logo


 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η              Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ
Φορμίωνος 83, 161 21 Καισαριανή. Τηλ 01-7224123 Fax 01-7223584
(Internet) http://www.imkby.gr         (e-mail): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

᾽Εν Καισαριανῇ τῇ 25ῃ Δεκεμβρίου 2011

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2011

Πρὸς

τὸν εὐαγῆ ῾Ιερὸ Κλῆρο καὶ τὸν πιστὸ Λαὸ
τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεώς μας

᾽Αγαπητοὶ Πατέρες καὶ ᾽Αδελφοί
χαίρετε ἐν Κυρίῳ!

«καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Εμμανουήλ,
ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός»1.

῞Οταν μελετᾶμε τὴν Παλαιὰ Διαθήκη διαπιστώνουμε, ὅτι ἀνάμεσα στὸν Θεὸ καὶ στοὺς ἀνθρώπους ὑπάρχει μιὰ ἀπόσταση ποὺ βεβαιώνεται ἀπὸ διάφορα γεγονότα.

῞Οταν ὁ Θεὸς φανερώθηκε, ἀκόμη καὶ στὸν δοῦλο Του τὸν Μωϋσῆ γιὰ τὸν ὁποῖο δήλωσε, ὅτι εἶχε βρεῖ χάρη2, ὅταν τὸν κάλεσε μέσα ἀπὸ τὴν φλεγομένη καὶ μὴ κατακαιομένη βάτο νὰ ἀναλάβει τὴν ἀποστολή ποὺ ἤθελε νὰ τοῦ ἀναθέσει, τοῦ εἶπε: «Μὴ πλησιάσεις ἐδῶ· βγάλε τὰ ὑποδήματά σου ἀπὸ τὰ πόδια σου»3.

῞Οταν πάλι ὁ Θεὸς φανερώθηκε στὸ ὄρος Σινᾶ στὸν δικό Του λαό, μιὰ ἀπὸ τὶς πρῶτες ἐντολές Του, στὸν Μωϋσῆ, ἦταν: «Θὰ βάλεις ὅρια γύρω ἀπὸ τὸ ὄρος»4.

Στὴν λατρεία τόσο τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου στὴν ἔρημο ὅσο καὶ τοῦ Ναοῦ στὰ ῾Ιεροσόλυμα, προεῖχε πάντοτε ἡ ἰδέα τῆς ἀπόστασης. Τὸ πλῆθος τοῦ λαοῦ δὲν ἐπιτρεπόταν νὰ εἰσέλθη οὔτε στὴν ἐξωτερικὴ αὐλή. Στὴν ἐσωτερικὴ αὐλὴ κανεὶς ἄλλος ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς δὲν τολμοῦσε νὰ περάσει, ἐνῶ στὸ ἐνδότερο μέρος εἰσερχόταν ὁ ᾽Αρχιερέας μόνο μιὰ φορὰ τὸν χρόνο5.

Μὲ ὅλα αὐτὰ ὁ Θεὸς καλλιεργοῦσε τοὺς ἀνθρώπους νὰ συνειδητοποιήσουν, ὅτι ἡ ἁμαρτωλοτητά τους ἦταν τόσο φοβερὰ ἀπεχθὴς (μισητή) ποὺ ξεχώριζε τοὺς ἀκάθαρτους ἁμαρτωλοὺς ἀπὸ ἕνα ἅγιο Θεό6.

Στὴν Καινὴ Διαθήκη ἡ ἀπόσταση ὑποχώρησε καὶ ἀντικαταστάθηκε ἀπὸ τὴν ἐγγύτητα.

᾽Εμεῖς, ποὺ στὴν προηγούμενη οἰκονομία εἴμασταν μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεό, γίναμε πλησίον μὲ τὴν θυσία τῆς ζωῆς τοῦ ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ7.

῾Ο σαρκωμένος Θεὸς ἔρχεται στὰ ἴδια8 καὶ μὲ τὸ ὄνομά Του ᾽Εμμανουὴλ σημαίνει τὴν νέα σχέση μας μὲ τὸν Θεό «Μεθ᾽ ἡμῶν ὁ Θεός».

῾Ο ῞Αγιος Θεὸς ποὺ σαρκώθηκε, δὲν ἀποστρέφεται τὸν ἁμαρτωλό, ἀλλὰ ὑποφέρει ὁ ῎Ιδιος τίς συνέπειες τῆς ἁμαρτωλότητας τῶν ἁμαρτωλῶν9.

Αὐτὴ τὴν θαυμαστὴ ἐγγύτητα τῆς οἰκονομίας τῆς σωτηρία μας θὰ ἀκολουθήσει οἰκονομία στενότερης ἐγγύτητας, ὅταν πραγματοποιηθεῖ αὐτὸ ποὺ ἔχει γραφεῖ στὴν ᾽Αποκάλυψη:

«῾Η σκηνὴ τοῦ Θεοῦ εἶναι μετὰ τῶν ἀνθρώπων καὶ Αὐτὸς κατοικεῖ μεταξύ τους»10.

᾽Αδελφοί

῾Ο Θεὸς εὑρίσκεται ἀνάμεσά μας καὶ μαζί μας. ῾Ενωμένοι μὲ τὸν Θεὸ εἴμαστε ἰσχυροὶ στοὺς πειρασμοὺς καὶ στὶς δοκιμασίες.

«Εἰ ὁ Θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν τὶς καθ᾽ ἡμῶν»11.

Εὐλογημένα Χριστούγεννα
Μὲ ἑόρτιες θερμὲς πατρικὲς εὐχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ῾Ο Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ ῾Υμηττοῦ Δανιήλ

1. ῾Ησαΐου ζ´ 14, Ματθαίου α´ 23.

2. «Eὕρηκας γὰρ χάριν ἐνώπιον ἐμοῦ» (῎Εξοδος λγ´ 17).

3. «Μή ἐγγίσῃς ὧδε. λῦσαι τὸ ὑπόδημα ἐκ τῶν ποδῶν σου» (῎Εξοδος γ´ 5).

4. «Καὶ ἀφοριεῖς τὸν λαὸν κύκλῳ» ῎Εξοδος ιθ´ 12.

5. Πρὸς ῾Εβραίους θ´ 6-7.

6. ῾Ηασΐου νθ´ 2 καὶ ἑξῆς.

7. «Νυνὶ δὲ ἐν Χριστῷ ᾽Ιησοῦ ὑμεῖς οἱ ποτὲ ὄντες μακρὰν ἐγγὺς ἐγενήθητε ἐν τῷ αἵματι τοῦ ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ». (πρὸς᾽Εφεσίους β´ 13.)

8. ᾽Ιωάννου α´ 11.

9. «῞Οτι ὁ Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ὑμῶν» (Α´ Πέτρου β´ 21).

10. «᾽Ιδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ᾿ αὐτῶν» (᾽Αποκαλύψεως κα´ 3).

11. Πρὸς Ρωμαίους η´ 31.