

«Νά σύ ἔχεις νουθετήσει πολλούς
καί ἔχης δυναμώσει ἀδύνατα χέρια.
Τά λόγια σου ὑποστήριξαν τούς κλονιζομένους
καί γόνατα πού λύγιζαν τά ἐνδυνάμωσες».
(᾿Ιώβ δ´ 3-4)

Γεμᾶτοι ἀπό χαρά, ἀγαλλίασι καί πνευματική εὐφροσύνη ὑποδεχόμεθα σήμερα, αὐτή τήν ὥρα,

α. τόν Πάπα καί Πατριάρχη τῆς Μεγάλης Πόλεως ᾿Αλεξανδρείας καί Πάσης ᾿Αφρικῆς κ. κ. Πέτρο τόν Ζ´ μετά τῶν συνεκδήμων μελῶν τῆς Τιμίας Συνοδίας Αὐτοῦ, ἐπισκεπτόμενον τήν ᾿Εκκλησία τῆς ῾Ελλάδος στήν «Εἰρηνικήν ἐπίσκεψιν» Αὑτοῦ ἀπό τῆς ἀναρρήσεως στόν θρόνο τοῦ δευτέρου κατά τήν τάξι Πατριαρχείου, τῆς ᾿Αλεξανδρείας, τήν 21η Φεβρουαρίου 1997.

β. ἀλλά καί τόν Μακαριώτατο ᾿Αρχιεπίσκοπο ᾿Αθηνῶν καί Πάσης ῾Ελλάδος κ. κ. Χριστόδουλο μετά τῶν σεπτῶν μελῶν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς καθ᾿ ῾Ελλάδα ᾿Εκκλησίας.

Χαίρεται ἡ ῾Ιερά Μητρόπολις Καισαριανῆς, Βύρωνος καί ῾Υμηττοῦ, ὁ ῾Ιερός Κλῆρος, οἱ Μοναστικές ᾿Αδελφότητες, ὁ πιστός Λαός, οἱ τοπικοί ῎Αρχοντες καί ἡ ταπεινότης μου γιά τήν ἐπίσκεψί σας αὐτή. Δοξάζομε τόν Πανάγαθο Θεό καί Κύριό μας, ὁ ῾Οποῖος μᾶς παρέσχε αὐτή τήν εὐλογία, νά ἔχωμε στά καθ᾿ ἡμᾶς,

τίς πανεύφημες σεπτές κεφαλές, τούς Προκαθημένους τοῦ ᾿Αποστολικοῦ παλαιφάτου καί ἀειλαμποῦς Πατριαρχικοῦ θρόνου τῆς ᾿Αλεξανδρείας καί τῆς Παυλείου καθ᾿ ῾Ελλάδα ᾿Εκκλησίας.

Καί τούς συνοδεύοντας αὐτούς Σεβασμιωτάτους ἐν Χριστῷ ἀγαπητούς ἀδελφούς καί λοιπούς συνοδίτες κληρικούς καί συνεργούς αὐτῶν.

Μακαριώτατε Πάπα καί Πατριάρχα ᾿Αλεξανδρείας καί Πάσης ᾿Αφρικῆς κ. κ. Πέτρε.

Μακαριώτατε ᾿Αρχιεπίσκοπε ᾿Αθηνῶν καί Πάσης ῾Ελλάδος κ. κ. Χριστόδουλε.

Σεβασμιώτατοι θεοτίμητοι ῾Ιεράρχες καί θεῖοι ποιμένες.

Πανοσιολογιώτατοι, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Συμπρεσβύτεροι ἀδελφοί,

῾Ιερολογιώτατοι Διάκονοι,

ἐκ προσώπου τοῦ πληρώματος τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεώς μας καί ἰδιαιτέρως τῆς Καθηγουμένης τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς ταύτης Εὐδοκίας Μοναχῆς καί τῆς περί αὐτήν τεσσαρακονταμελοῦς ᾿Αδελφότητος, σᾶς ἀπευθύνομε ἐγκαρδίως τό «ὡς εὖ παρέστητε» καί ἀσπαζόμεθα πασχαλίως ἅπαντες βοῶντες τό «Χριστός ᾿Ανέστη» καί σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τό ὅτι συμπεριελάβετε καί τήν ῾Ιερά Μητρόπολί μας καί τήν ῾Ιερά Μονή ταύτη στό πρόγραμμα τῆς ᾿Επισκέψεώς σας αὐτῆς εἰς τά καθ᾿ ἡμᾶς καί πάντως ἴδια ὑμῶν.

Σᾶς ὑποδεχόμεθα Φιλόχριστε καί Φιλόθεε Πάπα καί Πατριάρχα κ. κ. Πέτρε

- ὡς τόν ᾿Επίσκοπο τῆς Μεγάλης Πόλεως ᾿Αλεξανδρείας καί φορέα τῆς πνευματικῆς ἐξουσίας τῆς ᾿Εκκλησίας ἐν πάσῃ τῇ γῇ τῆς ᾿Αφρικῆς,

- ὡς τόν Προκαθήμενο τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας ἐν τῇ ᾿Αφρικῇ, ἡ ὁποία μαρτυρεῖ πολυμερῶς καί πολυτρόπως «τό μέγα μυστήριον τῆς εὐσεβείας» (Α´ Τιμ. γ´ 16) καί κηρύττει τό εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ καταγγέλλουσα τόν Χριστό ὡς τόν ἀληθινό Θεό, τόν Λυτρωτή καί Σωτῆρα μας καί ὅτι Αὐτός ἀποτελεῖ τήν ἐλπίδα μας, τήν εἰρήνη μας, τήν δικαιοσύνη μας, τήν χαρά μας, τόν στέφανό μας,

- ὡς τόν κληρονόμο μιᾶς ἐνδόξου καί θεοφόρου ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως, πλουσίας, βαρείας καί λαμπρᾶς συνεχιζομένης ἀπό Σᾶς καί τούς λοιπούς ᾿Αρχιερεῖς τοῦ περικλεοῦς θρόνου σας.

᾿Επιλείψει με ὁ χρόνος ἀναφερόμενον εἰς πάντα ταῦτα.

Σᾶς ὑποδεχόμεθα ὅμως, στήν ῾Ιερά Μονή ταύτη, ἡ ὁποία εἶναι λύχνος φωτεινός «ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ (Β´ Πέτρου α´ 19) κυρίως ὡς τόν Πατριάρχη τῆς ῾Ιεραποστολῆς.

Γι᾿ αὐτό καί σᾶς προσφωνήσαμε μέ τούς λόγους τῆς Γραφῆς τούς ὁποίους καί ἐπαναλαμβάνουμε.

«Νά σύ ἔχεις νουθετήσει πολλούς
καί ἔχεις δυναμώσει ἀδύνατα χέρια.
Τά λόγια σου ὑποστήριξαν τούς κλονιζομένους
καί γόνατα πού λύγιζαν τά ἐνδυνάμωσες»
(᾿Ιώβ δ´ 3-4).

Μποροῦμε νά ἐπαναλάβωμε καί τόν ἄλλο λόγο τῆς Γραφῆς, ὡς ἔχοντα ἐφαρμογή σέ σᾶς καί τό ἔργον σας·

«Οἱ τόποι αὐτοί θά δοῦν τήν δόξα τοῦ Κυρίου
καί τήν μεγαλωσύνην τοῦ Θεοῦ μας»
(῾Ησ. λε´ 2)

«μέχρις ὅτου τό πνεῦμα ξεχυθεῖ ἐπάνω τους, ἐξ ὕψους, καί ἡ ἔρημος γίνει μιά καρποφόρα πεδιάδα, ἐνῶ ἡ καρποφόρα πεδιάδα θεωρηθεῖ σάν ἕνα δάσος. Τότε στήν ἔρημο θά κατασκηνώση κρίσι καί στήν καρποφόρα πεδιάδα θά κατοικήση δικαιοσύνη. Καί τό ἔργο τῆς δικαιοσύνης θά εἶναι εἰρήνη καί τό ἀποτέλεσμα τῆς δικαιοσύνης, ἡσυχία καί ἀσφάλεια εἰς τόν αἰῶνα» (῾Ησ. λβ´ 15-17).

Καί τοῦτο τό πράττομε, διότι τήν ῾Ιερά Μονή μας καί τό Πατριαρχεῖο ᾿Αλεξανδρείας καί ἰδιαιτέρως τίς ἱεραποστολικές Μητροπόλεις του, συνδέει ἡ διακονία τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῶν ᾿Αφρικανῶν.

῾Η ᾿Αδελφότης τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς μας ἐπί τριακονταετία καί πλέον διακονεῖ τό ἔργο τῆς ἱεραποστολῆς τῆς ᾿Εκκλησίας μας κατά τόν λόγο τοῦ ᾿Αναστάντος Κυρίου, ὅν παρέδωκε σέ μᾶς ὁ θεῖος καί ἱερός εὐαγγελιστής Μᾶρκος, ὁ θεμελιωτής καί προστάτης τοῦ Πατριαρχείου ᾿Αλεξανδρείας.

«Πορευθέντες εἰς τόν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τό Εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει» (Μάρκ. ις´ 15).

Χαιρετίζομε τήν παρουσία σας καί τήν ἔλευσί σας ἐδῶ μέ τό τοῦ ῾Ησαΐου ·

«Πόσο ὡραῖα εἶναι τά πόδια ἐπάνω στά βουνά ἐκείνου πού εὐαγγελίζεται, ἐκείνου πού κηρύττει εἰρήνη! ᾿Εκείνου πού εὐαγγελίζεται ἀγαθά, ἐκείνου πού κηρύττει σωτηρία! ᾿Εκείνου πού λέει στό λαό· ῾Ο Θεός σου βασιλεύει» (῾Ησ. νβ´ 7).
Μακαριώτατε Πάπα καί Πατριάρχα τῆς Μεγάλης Πόλεως ᾿Αλεξανδρείας καί Πάσης ᾿Αφρικῆς κ. κ. Πέτρε.

Μακαριώτατε ᾿Αρχιεπίσκοπε ᾿Αθηνῶν καί Πάσης ῾Ελλάδος κ. κ. Χριστόδουλε.

Σεβασμιώτατοι καί ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ᾿Αδελφοί.

᾿Αδελφοί καί ᾿Αδελφές,

«Χριστός ᾿Ανέστη»

᾿Εν συνεχείᾳ παρετέθη γεῦμα πρὸς τιμὴν τοῦ Μακαριστοῦ Πατριάρχου ᾿Αλεξανδρείας καὶ Πάσης ᾿Αφρικῆς Κυρίου Κυρίου Πέτρου καὶ τῆς Α. Μ. τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Αθηνῶν καὶ Πάσης ῾Ελλάδος Κυρίου Κυρίου Χριστοδούλου καὶ τῶν Τιμίων Συνοδιῶν ᾿Αμφοτέρων, εἰς τὴν ῾Ιερὰ Μονὴ.
Β´. Τὴν 7ην Νοεμβρίου 2001 ὁ Μακαριώτατος ᾿Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου καί Πάσης ᾿Αλβανίας Κύριος Κύριος ᾿Αναστάσιος.

Τὸν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον Κύριον Κύριον ᾿Αναστάσιον προσεφώνησεν ὁ Μητροπολίτης μας Κύριος Κύριος Δανιήλ, ὡς ἑξῆς.

«Δόξα δὲ καὶ τιμὴ παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν»

(Ρωμ. β´ 10).

Μέ πνευματική χαρά, ἀγαλλίασι καί εὐφροσύνη
Μακαριώτατε ᾿Αρχιεπίσκοπε Τιράνων, Δυρραχίου καί Πάσης ᾿Αλβανίας κ. κ. ᾿Αναστάσιε.

῾Υποδεχόμεθα μέ ὅλη τήν θέρμη τῆς καρδίας μας τήν Μακαριότητά Σας καί τήν Σεβασμία Συνοδία Σας στήν ῾Ιερά Μητρόπολί μας καί τήν ῾Ιερά αὐτή Μονή καί ἐπαναλαμβάνομε, δανειζόμενοι τόν ἀποστολικό λόγο· «Δόξα δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν» (Ρωμ. β´ 10).

᾿Ενδεδυμένον τήν δόξα καί χάρι τῆς ᾿Αρχιερωσύνης, φέροντα τήν τιμή τοῦ ἐργάτου «τοῦ Εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης» (᾿Εφεσ. ς´ 15), φρουρούμενον ἀπό «τήν εἰρήνην τοῦ Θεοῦ, τήν ὑπερέχουσαν πάντα νοῦν» (Φιλιπ. δ´ 7) καί ἐργαζόμενον τό ἀγαθόν Σᾶς ἔχομε ἀνάμεσά μας.

Δέν εἶναι σέ Σᾶς ἄγνωστος, θεοφρούρητε καί θεοτίμητε Δέσποτα, ὁ τόπος οὗτος καί ἡ ᾿Αδελφότητα τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς. ῎Εχετε συμβάλλει ἀποτελεσματικῶς καί καθοριστικῶς στήν ἵδρυσι πρό τριακονταετίας τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς ταύτης καί τήν συγκρότησι, ἀνάπτυξι καί πνευματική πρόοδο τῆς ᾿Αδελφότητός της, συνδυαζούσης τήν μοναχική ἄσκησι μέ τήν διακονία στό ἱεραποστολικό ἔργο τῆς ῾Αγιωτάτης ᾿Εκκλησίας μας γιά τόν εὐαγγελισμό τῶν ἀνθρώπων ὑπό τήν πνευματική συμπαράστασι καί καθοδήγησι τοῦ Γέροντος τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Πανοσιολογιωτάτου ᾿Αρχιμανδρίτου κ. ᾿Αντωνίου Ρωμαίου. Μέ αὐταπάρνησι ἡ Γερόντισσα καθώς καί πολλές ᾿Αδελφές εἰργάσθησαν μέ θεῖο ζῆλο καί ἀφοσίωσι μαζί Σας στό «γεώργιον τοῦ Θεοῦ» (πρβλ. Α´ Κορ. γ´ 9) εἴτε στήν ᾿Αφρική εἴτε στήν ᾿Αλβανία μέ τό ὄραμα πού Σεῖς μέ τήν ζωή καί τήν διακονία Σας ἐμπνεύσατε σ᾿ αὐτές.

῾Ως Πατέρα καί ᾿Αδελφό καί συναγωνιστή στόν καλό ἀγῶνα Σᾶς ὑποδεχόμεθα ἐγκαρδίως ἐρχόμενον στά ἴδια καί στούς ἰδίους δοξάζοντες τόν Πανάγαθο Κύριο καί Θεό μας γιά τήν ἐπίσκεψί Σας αὐτή, ἀφοῦ παρέχεται ἡ δυνατότητα, νά ἐκφρασθοῦν ἀπό ὅλους μας καί ὅλη τήν ᾿Αδελφότητα σεβασμός καί βαθεία ἐκτίμησι στό πάντιμο πρόσωπό Σας καί οἱ ὑφιστάμενοι στενοί καί ἰσχυροί πνευματικοί δεσμοί πού Σᾶς συνδέουν μέ τόν ἱερό τοῦτο τόπο καί τά πρόσωπα πού τόν κατοικοῦν.

᾿Ενθυμοῦμαι, Μακαριώτατε Δέσποτα, τήν ἐπικοινωνία μας μετά τήν ἐγκατάστασι τῆς ἐλαχιστότητός μου στήν ῾Ιερά Μητρόπολι ταύτη καί τούς λόγους, πού μοῦ εἴπατε, ἀναφερόμενος στήν ᾿Αδελφότητα αὐτῆς τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς καί στήν διακονία της. Μοῦ εἴπατε ἐπί λέξει· «Φροντίσατε νά μή χαθῆ τό ὄραμα αὐτῆς τῆς ᾿Αδελφότητος, νά συνεχίση τήν διακονία της στό ἱεραποστολικό ἔργο». Καί θέλω καί σήμερα, ὅπως καί τότε νά σᾶς διαβεβαιώσω, ὅτι τό ὄραμα δέν χάθηκε, οὔτε ἡ ἀγάπη ἐψύγη γιά τήν ἱεραποστολή. Καί πῶς ἦτο δυνατόν νά συμβῇ; ῞Οταν μ᾿ αὐτό τό ὄραμα ζυμώθηκαν οἱ ψυχές αὐτές καί ἀφιερώθηκαν στό Θεό καί εἶναι πρόθυμες νά προσφέρουν τήν μαρτυρία τους, ὅταν καί ὅπου κληθοῦν.

Μνημονεύομεν αὐτῆς τῆς διακονίας Σας, μέ τήν ὁποία εἶναι συνδεδεμένη ἡ ῾Ιερά Μονή μας γιά νά κηρυχθῆ τό Εὐαγγέλιο «πάσῃ τῇ κτίσει» (Μαρκ. ιϚ´ 15) καί νά μεγαλυνθῆ τό Πάντιμον καί Μεγαλοπρεπές ῎Ονομα τοῦ Θεοῦ καί Πατρός τοῦ λάμψαντος τόν φωτισμό τῆς γνώσεως (πρβλ. Β´ Κορ. δ´ 6) καί τῆς ἀληθείας στίς καρδιές μας καί κατευθύναντος τά διαβήματά μας στήν ὁδό τῆς πίστεως καί τῆς ὑπακοῆς στό Εὐαγγέλιό Του ( πρβλ. Ρωμ. ι´ 5)

Χάριν ἔχομε, εὐγνωμοσύνη καί εὐχαριστία ἀναπέμπομε στόν ᾿Ελεήμονα καί Φιλάνθρωπο Θεό καί Κύριό μας γιά ὅλες αὐτές τίς ὑπερφυεῖς δωρεές Του.

Εἴη τό ῎Ονομα Κυρίου Εὐλογημένον καί δεδοξασμένον νῦν καί ἀεί.

Θέλω ὡς ταπεινός καί ἀσήμαντος ᾿Επίσκοπος καί Πνευματικός Πατέρας αὐτῆς τῆς τοπικῆς ᾿Εκκλησίας νά εὐχαριστήσω θερμῶς·

- Τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί Πάσης ῾Ελλάδος Κύριόν μας Κύριον Χριστόδουλον, τόν Σεπτόν Προκαθήμενον τῆς καθ᾿ ῾Ελλάδα ᾿Εκκλησίας.

- Τούς Σεβασμιωτάτους καί Τιμιωτάτους ἐν Χριστῷ ᾿Αδελφούς Μητροπολίτες, τά Μέλη τῆς Διαρκοῦς ῾Ιερᾶς Συνόδου, διότι συμπεριέλαβον στό Πρόγραμμα τῆς ἐπισήμου ταύτης ᾿Επισκέψεώς Σας καί τήν ἐπίσκεψί Σας ἐνταῦθα.

῾Η παρουσία Σας, καθώς καί ἡ παρουσία τῶν μελῶν τῆς Σεβασμίας Συνοδίας Σας, τοῦ Μακαριωτάτου ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Αθηνῶν καί Πάσης ῾Ελλάδος κ. κ. Χριστοδούλου καί τῆς Συνοδίας Αὐτοῦ καί ὅλων τῶν ἐνταῦθα σήμερον συνελθόντων, ἀποτελεῖ ἰδιαίτερη εὐλογία καί μᾶς δίδει πνευματική χαρά σέ ἐμέ προσωπικῶς πρῶτον

καί στόν ἱερό κλῆρο μας

καί στούς ῎Αρχοντές μας

καί στόν πιστό Λαό

καί στήν ᾿Αδελφότητα τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς.

᾿Ιδιαιτέρως θέλω νά εὐχαριστήσω γιά τήν παρουσία τους στήν ὑποδοχή Σας·

- τόν Δήμαρχο τῆς καθέδρας μας,

τόν Δήμαρχο Καισαριανῆς κ. Γεώργιο Κατημερτζῆν

- τόν Δήμαρχο Βύρωνος, στά ὅρια τοῦ ὁποίου Δήμου εὑρισκόμεθα κ. Νικόλαο Ρογκᾶκον

- τόν ῾Υποδιοικητή τῆς «᾿Ανωτάτης Στρατιωτικῆς Διοικήσεως ᾿Εσωτερικοῦ & Νήσων» (Α. Σ. Δ. Ε. Ν.)

῾Υποστράτηγο κ. Νικόλαο Ντούβαν ἐκπροσωποῦντα τόν Διοικητή αὐτῆς ᾿Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο Φάσσαρην

- τήν Διοικητή τῆς «Σχολῆς ᾿Αξιωματικῶν Νοσηλευτικῆς» (Σ. Α. Ν.)᾿Αρχιπλοίαρχο κ. Αἰκατερίνη Μιχελάκου-Στάχτου

- καί τήν ὑποδιοικητή τῆς Σχολῆς ᾿Αντισυνταγματάρχη κ. Σταυρούλα Νάτσου

καθώς ἐπίσης καί τούς λοιπούς ἐκπροσώπους τῶν Στρατιωτικῶν ᾿Αρχῶν πού ἑδρεύουν στά ὅρια τῆς πνευματικῆς δικαιοδοσίας μας.

«Τῷ δὲ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων, ἀφθάρτῳ, ἀοράτῳ
μόνῳ σοφῷ Θεῷ τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν» (Α´ Τιμ. α´ 17).

᾿Εν συνεχείᾳ παρετέθη γεῦμα πρὸς τιμὴν τῆς Α. Μ. τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου καί Πάσης ᾿Αλβανίας Κυρίου Κυρίου Αναστασίου καὶ τῆς Α. Μ. τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Αθηνῶν καὶ Πάσης ῾Ελλάδος Κυρίου Κυρίου Χριστοδούλου καὶ τῶν Τιμίων Συνοδιῶν ᾿Αμφοτέρων, εἰς τὴν ῾Ιερὰ Μονὴ.

 
Γ´. Τὴν 18ην Μαΐου 2004 ὁ Μακαριώτατος ᾿Αρχιεπίσκοπος Μετσχέτης καὶ Τυφλίδος καὶ Καθολικὸς Πατριάρχης Πάσης Γεωργίας Κύριος Κύριος ᾿Ηλιοὺ ὁ Β´.

Τὸν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον καὶ Πατριάρχην Κύριον Κύριον ᾿Ηλία προσεφώνησε ὁ Μητροπολίτης μας κ. κ. Δανιὴλ, ὡς ἑξῆς.

Μακαριώτατε
᾿Αρχιεπίσκοπε Μετσχέτης καί Τιφλίδος
καί Καθολικέ Πατριάρχα Πάσης Γεωργίας
κ. κ. ᾿Ηλία.

Μακαριώτατε
᾿Αρχιεπίσκοπε ᾿Αθηνῶν καί Πάσης ῾Ελλάδος
κ. κ. Χριστόδουλε.

Σεβασμιώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι καὶ προσφιλέστατοι
ἐν Χριστῷ ᾿Αδελφοί.

᾿Εξοχώτατε
κύριε Πρέσβυ τῆς Γεωργίας.

᾿Εντιμολογιώτατοι καί ᾿Ελλογιμώτατοι.

Πανοσιολογιώτατε ῞Αγιε ᾿Αρχιγραμματεῦ.

Πανοσιολογιώτατε ῞Αγιε Πρωτοσύγκελλε.

Πανοσιολογιώτατοι καί Αἰδεσιμολογιώτατοι.

Πατέρες καί ᾿Αδελφοί.

Εὐλαβέστατοι Διάκονοι.

῾Οσιωτάτη Γερόντισσα Εὐδοκία

Καθηγουμένη τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς ταύτης.

᾿Εντιμότατοι κ. κ. Δήμαρχοι τῶν Πόλεών μας

Νικόλαε Χαρδαλιᾶ τοῦ Δήμου Βύρωνος

᾿Αθανάσιε Μπαρτσώκα τοῦ Δήμου Καισαριανῆς

Δημήτριε ᾿Αργιανᾶ τοῦ Δήμου ῾Υμηττοῦ.

Φιλόχριστος Σύναξις,

Χριστός ᾿Ανέστη!

«Εἶναι τὰ ἔθνη συγκληρονόμα καὶ σύσσωμα καὶ συμμέτοχα τῆς ἐπαγγελίας αὐτοῦ (δηλαδή τοῦ Θεοῦ) ἐν τῷ Χριστῷ διὰ τοῦ Εὐαγγελίου» (᾿Εφεσ. γ´ 6).

῾Η ῾Ιερὰ Μητρόπολίς μας, ὁ ῾Ιερὸς Κλῆρος, οἱ φιλόθεοι ῎Αρχοντές μας καὶ ὁ Πιστὸς Λαὸς μετὰ τῶν Μοναστικῶν ᾿Αδελφοτήτων, ἰδιαιτέρως ἡ ᾿Αδελφότης τῆς Σεβασμίας ῾Ιερᾶς Μονῆς ταύτης, τῆς τιμωμένης ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ Τιμίου ᾿Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ ᾿Ιωάννου, ὑποδέχεται μὲ χαρὰ κατὰ τὴν ἀναστάσιμον περίοδον, τὸν πολυσέβαστον καὶ γεραρὸν Καθολικὸν Πατριάρχην Πάσης Γεωργίας κ. κ. ᾿Ηλίαν τὸν Β´ καὶ τὴν Τιμίαν Συνοδίαν Αὑτοῦ.

Σὺν αὐτοῖς ὑποδέχεται καὶ τὸν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καὶ Πάσης ῾Ελλάδος κ. κ. Χριστόδουλον, τὸν Σεπτὸν Προκαθήμενόν μας καὶ Πεπνυμένον Πνευματικὸν Πατέρα μας καὶ τοὺς τετιμημένους συνοδοὺς Αὑτοῦ τοὺς τε ἐκ τοῦ ᾿Αρχιερατικοῦ Καταλόγου καὶ τοῦ ῾Ιερατικοῦ καὶ τοὺς λοιποὺς ἐκλεκτούς.
῾Υποδέχεται καὶ πάντας ὑμᾶς, οἱ ὁποῖοι τιμᾶτε διὰ τῆς εὐγενοῦς παρουσίας ὑμῶν τὴν ὥραν ταύτην καὶ συμμετέχετε εἰς τὴν χαράν μας.

Εὐχαριστοῦμεν πάντας καὶ πάσας.

Τὴν μεγάλην χαράν μας ἐξηγοῦμεν καὶ ἑρμηνεύομεν μὲ τοὺς λόγους τοῦ θεοκήρυκος καὶ οὐρανοβάμονος ᾿Αποστόλου Παύλου, τοῦ ᾿Αποστόλου τῶν ᾿Εθνῶν, τοὺς ὁποίους προέταξα εἰς τὴν κεφαλίδα τῆς ἐπισήμου ταύτης προσλαλιᾶς καὶ προσφωνήσεώς μου.

«Εἶναι τὰ ἔθνη συγκληρονόμα καὶ σύσσωμα καὶ συμμέτοχα τῆς ἐπαγγελίας αὐτοῦ (δηλαδὴ τοῦ Θεοῦ) ἐν τῷ Χριστῷ διὰ τοῦ Εὐαγγελίου» (᾿Εφεσ. γ´ 6).

Χαιρόμεθα, διότι οἱ ἐν Γεωργίᾳ ἀδελφοί μας, ὅπως καὶ ἐμεῖς, εἶναι συγκληρονόμοι μαζὶ μὲ ὅλους μας καὶ συμμέτοχοι τῆς κοινῆς πρὸς πάντα τὰ ἔθνη ἐπαγγελίας τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς καὶ κλήσεως εἰς σωτηρίαν. Χαιρόμεθα, ὅτι αὐτοὶ καὶ ἡμεῖς μετὰ τῶν λοιπῶν ᾿Εθνῶν συγκροτοῦμεν τὸ ῞Ενα Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τὴν Μίαν ῾Αγίαν, Καθολικὴν καὶ ᾿Αποστολικὴν ᾿Εκκλησίαν, «ἥτις ἐστὶ ἐκκλησία Θεοῦ ζῶντος, στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας» (Α´ Τιμ. γ´ 15).

Χαιρόμεθα, διότι μᾶς ἑνώνει ἡ μία κοινὴ σωτήριος πίστις εἰς τὸ ῞Ενα Εὐαγγέλιον, τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, κατὰ τὸν λόγον τῆς Γραφῆς· «σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης. ῝Εν σῶμα καὶ ἓν Πνεῦμα, καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν. Εἷς Κύριος, Μία Πίστις, ῝Εν Βάπτισμα, Εἷς Θεὸς καὶ Πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων, καὶ διὰ πάντων, καὶ ἐν πᾶσιν ἡμῖν» (᾿Εφεσ. δ´ 3-6).

῾Υποδεχόμεθα εἰς τὸ Πάνσεπτο Πρόσωπο τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου κ. κ. ᾿Ηλία καὶ νοερῶς καὶ ἐν πνεύματι ῾Αγίῳ ἀσπαζόμεθα πάντες τοὺς Γεωργιανοὺς ἀδελφούς μας, τὸν ῾Ιερὸν Κλῆρον, τὸν Πιστὸν Λαόν, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τοὺς Μιγάδες. ᾿Ασπαζόμεθα καὶ τιμῶμεν τὴν πολιὰν χριστιανικὴν παράδοσιν τῆς Γεωργίας, τὸ μεμαρτυρημένον ἀπὸ τὸν ῞Αγιον Πνεῦμα ἦθος τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος τῆς ᾿Εκκλησίας εἰς τὴν Γεωργίαν. Κλίνομεν γόνυ εὐλαβείας εἰς τὰ σεβάσματα τῆς Πίστεως καὶ τῆς ἀρετῆς.

Τιμῶμεν καὶ μεγαλύνομεν τοὺς ὑπὲρ τῆς πίστεως καὶ εὐσεβείας ἀγῶνες τῶν μαρτύρων τῶν παλαιῶν καὶ νεωτέρων. ᾿Ενωτιζόμεθα τῶν ἀλαλήτων στεναγμῶν τοῦ Πιστοῦ Λαοῦ Της. Καὶ συναγωνιζόμεθα μετ᾿ αὐτοῦ ἐν ταῖς προσευχαῖς ὑπὲρ πάντων τῶν πρὸς Κύριον αἰτημάτων των.

Δεχθεῖτε, Μακαριώτατε, τὴν ἔκφρασιν τοῦ σεβασμοῦ καὶ τῆς τιμῆς μας πρὸς τὸ ὑψηλὸν καὶ φωτεινὸν ἐν τῇ ᾿Εκκλησίᾳ πρόσωπόν Σας μὲ τὴν διαβεβαίωσιν, ὅτι προσευχόμεθα ὑπὲρ ὑγείας καὶ μακροημερεύσεως τῆς Μακαριότητός Σας καὶ ὑπὲρ προόδου καὶ αὐξήσεως ἐν Χριστῷ καὶ κατὰ Χριστὸν τῆς ῾Αγιωτάτης ᾿Εκκλησίας τῆς Γεωργίας.

᾿Επιτρέψατέ μου μὲ πολλὴ συντομία νὰ σᾶς παρουσιάσω τὰ καθ᾿ ἡμᾶς (τὰ ἰδικά μας).

῾Η ῾Ιερὰ Μητρόπολίς μας εἶναι ἐντεταγμένη εἰς τὸ πολεοδομικὸν συγκρότημα τῆς Πρωτευούσης τῆς εὐλογημένης Πατρίδος μας. Περιλαμβάνει τρεῖς ἱστορικοὺς Δήμους, τῆς Καισαριανῆς, ὅπου ἡ ἕδρα μας, τοῦ Βύρωνος καὶ τοῦ ῾Υμηττοῦ. ῾Η περιοχή μας ἄρχισε νὰ κατοικεῖται εἰς τὶς ἀρχὲς τοῦ παρελθόντος αἰῶνος ἀπὸ τοὺς ἐκδιωγμένους Χριστιανικοὺς πληθυσμοὺς τῆς Μικρᾶς ᾿Ασίας καὶ τοῦ Πόντου. Σήμερα ὁ πληθυσμὸς τῶν τριῶν Δήμων μας ἀνέρχεται εἰς τριακόσιες χιλιάδες (300.000).

Οἱ πιστοὶ ζοῦν μὲ εὐσέβεια καὶ εἶναι προσηλωμένοι εἰς τὶς χριστιανικὲς καὶ Εὐαγγελικὲς ἀρχὲς καὶ διδαχές.

Οἱ κληρικοί μας, Πρεσβύτεροι καὶ Διάκονοι ἐργάζονται μὲ θεῖο ζῆλο τὰ ἔργα Κυρίου μὲ κύριον σκοπὸν οἱ ἐνορίες μας νὰ εἶναι ζωντανὲς μαρτυρίες ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ καὶ ζεστὲς ἀγκάλες ἀναπαύουσες τοὺς ἀνθρώπους μὲ τὴν ποικίλην διακονίαν τους καὶ προφυλάσσουσες τὶς ψυχὲς ἀπὸ τὴν πολυειδῆ ἀσέβεια τοῦ κόσμου.

Οἱ ῾Ιερὲς Μονές μας παλαιὲς-ἀρχαῖες καὶ νέες εἶναι τόποι ἀσκήσεως καὶ προσευχῆς. Καλλιεργοῦν τὴν πίστη καὶ εὐσέβεια. Στηρίζουν τοὺς κλυδωνιζομένους καὶ ἐνισχύουν τοὺς ἀγωνιζομένους τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀρετῆς.

῾Η ᾿Αδελφότητα τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς αὐτῆς ἀπαρτίζεται ἀπὸ 45 ἐκλεκτὲς ψυχές, οἱ ὁποῖες διακονοῦν μὲ πολλὴ αὐτοθυσία, παραλλήλως πρὸς τὴν μοναχικὴν κλῆσιν τους καὶ τὸ ἔργον τῆς ᾿Εκκλησίας ὅπως·

- Εἰς τὴν ῾Ιεραποστολὴ σὲ ῾Ιερὲς Μητροπόλεις τῆς ᾿Αφρικῆς, τῆς ᾿Ασίας καὶ ἀλλοῦ.

- Εἰς τὸν τομέα τῶν ᾿Εκδόσεων Πατερικῶν κειμένων.

- Εἰς τὴν πνευματικὴν διακονίαν τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Παρακαλοῦμεν νὰ προσεύχεσθε, Μακαριώτατε, ὅπως «ἀληθεύοντες δὲ ἐν ἀγάπῃ αὐξήσωμεν εἰς αὐτὸν τὰ πάντα, ὅς ἐστιν ἡ κεφαλὴ, ὁ Χριστός, ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα συναρμολογούμενον καὶ συμβιβαζόμενον διὰ πάσης ἁφῆς τῆς ἐπιχορηγίας κατ᾿ ἐνέργειαν ἐν μέτρῳ ἑνὸς ἑκάστου μέρους τὴν αὔξησιν τοῦ σώματος ποιεῖται εἰς οἰκοδομὴν ἑαυτοῦ ἐν ἀγάπῃ» (᾿Εφεσ. δ´ 15-16).

Μακαριώτατε

Εἰς ἀνάμνησιν τῆς ᾿Επισκέψεώς Σας ἐπιθυμοῦμε νὰ σᾶς προσφέρουμε ἕνα ἐγκόλπιον καὶ μίαν ἁγιογραφημένην ἀπὸ τὸ ἁγιογραφεῖον τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Εἰκόνα τοῦ Προφήτου ᾿Ηλιού.

Μακαριώτατε καὶ Προσκυνητὲ

Καθολικὲ Πατριάρχα Πάσης Γεωργίας κ. κ. ᾿Ηλία

Πολλὰ τὰ ἔτη Σας.

᾿Εν συνεχείᾳ παρετέθη γεῦμα πρὸς τιμὴν τῆς Α. Μ. καὶ Καθολικοῦ Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου ᾿Ηλιοὺ καὶ τῆς Α. Μ. τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Αθηνῶν καὶ Πάσης ῾Ελλάδος Κυρίου Κυρίου Χριστοδούλου καὶ τῶν Τιμίων Συνοδιῶν ᾿Αμφοτέρων, εἰς τὴν ῾Ιερὰ Μονὴ.

 
Δ´. Τὴν 28η Σεπτεμβρίου 2004 ἡ Α. Θ. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης ᾿Αντιοχείας Κύριος Κύριος ᾿Ιγνάτιος.

Τὸν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον καὶ Πατριάρχην Κύριον Κύριον ᾿Ηλία προσεφώνησε ὁ Μητροπολίτης μας Κύριος Κύριος Δανιὴλ, ὡς ἑξῆς·

Μακαριώτατε Πατριάρχα ᾿Αντιοχείας καὶ Πάσης ᾿Ανατολῆς κ. κ. ᾿Ιγνάτιε

Μακαριώτατε ᾿Αρχιεπίσκοπε ᾿Αθηνῶν καὶ Πάσης ῾Ελλάδος κ. κ. Χριστόδουλε

Σεβασμιώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ἐν Χριστῷ ᾿Αδελφοὶ ᾿Αρχιερεῖς

Πανοσιολογιώτατοι καὶ Αἱδεσιμολογιώτατοι ᾿Αδελφοὶ Συμπρεσβύτεροι

Εὐλαβέστατοι Διάκονοι

᾿Εντιμώτατοι ῎Αρχοντες

῾Οσιωτάτη Γερόντισσα Εὐδοκία Καθηγουμένη τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς ταύτης

Θεοφιλὴς σύναξις.

α´. ᾿Εν χαρᾷ καὶ ἀγαλλιάσει ἡ τε καθ᾿ ἡμᾶς ῾Ιερὰ Μητρόπολις, ὁ Εὐαγὴς ῾Ιερὸς Κλῆρος, ὁ Πιστὸς Λαὸς ἔχων ἐπικεφαλῆς αὐτοῦ τοὺς θεοφιλεῖς ῎Αρχοντες αὐτοῦ καὶ ἡ ἐν σεμνότητι βίου καὶ ἀσκήσει διάγουσα ᾿Αδελφότης τῶν Μοναζουσῶν ἐν τῇ ῾Ιερᾷ Μονῇ ταύτῃ δεχόμεθα τὴν εὐλογητὴν ἐπίσκεψιν τῆς Α. Θ. Μ. τοῦ Πατριάρχου ᾿Αντιοχείας καὶ Πάσης ᾿Ανατολῆς κ. κ. ᾿Ιγνατίου καὶ τῆς Τιμίας Συνοδίας Αὑτοῦ ἀποτελουμένης ἐξ ἀδελφῶν ᾿Αρχιερέων, ῾Ιερέων καὶ λαϊκῶν Συνεργατῶν Αὑτοῦ, συνοδευομένου προφρόνως ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Αθηνῶν καὶ Πάσης ῾Ελλάδος κ. κ. Χριστοδούλου τοῦ Σεπτοῦ καὶ Πεπνυμένου Προκαθημένου τῆς καλλιγόνου καὶ καλλιτέκνου ῾Αγιωτάτης ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος καὶ τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν ἀδελφῶν ᾿Αρχιερέων Συνοδῶν Αὑτοῦ.

῾Υποδεχόμεθα σήμερον εἰς τὸ ἐνταῦθα Πρυτανεῖον τῆς ἀρετῆς τὴν Σεπτὴν Κορυφὴν τῆς ἀειλαμποῦς ᾿Αντιοχειανῆς ᾿Εκκλησίας, τὸν πολύφωτον λύχνον τὸν φωτίζοντα διὰ τοῦ ἀνεσπέρου φωτὸς τῆς εὐαγγελικῆς ἀληθείας ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ ἀπ᾿ ἀρχῆς καὶ ἕως τοῦ νῦν, τὸν τῆς ῾Εοῦς ἄδυτον ἀστέρα τὸν διαχέοντα τὸ ἱλαρὸν φῶς τῆς «ἁγίας δόξης», τὸν Καλὸν Ποιμένα τῆς Δαμασκηνῶν Πόλεως.
῾Υποδεχόμεθα τὸν Πατριάρχην ᾿Αντιοχείας καὶ τοὺς Τιμιωτάτους ἐν Χριστῷ

᾿Αδελφούς, τοὺς βαστάζοντας τὴν τιμαλφῆ κληρονομίαν τῶν ἁγίων μαρτύρων καὶ τῶν ῾Οσίων Πατέρων, τὰ αἵματα τοῦ μαρτυρίου, τὰ δάκρυα καὶ τοὺς πόνους τῆς ἀσκήσεως, τὴν πλουσίαν προσφορὰν εἰς τὴν θεολογίαν καὶ ἑρμηνευτικὴν τῆς ἁγίας Γραφῆς, τῶν ᾿Αντιοχέων μαρτύρων, ὁσίων καὶ θεολόγων.

῾Υποδεχόμεθα τὸν κηρύσσοντα ἐν μέσῳ ἐθνῶν καὶ λαῶν τὸ μέγα τῆς εὐσεβείας μυστήριον καὶ τὸ εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας ὡς τοῦτο παρεδόθη ὑπὸ τῶν ᾿Αποστόλων, τῶν ῾Αγίων Συνόδων τῶν Πατέρων καὶ ἐκηρύχθη ὑπὸ διαπρεπῶν θεολόγων καὶ διακρινομένων ἐν σοφίᾳ καὶ ἀρετῇ διδασκάλων.

Εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου κ. κ. ᾿Ιγνατίου ὑποδεχόμεθα τὸν διάδοχον Πέτρου καὶ ᾿Ιγνατίου τοῦ θεοφόρου καὶ τῶν ἄλλων κλεινῶν καὶ εὐκλεῶν Πατριαρχῶν.

᾿Ασπαζόμεθα τὰς Τιμίας Χεῖρας Αὑτοῦ ἵν᾿ ἀσπασθῶμεν τὰ ῾Ιερὰ Σεβάσματα τοῦ Παλαιφάτου καὶ Περιβλέπτου τούτου Πατριαρχικοῦ Θρόνου τὰ πάλαι τε καὶ νῦν, τὰ ἔμψυχά τε καὶ χαριτόβρυτα.

Κλίνομεν τὸ γόνυ τοῦ σώματος καὶ τοῦ νοῦ ἵνα τιμήσωμεν τοὺς ἐργάτας τοῦ Εὐαγγελίου καὶ μαρτυροῦντας ᾿Ιησοῦν Χριστὸν «χθὲς καὶ σήμερον τὸν αὐτὸν καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας», τῶν αἰώνων Λυτρωτὴν καὶ Σωτῆρα τὸν σὺν Πατρὶ καὶ ῾Αγίῳ Πνεύματι εὐλογητὸν καὶ δεδοξασμένον ὄντα.

β´. ᾿Επιτρέψατέ μοι Μακαριώτατε Πατριάρχα καὶ ῞Αγιοι ᾿Αδελφοὶ ᾿Αρχιερεῖς, ἵνα ἐν συντομίᾳ εἴπω τὰ καθ᾿ ἡμᾶς.

῾Η ῾Ιερὰ Μητρόπολις Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ ῾Υμηττοῦ ἱδρυθεῖσα πρὸς τριακονταετίας διὰ νὰ ποιμάνῃ πληθυσμὸν τριῶν Δήμων τῆς Πρωτευούσης Πόλεως τῆς Εὐλογημένης Πατρίδος ἡμῶν ἀριθμεῖ πιστοὺς τριακοσίων χιλιάδων.

Αἱ πολυπληθεῖς ἐνορίαι αὐτῆς ἀποτελοῦν τὰ κέντρα τῆς θείας Λατρείας, τῆς προσευχῆς καὶ τῆς πνευματικῆς οἰκοδομῆς τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀρετῆς ἔχοντες ποιμένας ἐργάτας τοῦ Εὐαγγελίου σεμνοὺς καὶ διδακτικοὺς.

Εἰς τὰς ῾Ιερὰς Μονὰς ἀσκοῦνται θεοφιλεῖς ψυχαὶ ἀναλαβοῦσαι τὸν σταυρὸν τῆς μοναχικῆς ζωῆς διάγουσαι τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴν καὶ μοναδικὴν πολιτείαν.

γ´. Διὸ καὶ ἡ κατακλύζουσα τὰς καρδίας ἡμῶν χαρά, μεταβάλλεται εἰς θερμὴν προσευχὴν καὶ ἱκεσίαν πρὸς τὸν ἐν Τριάδι Προσκυνούμενον Θεὸν ἡμῶν, ἵνα διατηρῇ εἰς τοὺς αἰῶνας, τὸν παλαίφατον τοῦτον θρόνον τῆς ᾿Ορθοδόξου Πίστεως καὶ ζωῆς ἀκτινοβολοῦντα καὶ ἐργαζόμενον ὑπὲρ τῆς δόξης Αὑτοῦ, ἵνα δωρῆται τῇ ῾Υμετέͺρα Μακαριότητι ἔτη πολλὰ ἐν ὑγιείᾳ καὶ ἀκμῇ σωματικῶν καὶ πνευματικῶν δυνάμεων πρὸς ἐπιτέλεσιν τῆς πολυευθύνου ἀποστολῆς ῾Υμῶν, τοῖς δὲ περὶ ῾Υμᾶς ᾿Αδελφοῖς χαρίζηται τὴν «ἐξ᾿ ὕψους δύναμιν» ἵνα ἐπιτελῶσι τὰ ἔργα τῆς διακονίας αὐτῶ ν καὶ δίδωσι τὴν μαρτυρίαν αὐτῶν.

δ´. Καὶ νῦν ἐπάρατε Προσκυνητὲ

Πάτερ καὶ Πατριάρχα

τὰς Πατριαρχικὰς χεῖρας ῾Υμῶν καὶ εὐλογήσατε τὸν Κλῆρον καὶ τὸν Λαὸν, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὰς Μοναχάς, τοὺς ῎Αρχοντας καὶ τὸν ταπεινὸν ᾿Επίσκοπον τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως ταύτης

καὶ δεχθῆτε ὡς δῶρον συμβολικὸν καὶ λήθης ἀντίδοτον τὴν ἀρχιερατικὴν ράβδον ταύτην.

Εἰς πολλὰ ῎Ετη Πάτερ καὶ Πατριάρχα.

᾿Εν συνεχείᾳ παρετέθη γεῦμα πρὸς τιμὴν τῆς Α. Θ. Μακαριότης τοῦ Πατριάρχου ᾿Αντιοχείας Κυρίου Κυρίου ᾿Ιγνατίου καὶ τῆς Α. Μ. τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Αθηνῶν καὶ Πάσης ῾Ελλάδος Κυρίου Κυρίου Χριστοδούλου καὶ τῶν Τιμίων Συνοδιῶν ᾿Αμφοτέρων, εἰς τὴν ῾Ιερὰν Μονὴν.