logo


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η              Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ
Φορμίωνος 83, 161 21 Καισαριανή. Τηλ 01-7224123 Fax 01-7223584
(Internet) http://www.imkby.gr        (e-mail): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

᾽Εν Καισαριανῇ τῇ 1ῃ ᾽Ιανουαρίου 2002

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2002

Ἀδελφοί μου καὶ Παιδιά μου,

῾Η ἀγάπη καὶ ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ μᾶς ἀξιώνει νὰ εἰσέλθουμε σ’ ἕνα νέο χρόνο, τὸ σωτήριο ἔτος 2002. Στὴν ἀνατολὴ αὐτοῦ τοῦ νέου ἔτους εἶναι χρήσιμο νὰ θυμηθοῦμε μερικὲς ἱερὲς διδασκαλίες πέραν τῶν εὐχῶν, τὶς ὁποῖες καὶ δίδουμε καὶ λαμβάνουμε, φωτίζοντας τὸ μυστήριο τοῦ χρόνου.

1. Ὁ χρόνος εἶναι δημιούργημα τοῦ Παναγάθου καὶ Εὐσπλάχνου Θεοῦ Πατέρα μας καὶ μᾶς χαρίζεται γιὰ κάποιο σκοπό. Ὁ Θεὸς προϋπῆρχε τοῦ χρόνου. Μέσα ὅμως στὸ χρόνο ἐξετυλίχθη ἡ οἰκονομία Του, μὲ τὴν ὁποία ἐτακτοποίησε, ἔθεσε σὲ τάξι, ὁλόκληρη τὴν δημιουργία Του ἀποβλέποντας στὸν ἄνθρωπο. Γι’ αὐτὸ κυβερνᾷ, διευθύνει τὴν ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου ἀποβλέποντας σ’ ἕνα μυστηριῶδες σκοπό. Κορυφαία ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ μέσα στὸν χρόνο εἶναι τὸ μυστήριο τῆς σαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ Του, τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, μὲ τὸ ὁποῖο ἀνακαίνισε τὸν κόσμο καὶ ἀναγέννησε τὸν ἄνθρωπο εἰς ζωὴν αἰώνιον.

2. Ἐκεῖνο, ποὺ ἐπιδιώκει ὁ Θεὸς γιὰ τὸν ἄνθρωπο, ποὺ ζεῖ μέσα στὸ χρόνο, εἶναι ἡ μεταστροφή του κατὰ τὸ εὐαγγέλιο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ γιὰ τὸν κάθε ἄνθρωπο μιὰ οὐσιαστικὴ ἀλλαγὴ ἐποχῆς. Αὐτὴ ἡ μεταστροφὴ εἶναι τὸ πέρασμα ἀπὸ τόν «παρόντα κόσμο» στόν «μέλλοντα κόσμο», ἀπὸ τὸν ἀρχαῖο κόσμο, ποὺ σπεύδει πρὸς τὴν καταστροφή του, στοὺς νέους καιρούς, ποὺ πορεύονται πρὸς τὴν πλήρη ἀνέλιξι τους.

3. Τὸ πέρασμα ἀπὸ τὸ χρόνο στὴν αἰωνιότητα καθίσταται δυνατὸ μόνο μὲ τὴν Ἐκκλησία. ῾Η Ἐκκλησία θεωρεῖται, κατὰ τὴν ἁγία Γραφή, ὁ «δεκτός» καιρός, «ἡ ἡμέρα σωτηρίας» Β´ Κορινθ. στ´ 2, ποὺ τίθεται ἀπὸ τὸ Θεὸ Πατέρα στὴν διάθεσι ὅλων, γιὰ νὰ ἐπιτύχουν τὴν ἀναγέννησί τους καὶ νὰ ζήσουν αἰώνια. ῾Η Ἐκκλησία εἶναι τὸ «σήμερα» τοῦ Θεοῦ, στὴ διάρκεια τοῦ ὁποίου κάθε ἄνθρωπος προσκαλεῖται στὴν μετάνοια, στὴν ἐπιστροφή. ῎Ετσι ὁ χρόνος ἀποκτᾷ οὐσιαστικὸ νόημα καὶ ἀξία.

4. ῎Εχει λυτρωτικὴ σημασία νὰ ἀκούσουμε μὲ προσοχὴ τὴν φωνὴ τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος ποὺ λέγει σχετικὰ μὲ τὴν ἀξιοποίησι τοῦ χρόνου καὶ τῆς ἐπὶ γῆς ζωῆς μας· «῍Αν ἀκούσετε τὴ φωνὴ τοῦ Θεοῦ μὴ γίνεσθε σκληρόκαρδοι» ῾Εβρ. στ´ 7, δηλαδὴ μὴν ἀπιστεῖτε.

῾Η ζωὴ τῆς ἁμαρτίας κουράζει, θλίβει, ἀπογοητεύει «προσπαθεῖστε, λοιπόν, νὰ εἰσέλθετε στὸν τόπο τῆς ἀναπαύσεως» ῾Εβρ. δ´ 11 . Αὐτὸς εἶναι ἡ Ἐκκλησία.

Σὲ ὅσους ἐρωτοῦν·

Πῶς θὰ ἐπιτευχθῆ αὐτὸ;

῾Η θεία φωνὴ ἀπαντᾷ·

«Ἀπὸ τώρα, λοιπόν, καὶ στὸ ἑξῆς πρέπει νὰ ζῆτε τὴν ὑπόλοιπη ζωή σας ὄχι σύμφωνα μὲ ἀνθρώπινες ἐπιθυμίες, ἀλλὰ σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ» Α´ Πέτρ. δ´ 2.

«῎Εχετε ὑποχρέωσι νὰ περνᾶτε τὴν πρόσκαιρη ζωή σας πάνω στὴ γῆ μὲ σεβασμὸ στὸ Θεό» Α´ Πέτρ. α´ 17.

«Προσέχετε, λοιπόν, καλὰ πῶς ζῆτε· μὴ ζῆτε ὡς ἀσύνετοι, ἀλλὰ ὡς συνετοί. Νὰ χρησιμοποιεῖτε σωστὰ τὸ χρόνο σας, γιατὶ ζοῦμε σὲ πονηροὺς καιρούς. Γι’ αὐτὸ μὴν εἶσθε ἄφρονες, ἀλλὰ νὰ ἀντιλαμβάνεσθε τὶ θέλει ὁ Κύριος ἀπὸ σᾶς»Ἐφεσ. ιε´ 15-17.

Εὐλογῶ πατρικὰ ὅλους καὶ εὔχομαι νὰ ἔχετε πλούσια τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ Πατέρα μας στὴ ζωή σας, στὶς οἰκογένειες σας, στὰ ἀγαθά, σωτήρια, εἰρηνικὰ καὶ δημιουργικὰ ἔργα σας.

Χρόνια Πολλά. Εὐλογημένο τὸ Νέο ῎Ετος 2002.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος & ῾Υμηττοῦ
Δανιὴλ