logo


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η              Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ
Φορμίωνος 83, 161 21 Καισαριανή. Τηλ 01-7224123 Fax 01-7223584
(Internet) http://www.imkby.gr        (e-mail): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

᾿Εν Καισαριανῇ τῇ 4ῃ ᾿Απριλίου 2010

ΠΑΣΧΑΛΙΟ ΜΗΝΥΜΑ

Πρὸς τὸν εὐαγῆ ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν πιστὸ Λαὸ
τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεώς μας.

᾿Αγαπητοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοὶ
«Αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον· ἡ πίστις ἡμῶν»

Ὀπως τὸ ἱλαρὸ φῶς τῶν λαμπάδων διαλύει τὸ σκοπάδι τῆς νύκτας καὶ φωτίζει τὰ πρόσωπά μας ἔτσι καὶ τὸ φῶς τῆς πίστεως φαιδρύνει καὶ λαμπρύνει τὶς ψυχές μας ἀπόψε, ποὺ ἑορτάζουμε τὴν «ἑορτὴ τῶν ἑορτῶν καὶ τὴν πανήγυρι τῶν πανηγύρεων», τὴν ἔγερση ἀπὸ τοὺς νεκροὺς τοῦ Κυρίου μας ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, τὴν νίκη τοῦ ᾿Εσταυρωμένου καὶ ᾿Αναστάντος Κυρίου μας ἐναντίον τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους καὶ τοῦ κακοῦ. Μὲ τὴν ἀνάστασή Του νίκησε τὸν κόσμο, τὴν ἁμαρτία, τὸν θάνατο, τὸν διάβολο.

῾Ο θάνατος καὶ ἡ ἀνάσταση τοῦ Κυρίου εἶναι δύο ὄψεις τοῦ ἰδίου μυστηρίου καὶ ἀποτελοῦν τὸ θεμέλιο τῆς σωτηρίας μας. ῾Ο ᾿Ιησοῦς Χριστὸς δὲν σαρκώθηκε μόνο γιὰ νὰ πεθάνει γιὰ μᾶς, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ μᾶς ἑνώσει μαζί Του καὶ νὰ μᾶς κάνει μέτοχους τῆς νίκης Του ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου, ὅπως ἀναφέρει καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος· «Αὐτὸς παραδόθηκε στὸν θάνατο γιὰ τὶς ἀνομίες μας καὶ ἀναστήθηκε γιὰ τὴν σωτηρία μας».

῾Η ἀνάσταση τοῦ Κυρίου εἶναι ἰδίως ἡ στερεὰ βάση τῆς σωτηρίας μας, ἐφ᾿ ὅσον κατὰ τὴν ἀποστολικὴ διαβεβαίωση «῍Αν ὁμολογήσεις μὲ τὸ στόμα σου πὼς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶναι ὁ Κύριος καὶ πιστέψεις μὲ τὴν καρδιά σου πὼς ὁ Θεὸς τὸν ἀνέστησε ἀπὸ τοὺς νεκρούς, θὰ βρεῖς σωτηρία».

῾Η ἀνάσταση τοῦ Κυρίου αἴρει τὸ σκάνδαλο τοῦ θανάτου τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ στὸν σταυρὸ ἀνάμεσα σὲ δύο ληστὲς καὶ ἀποτελεῖ ἀντάξιο καὶ ἔνδοξο ἐπιστέγασμα τῆς ἐπιγείου ζωῆς Του. Χωρὶς τὴν ἀνάσταση ἡ εὐαγγελικὴ διδασκαλία καὶ ἡ ᾿Εκκλησία θὰ εἶχαν ταφῆ κατὰ τὸ ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς στὸν τάφο μαζὶ μὲ τὸν Χριστό. ᾿Αλλὰ μετὰ τρεῖς ἡμέρες ὁ Χριστὸς ἀναστήθηκε καὶ μαζί Του συναναστήθηκε καὶ ἡ ᾿Εκκλησία καὶ ἔκτοτε ζεῖ καὶ δρᾶ στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία.

῾Η σταύρωση τοῦ Κυρίου εἶχε συντρίψει τὸ φρόνημα τῶν μαθητῶν Του, εἶχε ἐξανεμίσει τοὺς πόθους τους καὶ τὰ ὄνειρά τους ποὺ εἶχαν στηρίξει σ᾿ Αὐτόν. Μὲ τὴν ᾿Ανάστασή Του ὅμως ὁ Χριστὸς ἀπέδειξε, ὅτι κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ συντρίψει τὴν ἐλπίδα τῶν πεποιθότων σ᾿ Αὐτόν. Θὰ παραμένει ὁ ἀδιαμφισβήτητος νικητὴς πού «ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ»4. ῾Η χαρούμενη αὐτὴ ἰαχὴ ἀκούγεται διὰ μέσου τῶν αἰώνων μετὰ τὴν ἀλληλοδιάδοχη ἀποτυχία τῶν ἀλλεπαλλήλων καὶ συνεχιζομένων μέχρι σήμερα ἐπιβουλῶν τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους ἐναντίον τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ποὺ πάντοτε «πολεμουμένη νικᾶ, ἐπιβουλευομένη περιγίνεται»5. Αὐτὴ γεμίζει αἰσιοδοξία τοὺς πιστούς, χαλιβδώνει τὴν θέλησή τους, στερεώνει τὴν πίστη τους, ἀποβάλλει τὸν φόβο, διαλύει τὴν δειλία.

Γι᾿ αὐτὸ οἱ ἐχθροὶ τοῦ εὐαγγελίου, τῆς πίστεως, τῆς ᾿Εκκλησίας, Αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ, ἐξαφανίζονται μπροστὰ στὴν δύναμή Του, ὅπως λειώνει τὸ κερὶ ἀπὸ τὴν φωτιὰ καὶ διαλύονται, ὅπως διαλύεται ὁ καπνὸς ἀπὸ τὴν δόξα τοῦ προσώπου Του.

῎Αραγε ὁ καθένας ἀπὸ μᾶς συμμετέχει προσωπικὰ στὴν συνεχῆ νίκη καὶ στὸν ἐπαναλαμβανόμενο θρίαμβό της; Γιὰ νὰ ἀπαντήσουμε στὸ ἐρώτημα αὐτό, πρέπει μὲ αὐτοκριτικὴ νὰ ἐξετάσουμε, ἐὰν μέσα στὰ πλαίσια τοῦ ἀνακαινιστικοῦ ἔργου τῆς ᾿Εκκλησίας «ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν»6 καὶ ἐὰν ἑπομένως ἀγωνιζόμαστε κι ἐμεῖς μὲ τὰ πνευματικὰ ὅπλα τῆς πίστεως, τῆς προσευχῆς, τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἀγάπης καὶ τῆς εἰρήνης.

Πατέρες καὶ ᾿Αδελφοί μου,

Χριστὸς ᾿Ανέστη. Αὐτὸν προσκυνήσωμεν. Αὐτὸν δοξολογήσωμεν. Αὐτὸν ὁμολογήσωμεν. Εἰς Αὐτὸν πιστεύσωμεν.

Σ᾿ Αὐτὸν ἀνήκει ἡ δόξα, ἡ τιμή, ἡ εὐχαριστία, ἡ προσκύνηση καὶ ὁ ἔπαινος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

῾Ο Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ ῾Υμηττοῦ
Δανιήλ.