logo


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η              Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ
Φορμίωνος 83, 161 21 Καισαριανή. Τηλ 01-7224123 Fax 01-7223584
(Internet) http://www.imkby.gr        (e-mail): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

᾽Εν Καισαριανῇ τῇ 1ῃ ᾽Ιανουαρίου 2010

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2010

Πρὸς
τὸν ῾Ιερὸ Κλῆρο καὶ τὸν Πιστὸ Λαὸ
ἅπαν τὸ πλήρωμα τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεώς μας

᾿Αγαπητοί μου Πατέρες καὶ ᾿Αδελφοί

Στὴν ἀνατολὴ τοῦ Νέου ῎Ετους 2010, ἀπευθύνουμε με ὅλη τὴν ἀγάπη μας στὸ πλήρωμα τῆς Τοπικῆς ᾿Εκκλησίας μας τὶς πατρικὲς εὐχές μας, γιὰ νὰ εὐλογήσει ὁ Κύριός μας τὸν στέφανο τοῦ νέου ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός Του.

Συγχρόνως διατυπώνουμε καὶ μερικὲς σκέψεις ὁδηγούμενοι ἀπὸ τὸ αἰώνιο φῶς καὶ τὴν δύναμη τοῦ θείου λόγου ἐπιδιώκοντες νὰ εἰσδύσουμε στὰ βαθύτερα καὶ οὐσιαστικώτερα τῆς ὑπάρξεως καὶ τῆς ζωῆς μας.

α´. Νὰ μὴ βουλιάξουμε μέσα στὴν λάσπη τῆς ἀβεβαιότητας, τῆς φθορᾶς καὶ τῆς ματαιότητας τῆς ζωῆς μας ῾Οσμὴ φθορᾶς καὶ θανάτου ἀναδύεται ἀπὸ πολλοὺς χώρους τῆς κοινωνίας μας. ῾Η ζωή μας μοιάζει νὰ βουλιάζει μέσα στὴν διαφθορὰ καὶ τὴν ἀπελπισία.

Σ᾿ αὐτὸν τὸν συνεχῶς φθειρόμενο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία κόσμο μόνο ὁ Κύριός μας παραμένει σταθερὸς καὶ ἀμετάβλητος στὴν ἀγάπη Του, στὴν πρόνοιά Του, στὴν φιλανθρωπία Του, στὴν δικαιοσύνη Του, στὴν ἁγιότητά Του, στὴν πιστότητά Του καὶ στὴν δύναμη τῆς σωτηρίας.

Στηριζόμενοι σ᾿ Αὐτὸν δὲν θὰ παρασυρθοῦμε καὶ δὲν θὰ ἀφανισθοῦμε ἀπὸ τὴν ματαιότητα καὶ τὴν φθορά. ᾿Εμπνεόμενοι ἀπὸ ᾿Εκεῖνον, ποὺ δὲν μολύνθηκε ἀπὸ τὶς ἀπατηλὲς ἐπιθυμίες τοῦ κόσμου, θὰ ὑπερβοῦμε τὶς καταθλιπτικὲς συνθῆκες τῆς παρούσας ζωῆς, ὅπως προτρέπει τοὺς πιστοὺς ὁ ἀπόστολος Παῦλος· «Τοῦτο σᾶς λέω, ἀδελφοί μου. ῾Ο καιρὸς ποὺ ἀπομένει εἶναι πολὺ λίγος, ὥστε καὶ ὅσοι ἔχουν γυναῖκες, νὰ εἶναι σὰν νὰ μὴν ἔχουν· καὶ ἐκεῖνοι ποὺ κλαίουν νὰ περνοῦν τὶς ἡμέρες τους σὰν νὰ μὴν τοὺς ἔχει συμβεῖ κάτι θλιβερό· καὶ ἐκεῖνοι ποὺ χαίρουν, σὰν νὰ μὴν ἔχουν λόγο νὰ χαίρουν, καὶ ἐκεῖνοι ποὺ ἀγοράζουν, σὰν νὰ μὴν κατέχουν τὰ ἀγορασμένα, καὶ ἐκεῖνοι ποὺ μεταχειρίζονται τὰ ἐγκόσμια, σὰν νὰ μὴν ἀσχολοῦνται, νὰ μὴν κάνουν κατάχρηση· ἐπειδὴ ἡ σημερινὴ μορφὴ τοῦ κόσμου δὲν θὰ διαρκέσει πολύ».

῍Ας παρακαλέσουμε σήμερα ὁ καθένας μας τὸν Κύριό μας καὶ κύριο τῆς ἱστορίας καὶ τῆς ζωῆς μας, ὅπως ὁ Ψαλμωδός· «Σῶσε με ἀπὸ τὴν λάσπη (στὴν ὁποία βρίσκομαι) γιὰ νὰ μὴ βυθιστῶ τελείως σ᾿ αὐτή».

Εὐχόμαστε οἱ ψυχές ὅλων μας νὰ μὴ βουλιάξουν μέσα στὸ χῶμα, νὰ μὴ σκλαβωθοῦν στὸ πήλινο σαρκίο.

β´. Νὰ ὑπερβοῦμε τὰ κτιστὰ ὅρια τῆς φθαρμένης ἀπὸ τὴν ἁμαρτία ὑπάρξεώς μας. Φέρουμε ἔκδηλα τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς πεπερασμένης ὑπάρξεώς μας, ποὺ τὴν φθείρουν συνεχῶς καὶ περισσότερο τὰ ἁμαρτωλὰ πάθη. ῾Η ζωή μας ἔχει ἐπάνω της ἀνεξίτηλη τὴν σφραγίδα τῆς προσωρινότητας, ὅπως διακηρύσσεται ἀπὸ τὸν ἀποστολικὸ λόγο· «Τὰ γὰρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα αἰώνια».

«῾Ο κόσμος παρέρχεται καὶ μαζί του ὅλα ὅσα ἐπιθυμοῦν οἱ ἄνθρωποι νὰ κατέχουν μέσα σ᾿ αὐτόν· ἐνῶ ὅποιος ἐκτελεῖ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ θὰ ζήσει αἰώνια».

῞Οταν ὁ ἄνθρωπος νικήσει τὰ πάθη τῆς ἁμαρτίας, ποὺ γεννοῦν τὴν φθορὰ καὶ τὸν θάνατο, θὰ παραμείνει αἰώνιος καὶ ἀθάνατος, μόνιμος καὶ διαρκής.

Αὐτὴ ἡ πανανθρώπινη ὑπαρξιακὴ ἐπιθυμία, μόνο ὅταν ἑνωθοῦμε μὲ τὸν Κύριο ᾿Ιησοῦ Χριστό, μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθεῖ, ὥστε ὁ πιστὸς ἄνθρωπος νὰ δικαιοῦται νὰ διακηρύσσει μὲ τὸν Προφήτη· «Οὐκ ἀποθανοῦμαι, ἀλλὰ ζήσομαι καὶ διηγήσομαι τὰ ἔργα Κυρίου».

Σ᾿ αὐτὴ τὴν ὑπέρβαση συντελοῦν τὰ μυστήρια τῆς ᾿Εκκλησίας μας, ποὺ τελοῦνται «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον».

γ´. «᾿Εξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν»

῾Ο χρόνος τῆς ζωῆς μας δόθηκε δῶρο ἀπὸ τὸν Δημιουργό μας γιὰ νὰ τὸν προσφέρουμε θυσία εὐγνωμοσύνης σ᾿ Αὐτόν, ποὺ θὰ μᾶς χαρίσει τὴν αἰωνιότητα.

Στὸν χρόνο τῆς ζωῆς μας ἐξοφλοῦμε τὸ χρέος τῆς ὑπάρξεώς μας μὲ τὴν πίστη στὸν Κτίστη καὶ Δημιουργό μας, ποὺ μᾶς παρήγαγε ἀπὸ τὴν ἀνυπαρξία καὶ μᾶς ἔφερε στὴν ὕπαρξη χαρίζοντάς μας τὸ ζῇν, τὸ εὖ ζῇν καὶ τὸ ἀεὶ ζῇν.

῾Ο Κύριος μᾶς χάρισε τὴν ζωή μας, ποὺ εἶναι ἡ βιολογικὴ διαδικασία, ποὺ ἄρχισε μὲ τὴν σύλληψή μας καὶ θὰ τελειώσει μὲ τὸν θάνατό μας. Αὐτὸ εἶναι τὸ ζῇν, τὸ δῶρο τῆς ζωῆς.

Στὴν συνέχεια ὁ Χριστὸς προσθέτει καὶ τὸ δεύτερο δῶρο Του, τὸ εὖ ζῇν, δηλαδὴ ζωὴ μὲ τὸν Χριστό. Μᾶς ἐπέτρεψε νὰ ἑνωθοῦμε μαζί Του στὸ Σῶμα τῆς ᾿Εκκλησίας μὲ τὴν πίστη καὶ τὰ ἅγια Μυστήρια.

῾Η δωρεὰ τοῦ Κυρίου ὁλοκληρώνεται χαρίζοντάς μας τὸ ἀεὶ ζῇν, τὴν αἰώνια ζωή, ἀθανασία καὶ ἀφθαρσία. Νὰ ζοῦμε χωρὶς πνευματικὸ θάνατο.

Εὔχομαι νὰ ἀξιοποιήσουμε τὸν χρόνο τῆς βιολογικῆς ζωῆς μας ζώντας ἑνωμένοι μὲ τὸν Χριστό, ὥστε νὰ λάβουμε καὶ τὴν δωρεὰ τῆς αἰώνιας ζωῆς.

Μὲ τὶς σκέψεις αὐτὲς εὔχομαι τὸ Νέο ῎Ετος 2010 νὰ εἶναι εὐλογημένο ἀπὸ τὸν Κύριο καὶ Θεό μας, γεμᾶτο ἀπὸ τὸ φῶς Του, τὴν δικαιοσύνη Του, τὴν σοφία Του, τὴν ἀγάπη Του καὶ ὅλες τὶς εὐλογίες Του.

Μὲ ἑόρτιες πατρικὲς εὐχὲς
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 ῾Ο Καισαριανῆς, Βύρωνος καί ῾Υμηττοῦ Δανιήλ.