logo


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η              Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ
Φορμίωνος 83, 161 21 Καισαριανή. Τηλ 01-7224123 Fax 01-7223584
(Internet) http://www.imkby.gr        (e-mail): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

᾽Εν Καισαριανῇ τῇ 1ῃ ᾽Ιανουαρίου 2006

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2006

Ἀδελφοί μου καὶ Παιδιά μου,

Ὁ Κύριος τῆς ζωῆς μᾶς ἀξίωσε νὰ εἰσέλθουμε στὸ Νέο ῎Ετος 2006. Εὑρισκόμενοι στὴν εἴσοδο αὐτοῦ, ἡ Ἐκκλησία μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ παροῦσα ζωὴ νοηματοδοτεῖται ἀπὸ τὴν αἰωνιότητα, ἡ ἀξία τοῦ χρόνου ἔγκειται στὸ ἐὰν θὰ κριθοῦμε ἄξιοι νὰ εἰσέλθουμε στὴν αἰώνια ζωή.

Ἀκριβῶς ὅμως ἐπειδὴ ὑπάρχει αὐτὴ ἡ προοπτικὴ τῆς ζωῆς ὀφείλουμε νὰ δικαιώσουμε στὴν πορεία τῆς ζωῆς μας τὴν ἀγάπη τοῦ Δημιουργοῦ Θεοῦ μας, νὰ χαροῦμε τὴν ὕπαρξί μας καὶ τὴν ζωή μας.

Τὸν κώδικα συμπεριφορᾶς μᾶς τὸν ὑποδεικνύει ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς Πατέρας μας στὴν Παλαιὰ Διαθήκη μὲ τοὺς λόγους «προνοοῦ καλὰ ἐνώπιον Κυρίου καὶ ἀνθρώπων» Παροιμιῶν γ´ 4, καὶ στὴν Καινὴ Διαθήκη μὲ τὴν προτροπὴ τοῦ Κυρίου «εἰ δὲ θέλεις εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν τήρησον τὰς ἐντολάς» Ματθ. ιθ´ 17. Οἱ λόγοι αὐτοὶ σημαίνουν νὰ λαμβάνουμε πρόνοια καὶ φροντίδα, ὥστε ἡ διαγωγή μας νὰ εἶναι ἐπαινετὴ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καὶ τῶν ἀνθρώπων. Θὰ εἶναι δὲ ἐπαινετή, ὅταν τηροῦμε τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ.

Ἀναγνωρίζουμε ὅτι ἡ πορεία τοῦ ἀνθρώπου ἔχει τὴν γήϊνη διάστασί της, ἐπειδὴ ὁ ἄνθρωπος εἶναι διφυὴς μὲ σῶμα καὶ πνεῦμα. Γι᾿ αὐτὸ εἶναι συγχρόνως ὑλικὸς καὶ πνευματικός, ἐπίγειος καὶ θνητὸς ἀλλὰ συγχρόνως οὐράνιος καὶ ἀθάνατος. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ἡ ζωή του ἔχει ἀναφορὰ στὸν Θεὸ ἀπὸ τὸν Ὁποῖο λαμβάνει ἐντολὲς καὶ ὀφείλει νὰ συμμορφώνεται κατὰ τὸ θεῖο θέλημα καὶ νὰ ἐνδιαφέρεται γιὰ τοὺς ἀδελφούς του στὴν γῆ μὲ τοὺς ὁποίους συμπορεύεται στὸ ταξίδι τῆς ζωῆς. ῎Ετσι ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, τὰ αἰώνια καὶ τὰ πρόσκαιρα, συνυπάρχουν στὴν ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου σ᾿ ἕνα κοινὸ σημεῖο ἀναφορᾶς καὶ σκοποῦ· στὴν καλὴ διαγωγή μας πρὸς τὸν Θεὸ καὶ πρὸς τὸν ἄνθρωπο.

Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ὅταν ἐρωτήθηκε σχετικῶς μὲ τὸ θέμα αὐτῆς τῆς μεγάλης ἐντολῆς, ἔδωσε τελειοποιημένη τὴν ἀπάντησι καὶ ἐδίδαξε· «Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν» Ματθ. κβ´ 35-40.

Εὔχομαι νὰ διανύσουμε ἀναστρεφόμενοι «ἐν φόβῳ τὸν τῆς παροικίας ἡμῶν χρόνον» Α´ Πέτρ.α´ 17. στὴν γῆ κατὰ τὸ Νέο ῎Ετος 2006 τηροῦντες αὐτὴ τὴν ἐντολή τοῦ Κυρίου.

Εὐλογημένο τὸ Νέο ἔτος.
Μέ πατρικές εὐχές
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
¶ Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος & ῾Υμηττοῦ
Δανιὴλ