logo


 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η              Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ
Φορμίωνος 83, 161 21 Καισαριανή. Τηλ 01-7224123 Fax 01-7223584
(Internet) http://www.imkby.gr         (e-mail): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

᾽Εν Καισαριανῇ τῇ 25ῃ Δεκεμβρίου 2003

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ2003

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ Δανιήλ.

Πρός
τόν Εὐαγῆ Ἱερό Κλῆρο καί τό Φιλόχριστο Πιστό Λαό,
ἅπαν τό πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀδελφοί μου καί Παιδιά μου.
“ Ἐπέλαμψεν ἡμέρα χαρμόσυνος, καί ἑορτή πανσεβάσμιος ”.

Ἀνέτειλεν ἡ ποθεινοτάτη καί ἐπέραστη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς Τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καί Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία πληροῖ τήν ὕπαρξί μας μέ θεία εὐφροσύνη.
“Τά σύμπαντα σήμερον, χαρᾶς πληροῦνται∙ Χριστός ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου”.

Ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει καί ὅλοι ἑορτάζουμε :
1. Τήν Ἐπιφάνεια τοῦ Ἀληθινοῦ καί Ζῶντος Θεοῦ.

Ἑορτάζουμε τήν ἐμφάνισι δηλαδή τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο καί στά κτίσματά Του. Ὁ Θεός δέν εἶναι πλέον ἄγνωστος, δέν εἶναι ἀθέατος, δέν εἶναι ἀπρόσιτος. “ Γνωστός ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεός, ἐν τῷ Ἰσραήλ μέγα τό ὄνομα αὐτοῦ ” (Ψαλμός 75, 1) διακηρύσσει ἡ Ἁγία Γραφή. Μέ κραυγή ἀγωνίας ἱκέτευε ὁ ἄνθρωπος κατά τούς χρόνους τῆς προσδοκίας “Ὁ Θεός οἰκτειρήσαι ἡμᾶς καί εὐλογήσαι ἡμᾶς, ἐπιφάναι τό πρόσωπο αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς. Τοῦ γνῶναι ἐν τῇ γῇ τήν ὁδόν σου, ἐν πᾶσι ἔθνεσι τό σωτήριόν σου” (Ψαλμός 66,1-3). Τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ διά τοῦ Ἀποστόλου Παύλου βεβαιώνει καί ἐπισφραγίζει, ὅτι “ Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί ” ( Α΄ Τιμόθεον 3,16 ).

Ἡ θεογνωσία εἶναι ἡ πρώτη ἀφορμή πνευματικῆς χαρᾶς γι’ αὐτό καί ψάλλουμε πανηγυρικῶς “ Ἡ γέννησίς Σου, Χριστέ ὁ Θεός, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τό φῶς τό τῆς γνώσεως ”.

Ὁ ἄνθρωπος ἀφ’ ὅτου ἐχωρίσθη, ἕνεκα τῆς ἁμαρτίας του, ἀπό τό Θεό καί τήν κοινωνία μετ’ Αὐτοῦ ἀναζητοῦσε τόν Πατέρα Του. “ Ἐξεζήτησα τό πρόσωπόν Σου” (Ψαλμός 26,8) ἐβόα πρός Αὐτόν ὁ δίκαιος. Ἔψαχνε νά βρῇ τόν Θεό Του. Νά Τόν συναντήσει καί νά ἐπικοινωνήσει μαζί Του.

Κι’ ὁ Θεός Πατέρας ἀνταποκρινόμενος σ’ αὐτήν τήν πανανθρώπινη ἐπιθυμία ἀπάντησε στό παρελθόν κατά τήν διαδρομή τοῦ ῥέοντος χρόνου μέ πολλούς τρόπους στόν ἄνθρωπο. Ὅμως “ἐπ’ ἐσχάτων δέ τῶν χρόνων ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν Υἱῷ” (Ἑβραίους 1,2).

Στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἴδαμε καί ἐγνωρίσαμε τόν ἀληθινό Θεό. Στόν αἰτήσαντα Ἀπόστολον Φίλιππον “ Κύριε, δεῖξον ἡμῖν τόν Πατέρα ” ὁ Κύριός μας ἀπήντησε ἐρωτῶν τόν Φίλιππον “ Τοσοῦτον χρόνον μεθ’ ὑμῶν εἰμί καί οὐκ ἔγνωκας με Φίλιππε ; ” καί μέ ἐκπλήσσουσα κατηγορηματικότητα προσθέτει “ ὁ ἑωρακώς ἐμέ ἑώρακε τόν Πατέρα ” ( Ἰωάννου 14, 8-9 ).

Μέ τό μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεως ὁ ἄνθρωπος γίνεται “κοινωνός θείας φύσεως ” (B΄ Πέτρου 1,4). Οὕτως ὁ Θεός δέν κατέστη γνωστός, ἀλλά καί μεθεκτός κατά τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας.
2. Τήν ἐπίσκεψι τοῦ Θεοῦ καί τήν συνεχῆ παρουσία Του στήν ζωή μας.

Ἑορτάζουμε καί ψάλλουμε “ Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἐξ ὕψους ὁ Σωτήρ ἡμῶν ”. Ἡ ἐπίσκεψι τοῦ Θεοῦ δέν ἦταν μία ἐνέργειά Του σέ μιά συγκεκριμένη ἐποχή, ἀλλά ἔγινε πρός ὅλες τίς γενεές τῶν ἀνθρώπων. Μᾶς ἐπεσκέφθη καί ἔμεινε μαζί μας. Ζοῦμε καί ἔχουμε τόν Κύριο καί Θεό μας παρόντα καί ζῶντα στή ζωή μας.

Ὁ Θεός εἶναι παρών καί ἐνεργεῖ στήν Ἐκκλησία Του τήν σωτηρία μας. Μέ τήν Ἐκκλησία φανερώνει τήν ἀγάπη Του. Μέ τήν Ἐκκλησία μᾶς ἁγιάζει. Μέ τήν Ἐκκλησία μᾶς διδάσκει. Μέ τήν Ἐκκλησία μᾶς ἑνώνει μαζί Του. Μᾶς τρέφει. Μᾶς ἀναπαύει. Μᾶς ἀνιστᾶ.
3. Τήν πορεία πρός τήν δόξα τῆς θείας Βασιλείας.

Ἑορτάζουμε τήν σάρκωσι τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ἐνῷ ἡ Ἐκκλησία πορεύεται μέ τήν προσδοκία νά μεταβεῖ ἀπό τήν ἐμπειρία τῆς σαρκώσεως στήν ἐμπειρία τῆς κοινωνίας εἰς τῆς θείας καί αἰώνιου δόξης “ Ἐκ μέρους γάρ γινώσκομεν … βλέπομεν γάρ ἄρτι δι’ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι τότε δέ πρόσωπον πρός πρόσωπον ” (A΄ Κορινθίους 13,9-12.).

Πορευόμαστε μέσα στήν τραγικότητα καί τήν ὀδύνη τῆς παρούσης ζωῆς μεταμορφούμενοι ὀλίγον κατ’ ὀλίγον κατά τόν εἰπόντα “ Ἡμεῖς δέ πάντες ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τήν δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενοι τήν αὐτήν εἰκόνα μεταμορφούμεθα ἀπό δόξης εἰς δόξαν, καθάπερ ἀπό Κυρίου Πνεύματος ” (Β΄ Κορινθίους 3,18).

Τήν βεβαιότητα αὐτή τῆς κοινωνίας μέ τόν Θεό στηρίζει ἡ ἐνανθρώπησι. Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία μᾶς δίδεται, μᾶς προσφέρεται πλουσίως, αὐτή μᾶς ἀνακαινίζει συνεχῶς παρά τίς πτώσεις τῆς ἁμαρτωλῆς ζωῆς μας.

Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Οἱ σκέψεις αὐτές γιά τήν θεογνωσία, γιά τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας, γιά τήν μεταμορφωτική πορεία μας στήν ζωή αὐτή καί γιά τόν ἀγῶνα τῆς ἀνακαινίσεως τῆς ὑπάρξεώς μας ἀποτελοῦν τόν πατρικό ἑόρτιο χαιρετισμό μου πρός ὅλους σας.

Εὔχομαι ὁ Κύριος καί Θεός μας νά χαρίζει σέ ὅλους σας αὐτά τά θεῖα δωρήματα, τά ὁποῖα ἀποτελοῦν τό νόημα καί τήν εὐφροσύνη τῆς μεγάλης αὐτῆς Δεσποτικῆς Ἑορτῆς.

Ἔτη πολλά καί εὐλογημένα.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ Δανιήλ.