logo


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η              Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ
Φορμίωνος 83, 161 21 Καισαριανή. Τηλ 01-7224123 Fax 01-7223584
(Internet) http://www.imkby.gr        (e-mail): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

᾽Εν Καισαριανῇ τῇ 1ῃ ᾽Ιανουαρίου 2007

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2007

Πρὸς
τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν Πιστὸ Λαὸ
ἅπαν τὸ πλήρωμα τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Πατέρες καὶ Ἀδελφοί

῾Η διαδοχὴ τοῦ ἔτους καὶ ἡ ἐναλλαγὴ τῶν χρονικῶν περιόδων συνεπάγεται τὴν μεταβολὴ καὶ ἀλλοίωσι τῶν πάντων. Οἱ πάντες βιώνουμε αὐτὴ τὴν ἀλήθεια καὶ ὡς αὐταπόδεικτη δὲν ἀπαιτεῖ καὶ περαιτέρω ἐπιβεβαίωσι.

῾Ωστόσο καὶ παρὰ ταῦτα ἀναλλοίωτος καὶ ἀμετάβλητος εἶναι καὶ παραμένει μόνο ὁ δημιουργὸς Θεός, ἐπειδὴ εὑρίσκεται ἐκτὸς χρόνου καὶ χώρου, πέρα καὶ πάνω ἀπὸ τὶς συντεταγμένες τῆς ματαιότητας καὶ τοῦ προσκαίρου, ὅπως ὁ ῎Ιδιος διεκήρυξε «διότι ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος ὁ Θεὸς σας καὶ δὲν ἀλλοιώνομαι οὔτε μεταβάλλομαι» (Μαλαχίου γ´ 6).

῾Ο Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ « ὑπῆρχε κατὰ τὴν ἀρχὴ τῆς δημιουργίας» (Ἰωάννου α´ 1). Προϋπῆρχε τῆς δημιουργίας καὶ εἶναι δημιουργὸς αὐτῆς, γιαυτὸ προσδιώρισε τὸν σκοπὸ καὶ τὸ νόημα τῆς ζωῆς μας καὶ ὅλης τῆς δημιουργίας κατὰ τὸν θεόπνευστο λόγο τῆς ἁγίας Γραφῆς «γιὰ νὰ εἶναι ὁ Θεὸς τὰ πάντα σὲ ὅλους» (πρὸς Α´ Κορινθίους ιε´ 28).

Κατὰ τὸν ἀποστολικὸ αὐτὸ λόγο σκοπὸς τῆς δημιουργίας εἶναι τὰ πάντα νὰ προσφερθοῦν στὸν Τριαδικὸ Θεό, ὡς εὐχαριστία, ὁ ῾Οποῖος δώρησε στὰ δημιουργήματα πρῶτον τὴν ὕπαρξι καὶ μὲ τὴν δημιουργία τους τὰ ἔφερε ἐκ τοῦ μηδενὸς στὴν ὕπαρξι καὶ δεύτερον μὲ τὸ μυστήριο τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας θὰ τὰ ἐλευθερώση ἀπὸ τὴν ροπὴ πρὸς τὴν φθορά, τὸν θάνατο καὶ τὸν ἀφανισμό, στὰ ὁποῖα ὑπετάγησαν μὲ εὐθύνη τοῦ ἀνθρώπου (πρὸς Ρωμαίους η´ 20), κατὰ τό «καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις θὰ ἐλευθερωθῆ ἀπὸ τὴν δουλεία στὴν φθορά, γιὰ νὰ συμμετάσχη στὴν ἐλευθερία ποὺ θὰ ἀπολαμβάνουν τὰ δοξασμένα παιδιὰ τοῦ Θεοῦ» (πρὸς Ρωμαίους η´ 21).

Ἀσφαλῶς ὅλα αὐτὰ ἀφοροῦν πρωτίστως τὸν ἄνθρωπο.

Γιὰ τὴν ἐπίτευξι αὐτοῦ τοῦ σκοποῦ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἐνανθρώπησε καὶ ἐνῶ ἐμεῖς δημιουργηθήκαμε καὶ ὑπάρχουμε προελθόντες ἀπὸ τὴν ἀνυπαρξία Ἐκεῖνος ὑπῆρχε προαιωνίως καὶ ἔγινε αὐτὸ ποὺ δὲν ἦταν, δηλαδὴ ἄνθρωπος γιὰ νὰ μᾶς καλέση νὰ γίνουμε καὶ μεῖς μὲ τὴν συγκατάθεσί μας, αὐτὸ ποὺ δὲν εἴμαστε, δηλαδὴ θεοὶ κατὰ χάριν. Γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος· «Ἐνῶ ἦταν πλούσιος ἔγινε γιὰ χάρι σας πτωχός, γιὰ νὰ μπορέσετε ἐσεῖς μὲ τὴν πτωχεία τὴν δική Του νὰ πλουτήσετε» (πρὸς Κορινθίους Β´ η´ 9) Αὐτὴ ἡ συγκατάθεσίς μας στὸν θεῖο σκοπὸ καὶ στὴν ἐσχατολογικὴ προοπτικὴ τῆς ζωῆς μας ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ τὴν πίστι μας καὶ τὴν ὑπακοή μας στὸ θέλημα τοῦ Οὐρανίου Πατέρα μας. Γι᾿ αὐτὸ τὸ θέμα ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς διδάσκει, ὅτι «ὁ Θεὸς φανέρωσε τὴν χάρι του, γιὰ νὰ σώση ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Αὐτὴ μᾶς καθοδηγεῖ νὰ ἀρνηθοῦμε τὴν ἀσέβεια καὶ τὶς ἁμαρτωλὲς ἐπιθυμίες καὶ νὰ ζήσουμε μὲ σωφροσύνη, μὲ δικαιοσύνη καὶ μὲ εὐσέβεια στὸν παρόντα αἰώνα» (πρὸς Τίτον β´ 11-12).

Αὐτὴ τὴν εὐχὴ ἐπαναλαμβάνω μὲ ἀγάπη γιὰ ὅλους μας· νὰ ζήσουμε ὄχι μόνο τὸ 2007, ἀλλὰ ὅλες τὶς ἡμέρες τῆς ζωῆς μας σωφρόνως, δηλαδὴ μὲ ἐγκράτεια ἀπὸ τὰ πάθη τῆς ἁμαρτίας, δικαίως, δηλαδὴ μὲ δικαιοσύνη πρὸς τοὺς πλησίον μας καὶ εὐσεβῶς, δηλαδὴ μὲ σεβασμὸ καὶ ὑπακοὴ πρὸς τὸν Θεό.

Εὐλογημένο ἀπὸ τὸν Πανάγαθο Κύριο καὶ Θεό μας τὸ Νέο ῎Ετος 2007.

Μὲ πατρικὲς εὐχές.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

῾Ο Καισαριανῆς, Βύρωνος καί ῾Υμηττοῦ Δανιήλ.