logo


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η              Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ
Φορμίωνος 83, 161 21 Καισαριανή. Τηλ 01-7224123 Fax 01-7223584
(Internet) http://www.imkby.gr        (e-mail): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

᾽Εν Καισαριανῇ τῇ 1ῃ ᾽Ιανουαρίου 2003

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2003

Ἀδελφοί μου καὶ Παιδιά μου,

῾Η εἴσοδός μας στό Νέο ῎Ετος 2003, στό ὁποῖο μᾶς ἀξίωσε ἡ χρηστότητα καί ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ νά εἰσέλθουμε σήμερα, ἀνανεώνει τά ὁράματά μας, ζωηρεύει τίς ἐλπίδες μας, δυναμώνει τήν θέλησί μας νά ἀγωνισθοῦμε ἐντονώτερα καί ἀποτελεσματικότερα γιά νά ἐπιτύχουμε τούς σκοπούς τῆς προσωπικῆς ζωῆς μας, ἀλλά καί τούς γενικώτερους οἰκογενειακούς, κοινωνικούς, ἐθνικούς ἀκόμη καί παγκόσμιους.

Πιστεύουμε, ὅτι κατά τό Νέο ῎Ετος θά ἐπιλυθοῦν τά προβλήματά μας. ῞Οτι θά ἐπικρατήσει, στόν χειμαζόμενο ἀπό ταραχές κόσμο μας ἐπιτέλους εἰρήνη, ἀσφάλεια, εὐημερία. ῞Οτι θά καταπολεμηθοῦν οἱ κοινωνικές ἀδικίες. ῞Οτι θά σταματήσουν οἱ πόλεμοι. ῞Οτι θά νικηθοῦν οἱ ἀσθένειες καί ὁ θάνατος. ῞Οτι ἡ ἐπιστήμη θά μᾶς προσφέρει περισσότερη γνῶσι. ῞Οτι ἡ τεχνολογία θά μᾶς ἐξασφαλίση ἀκόμη μεγαλύτερες ἀνέσεις.

Οἱ εὐχές πού δίδουμε καί λαμβάνουμε κινοῦνται σ’ αὐτόν τόν ἄξονα.

Εὑρισκόμενοι ὅμως σήμερα στό κατώφλι τοῦ Νέου ῎Ετους 2003, τό ὁποῖον ἀνέτειλε πρίν ἀπό λίγες ὧρες, ἐπιθυμοῦμε πρῶτον νά ἀπευθύνουμε πρός ὅλους -τόν Κλῆρο καί τόν Λαό- τίς πατρικές εὐχές μας καί νά σᾶς διαβεβαιώσουμε, ὅτι προσευχόμεθα στόν Κύριο καί τόν παρακαλοῦμε νά σᾶς εὐλογῆ πλούσια, ὥστε νά μή στερῆσθε τῶν ἀγαθῶν Του καί νά προοδεύετε καί νά προκόπτετε στήν πίστι, στήν ἀρετή καί νά ἀνακαινίζεσθε συνεχῶς μέ τήν Χάρι τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος.

Ἐν συνεχεία ἐπιθυμοῦμε νά κάμουμε μερικές σκέψεις, οἱ ὁποῖες θά συντελέσουν, ὥστε νά κατανοήσουμε τήν ἀξία τοῦ χρόνου στή ζωή μας.

1. Τό αἴτημα τῆς συνεχοῦς ἀνανεώσεως

Ὁ ἄνθρωπος ἐπιδιώκει ἀκατάπαυστα τήν ἀνανέωσί του. Δέν θέλει νά συμβιβασθῆ μέ τήν φθορά καί τόν θάνατο, ἄν καί τά δύο εἶναι συνέπειες τῶν ἐπιλογῶν του. Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός ἐνίκησε μέ τόν θάνατο καί τήν ἀνάστασί Του τήν ἁμαρτία, τήν φθορά καί τόν θάνατο. ῎Ετσι διεβίβασε τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν θάνατο στή ζωή, ἀπό τήν φθορά στήν ἀφθαρσία, ἀπό τήν ἀδοξία στήν ἔνθεη δόξα.

Αὐτή εἶναι ἡ οὐσιαστική ἀνανέωσί μας, ἡ καινή κτίσις· «Εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινή κτίσις· τά ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδού γέγονε καινά τά πάντα» Β´ Κορ. ε´ 17.. Ὁ χῶρος πραγματώσεως αὐτῆς τῆς ἀνανεώσεως καί βιώσεως τῆς ἐμπειρίας αὐτῆς εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Μέ τήν ζωή της, τήν διδαχή της, τήν λατρεία της καί τό ἦθος της ἀνακαινίζει τόν ἐφθαρμένο καί παλαιούμενο ἄνθρωπο ἀπό τήν ἁμαρτία.

2. Βαθμίδα πρός τά κρείτονα

Τό Νέο ῎Ετος ἐπιθυμοῦμε καί εὐχόμεθα νά εἶναι βαθμίδα (σκαλοπάτι) πρός τά κρείττονα, πρός τά ἀνώτερα, τά καλλίτερα.

Ποῖα εἶναι αὐτά;

Ἀπαντᾶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος· «Τό λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστίν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετή καί εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε» Φιλιπ. δ´ 8.

Κατά τήν ῾Αγία Γραφή καί τήν Ἐκκλησία πρόοδος εἶναι ἡ πορεία πρός συνάντησι καί κοινωνία μέ τόν Θεό. ῎Ετσι ὁ ἄνθρωπος, ὁ καθένας μας ἀξιώνεται νά γίνη «συμπολίτης τῶν ἁγίων καί οἰκεῖος τοῦ Θεοῦ» Πρβλ. Ἐφεσ. β´ 19..

3. «Ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν»

Ὁ χρόνος μας προσφέρεται ἀπό τόν Ἐπουράνιο Θεό καί Πατέρα ὄχι γιά νά τόν δαπανήσουμε ἄσκοπα, πολύ δέ περισσότερο ζῶντες στήν ἁμαρτία, ἀλλά γιά νά προετοιμασθοῦμε γιά τήν ἐρχομένη λαμπρή Βασιλεία Του. Τά ἔσχατα ἔχουν εἰσβάλλει στή ζωή μας γιά νά τήν μεταμορφώσουν ἀπό βίο βοσκηματώδη σέ ἐν Χριστῷ ζωή.

Γι’ αὐτό ὁ Ἀπόστολος Παῦλος συνιστᾶ· «Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μή ὡς ἄσοφοι, ἀλλ’ ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι» Ἐφεσ. ε´ 15-16..

Σοφός κατά Θεό εἶναι ἐκεῖνος, πού ζεῖ μέ τήν ἐσχατολογική προοπτική τῆς Ἐκκλησίας καί ἐμπιστεύεται τόν Ἐπουράνιο Θεό καί Πατέρα κατά τό παράγγελμα τῆς Ἐκκλησίας, τῆς πιστεύουσας καί λατρεύουσας κοινότητας· «῾Εαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα».
Εὐχόμεθα ἡ Χάρις τοῦ Παναγάθου Θεοῦ νά εἶναι μαζί σας καθ’ ὅλο τό Νέο ῎Ετος 2003 καί σέ ὁλόκληρη τήν ζωή σας.

Εὐλογημένο ἀπό Θεοῦ τό Νέο ῎Ετος 2003.
Μέ πατρικές εὐχές
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος & ῾Υμηττοῦ
Δανιὴλ