logo


 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η              Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ
Φορμίωνος 83, 161 21 Καισαριανή. Τηλ 01-7224123 Fax 01-7223584
(Internet) http://www.imkby.gr         (e-mail): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

᾽Εν Καισαριανῇ τῇ 25ῃ Δεκεμβρίου 2005

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2005

Ἀδελφοί μου καὶ παιδιά μου,

Μᾶς καλεῖ ἡ Ἐκκλησία μας νὰ ἑορτάσουμε σήμερα Χριστοῦ τὰ γενέθλια καὶ νὰ ἀναζητήσουμε τὸ νόημα τῆς ἑορτῆς «καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ᾿ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου» Λουκᾶ α´ 2, καὶ τὸ ἐβίωσαν οἱ θεοφόροι Πατέρες μας, οἱ ὁποῖοι ἔμαθαν τὰ θεῖα ἐπειδὴ ἔπαθαν τὰ θεῖα, μεταμόρφωσαν δηλαδὴ ἑκούσια τὴν ζωή τους, ἀπὸ ζωὴ πτώσεως σὲ ζωὴ θεώσεως.

Αὐτοὶ ἀνέλυσαν τὸ «μέγα τῆς εὐσεβείας μυστήριον» Α´ Τιμ. γ´ 15. Ἀπὸ τὴν θεία σοφία τους ἐρανιζόμαστε μερικὰ γιὰ νὰ τὰ προσφέρουμε πρὸς ἑόρτιον χαρὰν καὶ πνευματικὴ εὐφροσύνη.

῾Η ἐνανθρώπησις τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ σημαίνει·

α. Τὴν ὕψιστη εὐγένεια τῆς ἀνθρώπινης φύσεως.

῾Η ἀνθρώπινη φύσις, στὸ πρόσωπο ἀσφαλῶς τῆς Θεοτόκου, ἔφθασε στὸ ὕψιστο σημεῖο τιμῆς καὶ καταξιώσεώς της. Στὸ πρόσωπο τῆς Θεοτόκου ἡ ἀνθρωπότητα ἐξεπλήρωσε τὸν σκοπὸ τῆς δημιουργίας, κατέστη ἀξία νὰ γεννήσει τὸν ἐνανθρωπήσαντα Υἱὸ τοῦ Θεοῦ. Μ᾿ αὐτὸ τὸν τρόπο ἀπέδωσε στὸν Δημιουργὸ Θεὸ τὸ κοινὸ χρέος τῆς ὑπάρξεως.

Αὐτὸ ἀποτελεῖ ἔργο Θεοῦ, τὸ ὁποῖο διανοίγει τοὺς ὁρίζοντες τῆς σκέψεώς μας γιὰ νὰ θαυμάσουμε αὐτὴ τὴν ὕψιστη εὐγένεια τῆς ἀνθρώπινης φύσεως, ἀλλὰ καὶ νὰ στοχαστοῦμε τοῦτο· ἐμεῖς ἀποδίδουμε στὸν Δημιουργό μας τὸ ὀφειλόμενο, τὸ ὁποῖο εἶναι ἡ πίστις καὶ ἡ ἀρετή μας;

β. Τὴν ἕνωσι Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου.

Στὸ πρόσωπο τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἑνώθηκε ἡ θεότητα μὲ τὴν ἀνθρωπότητα. Μὲ τὴν ἐνανθρώπησι, ἡ γυμνὴ πάσης ἀξίας καὶ τιμῆς ἀνθρωπότητα, πάνω στὴν ὁποία βάρυνε ὁ προφητικὸς λόγος τοῦ Θεοῦ «γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ» Γένεσις γ´ 19, μεταλαμβάνει τοῦ κρείττονος, δηλαδὴ τῆς ἀθανασίας καὶ τῆς ζωῆς μετὰ τοῦ Θεοῦ. Σ᾿ αὐτὴ τὴν δωρεὰ ἀναφέρεται ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέγοντας· «γινώσκετε γὰρ τὴν χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτι δι᾿ ὑμᾶς ἐπτώχευσε πλούσιος ὤν, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε» Β´ Κορινθί. η´ 9.

γ. Τὸ ἀρχέτυπο τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου.

Στὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ ἀνακαλύψει τὸ ἀρχέτυπό του, δηλαδὴ τὴν μοναδικὴ καὶ ἀδιάψευστη ἀλήθεια τῆς ἀναζητούμενης ἀνθρωπιᾶς του. Στὸ ἐρώτημα ποιὸς ὀφείλει νὰ εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ἡ ἀπάντησις εἶναι· ὅπως ὁ Ἰησοῦς Χριστός.

δ. «῞Ινα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν»Γαλ. δ´ 5..

Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἔγινε καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἔδωσε τὴν δυνατότητα σ᾿ ὅσους τὸ ἐπιθυμοῦν καὶ τὸ ἐπιδιώξουν ἀπὸ υἱοὶ ἀνθρώπων νὰ ἀνυψωθοῦν στὴν τάξι καὶ τὴν θέσι τῶν υἱῶν καὶ θυγατέρων τοῦ Θεοῦ Πατέρα κατὰ τὴν ὑπόσχεσίν Του· «Ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεὸς, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός  καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς Πατέρα καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος Παντοκράτωρ» Β´ Κορινθ. ς´ 16, 18.. Μὲ τὴν ἐνανθρώπησί Του ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς χάρισε σὲ ὅλους, Πατέρα καὶ ἀδελφούς.

ε. Τὸν σκοπὸ τῆς ἐναθρωπήσεως.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἐξηγεῖ τὸν σκοπὸ τῆς ἐνανθρωπήσεως καὶ συνδέει μὲ τὴν σταυρικὴ θυσία καὶ τὶς δύο παρουσίες τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

«Ἐπεφάνη γὰρ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις, παιδεύουσα ἡμᾶς ἵνα ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας καὶ καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον, ζηλωτὴν καλῶν ἔργων» Τίτ. β´ 11-14.

στ. Τὴν βεβαιότητα τῆς παρουσίας τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ στὴν ζωή μας.

Τὸ ὄνομα «Ἐμμανουήλ» Ματθ. α´ 23. εἶναι ἀνέκφραστα θελκτικό. Ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας καὶ τώρα καὶ γιὰ πάντα. Ἀναχωρώντας ἀπὸ τὸν κόσμο τὴν ἡμέρα τῆς ἀναλήψεώς Του στοὺς οὐρανούς ὁ Κύριος εἶπε στοὺς ἔκπληκτους μαθητές Του «Ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» Ματθ. κη´ 20. Θὰ ἔλθει γιὰ νὰ μᾶς παραλάβει «καὶ οὕτω πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα» Α´ Θεσσαλ.δ´ 17.

ζ. ῞Οτι γεννήθηκε Σωτήρας καὶ Λυτρωτής μας.

῎Οχι θρησκευτικὸς ἡγέτης ἢ φιλόσοφος ἢ κοινωνικὸς ἀναμορφωτής. Αὐτὴ τὴν εἴδησι ἔδωσαν οἱ ἄγγελοι στοὺς ἀνθρώπους «ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστὸς Κύριος» Λουκᾶ β´ 11.

η. Τὸ μέγεθος τῆς θείας ἀγάπης.

Ὁ πιστὸς ἄνθρωπος ἐνθαρρύνεται στὴν ζωή καὶ στὸν πνευματικὸ ἀγώνα του ἀπὸ τὴν πεποίθησι ὅτι πάνω ἀπὸ τὰ διάφορα προβλήματα τῆς ζωῆς του, τὰ ὁποῖα δὲν λείπουν ποτέ, ὑπάρχει Ἐκεῖνος ποὺ μᾶς ἀγάπησε καὶ μᾶς ἀποκάλυψε τὴν ἀγάπη Του μέσα στὴν ἱστορία. «Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον» Ἰωάννου γ´ 16.

θ. ῞Οτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς δεκδικεῖ τὴν ἀποκλειστικότητα καὶ μοναδικότητα.

Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς γεννιέται στὴν καρδιὰ ἑνὸς ἀνθρώπου μόνον ὅταν οἱ ἄλλοι «θεοί» του πεθάνουν καὶ ὅταν οἱ ἄλλες ἐλπίδες του ἀποδειχθοῦν ψεύτικες. Διευκρίνησε ὅτι δὲν κατοικεῖ σὲ μοιρασμένες καρδιὲς μὲ τοὺς λόγους Του· «Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ»Ματθαίου στ´ 24.

ι. ῞Οτι ἀπαιτεῖ τὴν ὁλοκληρωτικὴ ἀφιέρωσί μας.

Οἱ Μάγοι πρὶν προσφέρουν τὰ δῶρα τους, ἔπεσαν κατὰ γῆς καὶ Τὸν προσκύνησαν. Κι ἐμεῖς πρῶτα ἀπ᾿ ὅλα, ἂς Τοῦ δώσουμε τὴν καρδιά μας. ῍Ας ἀναφωνήσουμε μαζὶ μὲ τὸν ἀπόστολο Θωμᾶ «ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου»Ἰωάν.κ´ 28.

Εὔχομαι γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Χριστοῦ γεννήσεως, στὴν ζωή σας νὰ βιώνετε μὲ καθαρὴ καρδιὰ τὸ μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεως, τὴν ἐμπειρία τῆς οἰκειότητος τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ἐν Χριστῷ ἀδελφότητος.

῎Ετη πολλὰ καὶ εὐλογημένα.

Μὲ πατρικὲς εὐχές
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος & ῾Υμηττοῦ
Δανιὴλ