logo


 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η              Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ
Φορμίωνος 83, 161 21 Καισαριανή. Τηλ 01-7224123 Fax 01-7223584
(Internet) http://www.imkby.gr         (e-mail): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

᾽Εν Καισαριανῇ τῇ 25ῃ Δεκεμβρίου 2002

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2002

Ἀδελφοί μου καί παιδιά μου,

῾Εορτάζουμε καί φέτος τά Γενέθλια τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἑορτή γίνεται ἀφορμή νά δοξολογήσουμε τόν Τριαδικό Θεό μας γιά τήν ἄφατη εὐεργεσία Του στό γένος τῶν ἀνθρώπων, νά ἐκφράσουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας γιά ὅλες τίς δωρεές Του πού πλούσια καί μέ ἀγαθότητα ἐσκόρπισε σ’ ὅλους ἐμᾶς.

῎Ετσι ἡ ἑορτή γίνεται ἀφορμή γιά νά θυμηθοῦμε τήν εὐεργεσία καί νά ἐκφράσουμε τήν πίστι καί τήν ἀρετή μας.

Ἐπιθυμοῦμε κατά τήν λαμπρά ἑορτή αὐτή νά θίξουμε τρία θέματα, πού ἅπτονται καί ἀναφέρονται στήν πνευματική ζωή μας.

1. Νά ἑορτάσουμε μέ τόν Χριστό

Στίς μέρες μας καί στήν ἐποχή μας συμβαίνει τοῦτο τό παράδοξο· πολλοί νά ἑορτάζουν τά Χριστούγεννα χωρίς τόν Χριστό. Μέ πόνο ψυχῆς καί ὀδυνόμενοι παρατηροῦμε τό φαινόμενο τῆς ἀπομακρύνσεως τῶν ψυχῶν ἀπό τόν Λυτρωτή καί Σωτῆρα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν. Πολλοί ζοῦν σέ μιά τραγική ἀντιφατικότητα. Ἰδού πώς· Δοξάζουν τόν Ἰησοῦν γιατί μᾶς ἐλύτρωσε, ἀλλά συνεχίζουν νά ζοῦν κάτω ἀπό τήν τυραννία βδελυκτῶν παθῶν. ῾Εορτάζουν, ὅτι «τό φῶς ἐλύληθεν εἰς τόν κόσμον» Ἰωάν. γ´ 19, ἀλλά περιπλανῶνται στό σκότος τῶν ματαίων πλανῶν, τῶν ἀμφισβητήσεων, τοῦ ψεύδους καί τῆς κενῆς ἀπάτης. Πανηγυρίζουν, διότι ὁ Κύριος ἐνίκησε τόν θάνατο καί συγχρόνως τούς πνίγει ἡ ὀσμή τοῦ θανάτου καί τῆς φθορᾶς, πού ἀναδύεται σχεδόν ἀπό παντοῦ.

Ἀναρωτιόμαστε, ποῖο εἶναι γι᾿ αὐτούς τό νόημα μιᾶς τέτοιας ἑορτῆς;

Ὁ πιστός ἑορτάζει καί χαίρεται, γιατί μέ τήν σάρκωσί Του ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, τοῦ δίδει τή δυνατότητα νά μετέχη στήν θεία ζωή καί νά γίνη κοινωνός τῶν ἀγαθῶν τῆς Βασιλείας Του γιά νά ὑπερβῆ τήν ἀθλιότητα, τήν ρηχότητα, τήν ἀπάτη, τήν φθορά, τήν ματαιότητα, τό ψεῦδος τῆς ἐκπεσμένης ζωῆς Του, γιά νά νικήσῃ ὁριστικῶς τόν θάνατο.

Ὁ πιστός ἄνθρωπος ζεῖ τήν ἐσχατολογική προσδοκία, τήν ἐρχομένη Βασιλεία τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος. Μέ τήν δύναμι αὐτῆς τῆς ἐρχομένης, ἀλλά καί ἐντός ἡμῶν ὑπαρχούσης, Βασιλείας πορεύεται στήν ζωή του, τήν νοηματοδοτεῖ καί ἀντιμετωπίζει κάθε δοκιμασία καί πειρασμό.

῎Ετσι ἑορτάζει αὐθεντικά ἐκκλησιαστικά Χριστούγεννα.

2. ῾Η ζωή τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀφορᾶ σ᾿ ὅλους μας. Οἱ ἑορτές δέν ἔχουν ἐπετειακό χαρακτῆρα

Ὁ πρύτανις τῶν θεολόγων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός μᾶς διδάσκει, ὅτι ἑορτάζουμε τά γεγονότα τῆς ζωῆς τοῦ Κυρίου μας ἐπειδή ἀφοροῦν σέ μᾶς προσωπικῶς. Λέγει ἀκριβῶς «῾Ημῖν ὁ Χριστός τάς ἑορτάς ἐκτετέλεκεν» Ιωάν. Δαμασκηνοῦ· Λόγος Α´ «εἰς τήν Μεταμόρφωσιν», ΕΠΕ, τ. 9ος, σελ. 10. - δηλαδή γιά μᾶς ὁ Σωτῆρας Χριστός ἐτέλεσε τίς ἑορτές.

Μέ τήν ἐνανθρώπησί Του ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἔδωσε σέ μᾶς τήν δυνατότητα νά ζήσουμε. ῾Εορτάζουμε ἐπειδή μποροῦμε νά ξαναγεννηθοῦμε. ῾Εορτάζουμε ἐπειδή μποροῦμε νά ὑπερβοῦμε τά ὑπαρξιακά ὅρια τῆς φθαρτῆς καί πρόσκαιρης ζωῆς μας, δηλαδή τήν ἁμαρτία καί τόν θάνατο. ῾Εορτάζουμε, ἐπειδή ἀπό τήν κατάστασι τῶν δούλων ἀνήλθαμε στήν κατάστασι τῶν υἱῶν καί κληρονόμων τοῦ Θεοῦ Ἰδέ Ἰωάν. ιε´ 15, Ρωμ. η´ 15, Γαλ. δ´ 5. . Δικαιοῦνται ἑπομένως καί λογικῶς νά ἑορτάζουν γιά ὅλα αὐτά, ὅσοι οἰκειοποιοῦνται αὐτά τά ἀγαθά καί ἀπολαμβάνουν τήν ὑπερφυῆ εὐεργεσία καί χρηστότητα τοῦ Θεοῦ ὡς προσωπική τους εὐεργεσία, ὅπως διδάσκει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος· «Ἐπεφάνη γάρ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις, παιδεύουσα ἡμᾶς, ἵνα ἀρνησάμενοι τήν ἀσέβειαν καί τάς κοσμικάς ἐπιθυμίας σωφρόνως καί δικαίως καί εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι» Τίτ. β´ 11-12.

3. Ἐφανερώθη ἐν σαρκί γιά νά μᾶς ὁδηγήση στήν θεογνωσία

῾Η σάρκωσι τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἀποκάλυψι τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ λίγο πρίν ἀπό τήν ἔνδοξη φανέρωσί Του σ’ ὅλα τά ὄντα καί δημιουργήματά Του. Μέ τό μυστήριο τῆς κατά σάρκα οἰκονομίας τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου ὁ Θεός ἔγινε γνωστός καί μεθεκτός ἀπό τά δημιουργήματά Του.

«Ἐφανερώθη ἐν σαρκί» Α´ Τιμ. γ´ 16 γιά νά καταστήση δυνατή τήν ἕνωσί μας μαζί Του καί τήν μετοχή μας στήν ζωή Του. Κατά τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό αὐτή εἶναι ἡ ἔννοια τῆς θεογνωσίας, τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ. «Αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκουσί σε τόν μόνον ἀληθινόν Θεόν καί ὅν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν» Ἰωάν. ιζ´ 3..

Ὁ χῶρος, ὅπου βιοῦται καί πραγματοποιεῖται αὐτή ἡ μοναδική ἐμπειρία εἶναι ἡ Ἐκκλησία.

῾Η Ἐκκλησία μας μέ τήν ζωή της, τήν λατρεία της, τό ἦθος της, τήν διδασκαλία της, τά μυστήριά της ἑνώνει τόν ἄνθρωπο μέ τόν Θεό. Καί ἡ ἕνωσι αὐτή εἶναι αὐθεντική, γνήσια, ἀληθινή, σωτήρια.

῎Ετσι τά Χριστούγεννα λαμβάνουν ἀληθινό καί ἐκκλησιαστικό νόημα καί περιεχόμενο. ῞Οταν ἡ ἑορτή οὕτως βιοῦται, τότε εἶναι χαρά καί εὐφροσύνη, πρόγευσι τῆς μέλλουσας χαρᾶς, τῆς πανηγύρεως τῆς χαρᾶς τῶν πρωτοτόκων τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.

῎Ετσι εὔχομαι καί σεῖς νά ἑορτάζετε τά Χριστούγεννα.

Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα.

Μέ πατρικές εὐχές.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος & ῾Υμηττοῦ
Δανιὴλ