logo


 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η              Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ
Φορμίωνος 83, 161 21 Καισαριανή. Τηλ 01-7224123 Fax 01-7223584
(Internet) http://www.imkby.gr         (e-mail): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

᾽Εν Καισαριανῇ τῇ 25ῃ Δεκεμβρίου 2006

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2006

Πρὸς
τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν Πιστὸ Λαὸ
ἅπαν τὸ πλήρωμα τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Πατέρες καὶ Ἀδελφοί,

Πάλι ἡ Ἐκκλησία μᾶς συγκαλεῖ σὲ πανήγυρι γιὰ νὰ χαροῦμε, γιὰ νὰ γιορτάσουμε καὶ κατὰ τὸν ἀποστολικὸ λόγο, γιὰ νὰ προσκυνήσουμε «τὸ μεγάλο μυστήριο τῆς πίστεώς μας, ὁ Θεὸς φανερώθηκε σαρκωμένος» (πρὸς Τιμόθεον Α´ γ´ 16).

Τὸ ὑπερφυὲς τοῦτο γεγονὸς τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυρίου τῆς δόξης, ὁ ῾Οποῖος κατέβηκε ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς καὶ ταπεινώθηκε γιὰ μᾶς «μέχρι θανάτου καὶ μάλιστα θανάτου σταυρικοῦ» (πρὸς Φιλιππησίους β´ 8), ἀποτελεῖ τὸ κέντρο τῆς πανηγύρεώς μας καὶ τῆς ἑορτῆς μας σήμερα, ἀλλὰ καὶ αἰώνια.

Οἱ ἱεροὶ εὐαγγελιστὲς μᾶς ὑποδεικνύουν τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο καὶ μεῖς ὀφείλουμε νὰ προσέλθουμε στὴν ἑορτή.

Ἀφ᾿ ἑνὸς μᾶς ἀναφέρουν ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι στάθηκαν μὲ σεβασμό, πίστι καὶ ταπείνωσι μπροστὰ στὴν φάτνη καὶ στὸν ταπεινωθέντα ἀπὸ τὴν εὐσπλαγχνία Του γιὰ μᾶς Κύριο τῆς δόξης. Αὐτοὶ εἶναι ἡ Μητέρα Του, ὁ Ἰωσήφ, οἱ Ποιμένες, οἱ Μάγοι, ἡ φύσις ὁλόκληρη (Λουκᾶς β´ 10).

Ἀφ᾿ ἑτέρου μᾶς ἀναφέρουν τὸν ῾Ηρώδη καὶ τοὺς Ἱεροσολυμῖτες, οἱ ὁποῖοι ταράχθηκαν καὶ φοβήθηκαν γιὰ τοὺς δικούς τους λόγους ὁ καθένας, ἀπὸ τὸ θεόσταλτο μήνυμα τῆς γεννήσεως τοῦ προαιώνιου Θεοῦ (Ματθαίου β´ 3).

Αὐτὴ ἡ στάσις καὶ ἡ κατάστασις εἴτε τῆς χαρᾶς εἴτε τοῦ φόβου βιώνεται προσωπικῶς ἀπὸ τὸν κάθε ἄνθρωπο σὲ σχέσι μὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστό. ῾Ο Κύριος διάκειται μὲ εὐπλαγχνία πρὸς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. ῾Η ἁγία Γραφὴ διακηρύττει ὅτι· «῾Ο Θεὸς θέλει ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νὰ σωθοῦν καὶ νὰ λάβουν πλήρη γνῶσι τῆς ἀλήθειας» (πρὸς Τιμόθεον Α´ β´ 4). ῞Ολοι ὅμως οἱ ἄνθρωποι δὲν Τὸν δέχονται κατὰ τὸν λόγο καὶ πάλι τῆς ἁγίας Γραφῆς «ἦλθε νὰ ζήση μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων καὶ οἱ ἄνθρωποι δὲν τὸν δέχθηκαν» (Ἰωάννου α´ 11).

Οἱ ταρασσόμενοι ἀπὸ τὴν παρουσία Του καὶ τὴν δύναμί Του Τὸν ἀρνοῦνται καὶ σκέπτονται μὲ ποιὸ τρόπο θὰ Τὸν φονεύσουν (Ματθαίου β´ 16-18).

῞Οσοι βιώνουν τὴν λύτρωσί τους, σκύβουν καὶ προσκυνοῦν τὸν Θεὸ καὶ Λυτρωτὴ καὶ Σωτήρα, ὅπως ἡ Θεοτόκος καὶ Παρθένος Μαρία (Λουκᾶ α´ 46-55).

῞Οσοι χαίρονται, προσέρχονται στὴν ἑορτή, ὅπως οἱ Μάγοι, μὲ τὰ δῶρα τους (Ματθαίου α´ 11), δηλαδὴ τὴν πίστι στὸ μυστήριο, τὴν ὁμολογία τῆς θεότητός Του καὶ τὴν ταπείνωσί τους μπροστὰ στὸ ἀπαστράπτον καὶ φανερούμενο θεϊκὸ μεγαλεῖο καὶ προσκυνοῦν τὸν ταπεινομένο Κύριο τῆς δόξης.

῞Οσοι χαίρονται, ὅπως οἱ Ποιμένες, ἀνταποκρίνονται στὴν πρόσκλησι καὶ προτροπὴ τῶν Ἀγγέλων καὶ σπεύδουν νὰ βεβαιωθοῦν γιὰ τὸ γεγονός, ὅπως ὁ Κύριος τοὺς τὸ γνώρισε (Λουκᾶ β´ 8-20). ῾Ο Θεὸς ἀποκαλύπτεται σ᾿ ὅσους κινοῦνται ἀπὸ ἀγαθὴ πρόθεσι γι᾿ αὐτὸ καὶ βεβαιώνονται, ὅτι ὅλα ὅσα ὁ Θεὸς ὑποσχέθηκε στοὺς ἀθρώπους τὰ πραγματοποιεῖ.

Μὲ αὐτὴ τὴν ἐμπειρία τῆς πίστεώς τους «Καὶ οἱ ποιμένες ἐπέστρεψαν δοξάζοντας καὶ ὑμνώντας τὸν Θεὸ γιὰ ὅλα ὅσα ἄκουσαν καὶ εἶδαν, τὰ ὁποῖα ἦταν ἀκριβῶς, ὅπως τοὺς τὰ εἶχε πεῖ ὁ ἄγγελος» (Λουκᾶ β´ 20). ῞Οπως αὐτοί ἔτσι κι ἐμεῖς ἂς ζοῦμε «προσπαθώντας νὰ ἀποκτήσωμε πλήρως τὴν γνῶσι τοῦ θελήματός Του μὲ τὴν ἀπόκτησι ὅλης τῆς πνευματικῆς σοφίας καὶ συνέσεως» (πρὸς Κολοσσαεῖς α´ 9, 10).

Εὔχομαι μὲ πατρικὴ ἀγάπη «νὰ κραταιωθῆτε μὲ δύναμι διὰ τοῦ Πνεύματός του στὸν ἐσωτερικὸ ἄνθρωπο, νὰ κατοικήση ὁ Χριστὸς διὰ τῆς πίστεως στὶς καρδιές σας, νὰ εἶσθε ριζωμένοι καὶ θεμελιωμένοι μὲ ἀγάπη, γιὰ νὰ μπορέσετε νὰ καταλάβετε μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς Χριστιανοὺς ποιό εἶναι τὸ πλάτος καὶ τὸ μῆκος καὶ τὸ βάθος καὶ τὸ ὕψος τῆς συγκαταβάσεως καὶ τοῦ θείου ἐλέους τοῦ Χριστοῦ, καὶ νὰ γνωρίσετε βιωματικὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία ὑπερβαίνει τὴν γνῶσι, γιὰ νὰ πλουτισθῆτε μὲ ὅλο τὸν πλοῦτο τοῦ Θεοῦ» (πρὸς Ἐφεσίους γ´ 16-19).

῎Ετη πολλὰ καὶ εὐλογημένα.

Μὲ πατρικὲς εὐχές καὶ εὐλογίες.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 ῾Ο Καισαριανῆς, Βύρωνος καί ῾Υμηττοῦ Δανιήλ.