logo


Τό Εὐαγγέλιον.
Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ
κ. ΔΑΝΙΗΛ

 
Ὁ ᾽Απόστολος Παῦλος, ὑπεραμύνεται τοῦ εὐαγγελίου του εἰς τήν πρός Γαλάτας ἐπιστολή του, ὅτι ἡ διδασκαλία καί τό ἔργο του προέρχονται ἀπό τόν Θεόν.

᾽Αφορμή γιά τήν ἐπιστολή αὐτή ἔδωσε ἡ μετάθεσις τῶν Γαλατῶν «εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον». ῎Αλλαξαν δηλαδή τό περιεχόμενο τῆς πίστεώς των καθώς ἐπίσης καί τήν συμπεριφορά των, ἐγκαταλείψαντες τήν διδασκαλίαν τοῦ Ἀποστόλου, ἀποδεχθέντες ξένην καί ἀντίθετον πρός αὐτήν διδασκαλίαν, τήν ὁποίαν ὁ ᾽Απόστολος Παῦλος ὀνόμασε «ἕτερον εὐαγγέλιον».

speech 3 07 1Τό εὐαγγέλιον τοῦ Παύλου, τό ὁποῖον ταυτίζεται μέ τό εὐαγγέλιον τῆς ᾽Εκκλησίας περιέχει ἕνα μήνυμα. ῞Οτι:

Ὁ Θεός σέ ἀγαπᾶ (᾽Ιωάν. γ' 16).

Ὁ Θεός θέλει νά σέ σώση (Α' Τιμόθ. β' 14).

Ἡ σωτηρία ἀποκαλύπτεται εἰς τό εὐαγγέλιον (᾽Ιωάν. ε' 24).

Δικαιώνεσαι ἀπό τόν Θεό (Ρωμαίους ε' 1,8).

Θά χαθῆς ἄν ἀμελήσης (῾Εβραίους β' 3).

Κανείς ἐκτός τοῦ Χριστοῦ δέν σέ σώζει (Πράξ. δ' 12).

Τό εὐαγγέλιον σοῦ δίδει καί μία ἐλπίδα: Μπορεῖς νά γίνης τέκνο Θεοῦ (᾽Ιωάννου α' 12). Αὐτή εἶναι ἡ ἐν Χριστῷ ἐλπίδα μας. Πιστεύοντες εἰς τό εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ ἀποκτοῦμεν ἴσα δικαιώματα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ Πατρός μέ αὐτά τά δικαιώματα τά ὁποῖα κατέχει ὁ κατά φύσιν Υἱός τοῦ Θεοῦ ὁ Κύριος ἡμῶν ᾽Ιησοῦς Χριστός. Καί τοῦτο «Θεοῦ τό δῶρον». ῾Η υἱοθεσία μας δηλαδή ἀπό τόν Θεό Πατέρα βασισμένη εἰς τήν ζωήν, τόν θάνατον καί τήν ἀνάστασιν τοῦ ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ μᾶς ἐδόθη δωρεάν ὡς χάρις Θεοῦ, χωρίς νά δυνάμεθα νά τήν διεκδικήσωμεν, πολύ δέ περισσότερον νά τήν ἐξαγοράσωμεν.

᾽Επειδή δέ τό εὐαγγέλιον δέν εἶναι μιά κοσμοθεωρία ἤ μιά ἰδεολογία ἤ μιά ἀνθρώπινη διδασκαλία γιά τά μεγάλα καί σημαντικά θέματα τῆς ζωῆς μας, διά τοῦτο τόσο οἱ Ἀπόστολοι ὅσο καί ἐν συνεχείᾳ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἠγωνίσθησαν διά νά παραμείνη τοῦτο γνήσιον, ἀληθινόν, ἀπαραχάρακτον, χωρίς ἀλλοιώσεις, πραγματική ἐλπίδα σωτηρίας διά κάθε ἄνθρωπον. ῾Η ᾽Εκκλησία κατέχει ὁλόκληρη τήν ἀλήθεια τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου.

Τό εὐαγγέλιον συνδέεται ἀμέσως μέ τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. ῞Οποιος δηλαδή πιστεύει καί ζῆ σωστά κατά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ σώζεται ῞Οποιος δέν πιστεύει σωστά δέν σώζεται. Εἶναι ματαία ἡ πίστις του. Δέν ὠφελεῖ εἰς τίποτε. Ὁ ἀγῶνας του χάνεται. ῾Η προσπάθειά του μένει ἀτελέσφορη. ῾Ο Θεός σώζει τόν ἄνθρωπο μέ καθορισμένο ἀπό τόν ῎Ιδιο τρόπο. Τοῦ λέγει γιά νά σέ σώσω πρέπει νά πιστεύσης, πρέπει νά βαπτισθῆς, πρέπει νά ἀγωνίζεσαι νά μήν ἁμαρτάνης, πρέπει νά ἐξομολογῆσαι, πρέπει νά κοινωνῆς τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Υἱοῦ μου, πρέπει νά ἐκκλησιάζεσαι, νά ἀγαπᾶς, νά τηρῆς τίς ἐντολές μου, νά πράττης τό θέλημά μου, νά προσεύχεσαι, νά ζῆς σέ κοινωνία μαζί μου καί τούς ἀδελφούς σου. ῞Ολα αὐτά εἶναι ὅροι σωτηρίας γιά μᾶς. Καί ὁ Θεός δέν ἔθεσε αὐτούς τούς ὅρους γιά νά κάνη δύσκολη τήν σωτηρία, ἀντιθέτως μάλιστα μέ τούς ὅρους αὐτούς ἔκαμε ἐφικτή τήν σωτηρία αἴρων τά ἐμπόδια, τά ὁποῖα ἔκαναν ἀδύνατη τήν σωτηρία μας. Τηροῦντες ὅσα διδάσκει τό εὐαγγέλιον μετέχομεν τῆς σωτηρίας καί ἔχομεν βεβαίαν τήν ἐλπίδα μας, ὅτι ὅσα μᾶς ὑπεσχέθη ὁ Θεός θά τά λάβωμεν εἰς τόν καθορισμένον ἀπό ᾽Εκεῖνον καιρόν.Ἄρα λοιπόν ὅποιος νοθεύει τό εὐαγγέλιον, τήν διδασκαλίαν τοῦ ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ, οὐσιαστικῶς εἶναι ἐχθρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου, ἀφοῦ τόν ἐξαπατᾶ ὡς πρός τό τί εἴναι ἀλήθεια καί ἐπίσης ὡς πρός τήν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας του. Γι' αὐτό καί ἡ ᾽Εκκλησία παραμένει εἰς τόν αἰῶνα κιβωτός τῆς θείας ἀληθείας καί τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου.

῞Οσοι δέχονται τό εὐαγγέλιον τῆς ᾽Εκκλησίας πρέπει:

Νά ἐμμένουν εἰς τίς ἀλήθειές του καί νά μήν ἀλλάζουν τό περιεχόμενο τῆς πίστεώς των. Κατ᾽ ἀπόλυτον τρόπον ὁ ᾽Απόστολος Παῦλος ὁρίζει: «᾽Εάν κανείς κηρύττη σέ σᾶς εὐαγγέλιον, ἄλλο ἐκτός ἐκείνου, τό ὁποῖον ἐδιδάχθητε ἀπό ἐμέ, ἄς εἶναι ἀναθεματισμένος καί χωρισμένος ἀπό τόν Χριστό (Γαλάτες α' 9).

Νά μήν αἰσχύνωνται γι' αὐτό. Ὁ ᾽Απόστολος Παῦλος ἔγραψε εἰς τούς Ρωμαίους: «Δέν ἐντρέπομαι νά κηρύττω τό εὐαγνέλιον τοῦ Χριστοῦ· διότι εἰναι δύναμις Θεοῦ, πού δίδει τήν σωτηρίαν, είς ὅλους ὅσοι πιστεύουν εἰς τόν Χριστόν» (α' 16).

Νά ὑποτάσσωνται εἰς τό εὐαγγέλιον, ὅπως οἱ Κορίνθιοι, οἱ ὁποῖοι ἔγιναν ἕνεκα αὐτῆς τῆς ὑπακοῆς των εἰς τό εὐαγγέλιον αἰτία δοξολογίας τοῦ Θεοῦ (8' Κοριν. 8' 13).

Νά πολιτεύωνται ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου. ῾Η συμβουλή τοῦ ᾽Αποστόλου Παύλου εἶναι πάντοτε ἐπίκαιρη, ἰδιαιτέρως εἰς τήν ἐποχήν μας, ὅπου ἡ ἐκκοσμίκευσις ἀπειλεῖ πάντας: «Μόνον φροντιζετε νά συμπεριφέρεσθε καί νά ζῆτε κατά τρόπον ἄξιον τοῦ εὐαγγελιου τοῦ Χριστοῦ (Φιλιπ. α' 27).

Νά θυσιάζουν τά πάντα γιά τό εὐαγγέλιον. Ὁ Κύριος ἐζήτησε καί μάλιστα ἀπήτησε ἀπό τούς μαθητές Του νά ἔχη τήν πρώτην θέσιν εἰς τήν καρδίαν καί τήν ζωήν των. ῞Ολοι κι ὅλα τά ἄλλα ἔρχονται μετά ἀπ' Αὐτόν. Εἶπε: «Ἐκεῖνος, πού ἀγαπᾶ τόν πατέρα του, ἤ τήν μητέρα του δέν ἀξίζει γιά μένα. Καί ἐκεῖνος, πού ἀγαπᾶ τόν υἱόν του ἤ τήν θυγατέρα του παραπάνω ἀπό ἐμέ δέν εἶναι ἄξιος νά λέγεται μαθητής μου» (Ματθ. 1' 37).

Νά θυσιάζουν τήν ἰδια τήν ζωή τους γιά τό εὐαγγέλιον. Ὁ Κύριος ἐφανέρωσε, ὅτι ἐκεῖνος πού θά χάση τήν ζωήν του ἐξ αιτίας ἐμοῦ καί τοῦ εὐαγγελιου, αὐτός θά τήν σώση (Μάρκου η' 35).

῞Οσοι ζοῦν σύμφωνα μέ τό εὐαγγέλιον θά ἔχουν διωγμούς. Εἶναι σαφής ὁ λόγος τῆς ῾Αγίας Γραφῆς: ῞Ολοι ὅσοι θέλουν νά ζήσουν εὐσεβῶς ἐν Χριστῷ ᾽Ιησοῦ θά διωχθοῦν (8' Τιμ. γ' 12).

Τρομερές δέ συνέπειες ἀναμένουν ὅσους ἀρνοῦνται τό εὐαγγέλιον καί δέν ὑπακούουν σ᾽αὐτό. Διαβάζομε εἰς τήν Β' πρός Θεσσαλονικεῖς: «Πραγματικά, εἶναι δίκαιον εἰς τόν Θεόν νά ἀνταποδώση θλίψιν εἰς ἐκείνους πού σᾶς θλίβουν, σ᾽ἐσᾶς δέ πού θλίσεσθε ἀνακούφισιν, καί ἐπίισης σέ μᾶς, ὅταν ὁ Κύριος ᾽Ιησοῦς ἀποκαλυφθῆ ἀπό τόν οὐρανόν μαζί μέ τούς ἀγγέλους τῆς δυνάμεώς του, μέσα σέ πύρινη φλόγα, και θά καταδικάση ἐκείνους πού δέν ξέρουν Θεόν καί δέν ὑπακούουν εἰς τό εὐαγγέλιον τοῦ Κυρίου μας ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ, οἱ ὁποῖοι θά τιμωρηθοῦν μέ αἰώνιο ὄλευθρο ἀπό προσώπου τοῦ Κυρίου καί ἀπό τῆς δόξης τῆς δυνάμεώς του, ὅταν ἔλθη νά δοξασθῆ μεταξύ τῶν ἁγιων του καί νά θαυμασθῆ κατ' ἐκείνην τήν ῾Ημέραν μεταξύ ὅλων ἐκείνων πού ἔχουν πτιστέψει, διότι ἡ μαρτυρία μας πρός ἐσᾶς ἔγινε πιστευτή» (α' 6 10).

Τό εὐαγγέλιον συντρίβει σκληρές καρδιές καί θεραπεύει συντετριμμένες καρδιές.