logo


Ἐν τῇ ἓδρᾳ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἅγιον Πάσχα 2002
Π Α Σ Χ Α Λ Ι Ν Ο          Μ Η Ν Υ Μ Α
Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας
κυρίου Δ Α Ν Ι Η Λ

Πρός
Ἅπαντα τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Φιλόχριστον Λαόν
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας.
Ἀδελφοί μου καί παιδιά μου.

Μέσα στίς δαφνοφόρες ἐκκλησιές μας καί μέ πνευματική εὐφροσύνη ἑορτάζουμε τήν Ἔνδοξη Ἀνάστασι τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας, τοῦ Λυτρωτοῦ καί Σωτῆρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. " Καὶ γὰρ καὶ τοῦτο οὐ μικρὸν κατόρθωμα, τὸ χαίρειν ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς, τὸ σκιρτᾷν, τὸ εὐφραίνεσθαι, τὸ μετὰ ἡδονῆς δέχεσθαι τοῦ Θεοῦ τὰς εὐεργεσίας " (PG 55, 337 B). Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία θεωρεῖται ὡς ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀναστάσεως, ὑπό τήν ἔννοια, ὅτι πιστεύει καί κηρύσσει τήν Ἀνάστασι τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ζεῖ τήν ζωή τῆς Ἀναστάσεως.

Ὁ Κύριος μας μέ τό Σωτήριο Πάθος Του, τόν Ζωοποιό Σταυρό καί Θάνατο Του, τήν Ἑκουσία Ταφή Του καί τήν Τριήμερη Ἔνδοξη Ἀνάστασι Του καί γενικῶς μέ τό Μέγα Μυστήριον τῆς Ἐνσάρκου Οἰκονομίας Του :

α) Συνεφιλίωσε τούς ἀνθρώπους μετά τοῦ Ἐπουρανίου Θεοῦ καί Πατέρα "ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν αὑτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην, καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ σώματι τῷ θεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ, ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ" (Ἐφεσίους β´, 15-16).

β) Κατέπαυσε τήν τυρανίδα τοῦ διαβόλου "ὅτι ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται" (Ἰωάννου ιστ´, 11) καί μᾶς ἀπήλλαξε τῆς πονηρᾶς ἐξουσίας του (Ἀποκάλυψη κ´, 20).

γ) Παρέσχε ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καθώς "αὐτὸς ἱλασμός ἐστιν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν" (1 Ἰωάννου β´, 2).

δ) Ἀνεγέννησε κάθε πιστό ἐξ ὕδατος καί Πνεύματος. "Εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας ἡμᾶς εἰς ἐλπίδα ζῶσαν δι' ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν, εἰς κληρονομίαν ἄφθαρτον καὶ ἀμίαντον καὶ ἀμάραντον, τετηρημένην ἐν οὐρανοῖς εἰς ὑμᾶς" (1 Πέτρου α´, 3-4).ε) Ἀνεκαίνισε τήν παλαιωθεῖσα καί φθαρεῖσα ἀπό τήν ἁμαρτία φύσι, ἥτις "καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ θεοῦ" (Ρωμαίους η´, 21).

στ) Ἐβεβαίωσε περί τῆς ἀναστάσεως μας. "Ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ Ἀδὰμ πάντες ἀποθνῄσκουσιν, οὕτως καὶ ἐν τῷ Χριστῷ πάντες ζῳοποιηθήσονται" (1 Κορινθίους ιε´, 22). "Εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανεν καὶ ἀνέστη, οὕτως καὶ ὁ θεὸς τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ" (1 Θεσσαλονικεῖς δ´, 14). "Ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ τὴν ἀπαρχὴν τοῦ πνεύματος ἔχοντες ἡμεῖς καὶ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς στενάζομεν υἱοθεσίαν ἀπεκδεχόμενοι, τὴν ἀπολύτρωσιν τοῦ σώματος ἡμῶν" (Ρωμαίους η´, 23).

ζ) Προσήγαγε τούς ἀνθρώπους γιά νά υἱοθετηθοῦν ἀπό τόν Ἐπουράνιο Θεό καί Πατέρα "προορίσαντα ἡμᾶς εἰς υἱοθεσίαν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς αὐτόν, κατὰ τὴν εὐδοκίαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ" (πρβλ. Ἐφεσίους α´, 5).

η) Ἐλευθέρωσε τό γένος τῶν ἀνθρώπων πού ἦτο ὑποδουλωμένο στούς νόμους τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου. Γι' αὐτό ὁ Ἀπόστολος Παῦλος παραγγέλλει : "οὕτως καὶ ὑμεῖς λογίζεσθε ἑαυτοὺς [εἶναι] νεκροὺς μὲν τῇ ἁμαρτίᾳ ζῶντας δὲ τῷ θεῷ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Μὴ οὖν βασιλευέτω ἡ ἁμαρτία ἐν τῷ θνητῷ ὑμῶν σώματι εἰς τὸ ὑπακούειν ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτοῦ, μηδὲ παριστάνετε τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα ἀδικίας τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀλλὰ παραστήσατε ἑαυτοὺς τῷ θεῷ ὡσεὶ ἐκ νεκρῶν ζῶντας καὶ τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα δικαιοσύνης τῷ θεῷ· ἁμαρτία γὰρ ὑμῶν οὐ κυριεύσει, οὐ γάρ ἐστε ὑπὸ νόμον ἀλλὰ ὑπὸ χάριν" (Ρωμαίους στ´, 11-14).

θ) Κατήργησε τήν δύναμιν τοῦ θανάτου καί μᾶς ἔδωσε τήν ἀφθαρσία καί τήν αἰώνια ζωή γενόμενος "πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν, ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων" (Κολοσσαεῖς ιη´, 2-3).

ι) Τούς ἀναξίους ἐμᾶς ὄντας καί αὐτῆς τῆς γῆς καί τῆς προσκαίρου ζωῆς ἀνέδειξε ἀξίους τοῦ οὐρανοῦ. Ὁ Θεός Πατέρας μας "ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασιν συνεζωοποίησεν τῷ Χριστῷ ... καὶ συνήγειρεν καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσιν τοῖς ἐπερχομένοις τὸ ὑπερβάλλον πλοῦτος τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ' ἡμᾶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ" (Ἐφεσίους β´, 5-7).

ια) Διέλυσε τό σκότος τοῦ ψεύδους καί πάσης πλάνης, ὅτι " αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις, ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον " (Ἰωάννου γ´, 19).

ιβ) Ἐξηγόρασε ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου "γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα, ὅτι γέγραπται, Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου, ἵνα εἰς τὰ ἔθνη ἡ εὐλογία τοῦ Ἀβραὰμ γένηται ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ͵, ἵνα τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύματος λάβωμεν διὰ τῆς πίστεως" (Γαλάτας γ´, 13).

ιγ) Ἐδίωξε τήν ἁμαρτία.

ιδ) Ἐφύτευσε τήν ἀρετή.

ιε) Κατεκάλλυνε καί κατεκόσμησε τήν οἰκουμένη μέ τό φῶς τῆς δόξης Του.


Ἐμεῖς τά τέκνα τοῦ Ἐπουρανίου Θεοῦ καί Πατέρα μεταλαμβάνοντες τῆς χαρᾶς τῆς Ἐκκλησίας ὠφείλουμε νά εἴμαστε " υἱοί ... τῆς ἀναστάσεως " (Λουκᾶ κ´, 36) καί μάρτυρες τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου κατά τήν ἐντολήν Του " ἔσεσθέ μου μάρτυρες ἔν τε Ἰερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς " (Πράξεις β´, 16-17) μέ τήν πίστι καί τήν ἀρετή μας.

Τά ἐλέη τοῦ Σταυροῦ καί ἡ Χάρις τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας

νά εἶναι μαζί σας,

Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ Δανιήλ.