logo


Ἐν τῇ ἓδρᾳ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἅγιον Πάσχα 2003
Π Α Σ Χ Α Λ Ι Ν Ο  Μ Η Ν Υ Μ Α
Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας
κυρίου Δ Α Ν Ι Η Λ
Πρός
Ἅπαντα τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Φιλόχριστον Λαόν
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας.

Ἀδελφοί μου καί παιδιά μου.

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀνέτρεψεν τήν ἐφθαρμένη νοοτροπία τῆς καταστάσεως τῆς πτώσεως.

Ἀπέδειξε καί ἐπεσφράγισε μέ πανηγυρικό τρόπο ὅτι :

α) Τό μέγεθος τῆς ἀγάπης μετριέται μέ τήν θυσία. Ὁ Κύριος εἶπε " Κανείς δέν ἔχει μεγαλύτερη ἀγάπη ἀπό ἐκεῖνον πού θυσιάζει τήν ζωή του γιά χάρι τῶν φίλων του " (Ἰωάννου ιε´ 13). Ἀπευθυνόμενος πρός τόν Ἐπουράνιο Θεό καί Πατέρα ἐξομολογούμενος ἐφανέρωσε τόν σκοπό τῆς θυσίας Του: "Γιά χάρη τους ἀφιερώνω καί προσφέρω τήν ζωή μου σ ' Ἐσένα, ὥστε κι' αὐτοί μέ τήν βοήθεια τῆς ἀλήθειας, νά εἶναι ἀφιερωμένοι σ ' Ἐσένα" (Ἰωάννου ιζ´19). Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ἀναφέρεται σ' αὐτή τήν μεγίστη ἀγάπη κηρύσσων, ὅτι "τόσο πολύ ἀγάπησε ὁ Θεός τόν κόσμο, ὥστε παρέδωσε στόν θάνατο τόν Μονογενῆ Του Υἱό, γιά νά μή χαθεῖ, ὅποιος πιστεύει σ' αὐτόν, ἀλλά νά ἔχει ζωή αἰώνια" (Ἰωάν. γ´ 16).

β) " Οἱ πτωχοί τῷ πνεύματι ", δηλ. οἱ ἔχοντες τήν γνώμη, ὅτι εἶναι μικροί καί ἀσήμαντοι, γνωρίζουν τόν Θεόν καί τήν ἀλήθειαν κατά τόν ἐξομολογητικό λόγο τοῦ Κυρίου μας πρός τόν Ἐπουράνιο Θεό καί Πατέρα: "Σ ' εὐχαριστῶ Πατέρα, Κύριε τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς, γιατί αὐτά τά ἔκρυψες ἀπό τούς σοφούς καί συνετούς καί τά ἐφανέρωσες στούς ταπεινούς. Ναί, Πατέρα μου αὐτό ἦταν τό θέλημα σου" (Ματθαίου ια´ 35). Πρός τούς μαθητές Του εἶπε :

"Σ' ἐσᾶς ἔδωσε ( ἐπέτρεψε ) ὁ Θεός νά γνωρίσετε τά μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν" ( Ματθ. ιγ´ 10).

γ) Ἡ διακονία καί ἡ προσφορά ὑπηρεσίας στόν πλησίον εἶναι τό ἀληθινόν καί ὑψηλόν μεγαλεῖον. Στούς ἐκπλήκτους Μαθητές Του ὁ Κύριος ἀπεκάλυψε, ὅτι κατ' ἐμέ, (σύμφωνα μέ τήν δική μου ἀντίληψι),"ὅποιος θέλει νά γίνει μεγάλος ἀνάμεσα σας πρέπει νά γίνει δοῦλος σας". ( Ματθαίου κ´ 26 -27).

δ) Ὁ ἐθελούσιος θάνατος Του πάνω στόν Σταυρό, ἡ σταυρική θυσία Του, ἄν καί ἀπό τούς Ἰουδαίους ἐθεωρήθη σκάνδαλον καί ἀπό τούς Εἰδωλολάτρες ἀνοησία, εἶναι ἡ δύναμις Του, ἡ νίκη Του, ἡ δόξα Του καί ὁ αἰώνιος ἔπαινος Του. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς ἐξήγησε, ὅτι "ἡ ἀδυναμία τοῦ Θεοῦ εἶναι πιό δυνατή ἀπό τήν δύναμι τῶν ἀνθρώπων". Καί ὅτι "ὅσους ὁ κόσμος θεωρεῖ μωρούς, ἐκείνους διάλεξε ὁ Θεός γιά νά ντροπιάσει τελικά τούς σοφούς· κι ὅσους ὁ κόσμος θεωρεῖ ἀνίσχυρους, ἐκείνους διάλεξε ὁ Θεός γιά νά ντροπιάσει τελικά τούς κατά κόσμον ἰσχυρούς· καί ὅσους ὁ κόσμος θεωρεῖ παρακατιανούς καί περιφρονημένους, ἐκείνους διάλεξε ὁ Θεός, τά μηδαμινά, γιά νά καταργήσει ὅσους θαρροῦν, πῶς εἶναι κάτι" (Α´ Κορινθίους α´ 25, 27-28).

ε) Ἀληθινή σοφία εἶναι νά ζεῖς, νά σκέπτεσαι καί νά ἀποφασίζεις, ὅπως ὁ Θεός. Γι' αὐτό καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς ἐκάλεσε νά τόν μιμηθοῦμε ἐφ' ὅσον καί ὁ ἴδιος ἀγωνιζόταν νά μιμηθῇ τόν Χριστόν. Ἔγραψε: "μιμηθεῖτε ἐμένα, ὅπως κι ἐγώ μιμοῦμαι τόν Χριστόν" ( Α´ Κορινθίους ια´ 11).

στ) Ὁ ὑπαρξιακός φόβος γιά τόν θάνατο νικᾶται ἀπό τήν ἐλπίδα τῆς αἰωνίου ζωῆς, πού στηρίζεται στόν Ἰησοῦ Χριστό, πού διεκήρυξε : "ἐγώ ἦλθα γιά νά ἔχουν ζωή καί μάλιστα ζωή περίσσια" ( Ἰωάννου ι´ 11). "Ἐκεῖνος πού πιστεύει στόν Υἱό ἔχει αἰώνια ζωή· ἐκεῖνος πού ἀρνεῖται νά πιστέψει στόν Υἱό δέν θά δεῖ τήν ζωή" (Ἰωάννου γ´ 36).

ζ) Ἡ κακοπάθεια γιά τήν ἀρετή, τήν ἀλήθεια, τήν δικαιοσύνη δέν ἀντισταθμίζει τήν δόξα τῆς νίκης. Γι' αὐτό καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος διευκρίνησε : "Ἐφ' ὅσον συμμεριζόμαστε τά παθήματα τοῦ Χριστοῦ, θά μετάσχουμε μαζί του καί στή δόξα Του. Πιστεύω πραγματικά πώς ὅσα ὑποφέρουμε τώρα δέν ἰσοσταθμίζουν τήν δόξα πού μᾶς ἐπιφυλάσσει ὁ Θεός στό μέλλον" (Ρωμαίους η´ 18).

Ὁ Ἀναστάς Κύριος μας μ' αὐτές καί τίς ἄλλες αἰώνιες ἀξίες ἐπλούτισε τήν ζωή μας, ἐφώτισε τήν πορεία μας, στήριξε τό ὄραμα μας, ἀπήντησε στίς ἀναζητήσεις μας, μᾶς ἔδωσε νόημα καί σκοπό ὑπάρξεως, ἐσφράγισε τήν ἄνοδο μας στή κατάστασι τῆς θεϊκῆς ζωῆς Του. Γι' αὐτό καί ἐμεῖς διακηρύττουμε μαζί μέ τόν Ἀπόστολο Παῦλο τήν ἐσχατολογική προσδοκία μας : "Ἐμεῖς εἴμαστε πολίτες τοῦ οὐρανοῦ, ἀπ' ὅπου καί περιμένουμε νά ἔλθει ὁ σωτήρας μας ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ὁποῖος θά μεταμορφώσει τό φθαρτό σῶμα μας καί θά τό κάνει ὅμοιο μέ τό δικό Του ἔνδοξο σῶμα μέ τήν δύναμη καί τήν ἐξουσία πού ἔχει νά ὑποτάξει στόν ἑαυτό Του τά πάντα".
Τά ἐλέη τοῦ Σταυροῦ καί
ἡ Χάρις τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας
νά εἶναι μαζί σας,
Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ Δανιήλ.