logo


 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η              Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ
Φορμίωνος 83, 161 21 Καισαριανή. Τηλ 01-7224123 Fax 01-7223584
(Internet) http://www.imkby.gr         (e-mail): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

᾽Εν Καισαριανῇ τῇ 25ῃ Δεκεμβρίου 2001

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2001

Παιδιά μου καὶ Ἀδελφοί μου,

῾Υψηγοροῦσα ἡ Ἐκκλησία ψάλλει καὶ ὁμολογεῖ κατὰ τὴν μεγάλη δεσποτικὴ ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων «δι’ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη παιδίον νέον ὁ πρὸ αἰώνων Θεός». Μ’ αὐτὸ τὸν πανηγυρικὸ τρόπο κηρύττει στοὺς ἐγγὺς Αὐτῆς εὑρισκομένους, δηλαδὴ τὰ πιστὰ τέκνα Αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ στοὺς μακρὰν ἱσταμένους, τρεῖς ἀλήθειες, ποῦ ἀποτελοῦν σύνοψι τοῦ μυστηρίου τῆς θείας οἰκονομίας, ὅπως ὀνομάζεται τὸ μυστήριον τῆς σαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ ὁποίου τὸν πρῶτον σταθμόν, δηλαδὴ τὰ Χριστούγεννα, μὲ ἱερὴ κατάνυξι καὶ ἔνθεο ἐνθουσιασμὸ ἑορτάζουμε καὶ θεοπρεπῶς πανηγυρίζουμε.

1. «Δι’ ἡμᾶς ἐγεννήθη»

῾Η Ἐκκλησία, δηλαδὴ τὸ σύνολο τῶν πιστῶν, ἑορτάζει τὴν γέννησιν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ διακηρύττει μὲ εὐγνωμοσύνη πρὸς Αὐτόν, ὅτι «δι’ ἡμᾶς ἐγεννήθη». ῞Οτι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἀπὸ ἀπροσμέτρητη ἀγάπη γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ἐσαρκώθη. Ἐνῷ ἦτο πλούσιος, ἐπτώχευσεν, γιὰ νὰ πλουτίσουμε ἐμεῖς μὲ τὴν ἰδικὴ Του πτωχεία. ᾿Ονομάζεται πλούσιος, ἐπειδὴ ἔχει ἰδιώματα, μὲ τὰ ὁποία γνωρίζεται στοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ἐμεῖς στερούμεθα ὡς κτιστοὶ καὶ πεπερασμένοι καὶ γι’ αὐτὸ εἴμαστε πτωχοί. Ἐκεῖνος εἶναι Αἰώνιος, ῞Αγιος, Ἀθάνατος, Πάνσοφος, Δημιουργὸς τοῦ σύμπαντος κόσμου, Παντοδύναμος, Κυβερνήτης τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ κόσμου, Δίκαιος, Ἀληθινός, Ἐξουσιαστὴς τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου καὶ πολλὰ ἄλλα. ῾Ωστόσο ὁ Κύριος μετέσχεν τοῦ χείρονος, τοῦ χειροτέρου καὶ κατωτέρου ὡς πρὸς Αὐτόν, δηλαδὴ ἔγινε ἄνθρωπος, γιὰ νὰ μᾶς μεταδώση τὸ βέλτιον, τὸ καλύτερον καὶ ἀνώτερον ὡς πρὸς ἐμᾶς, δηλαδὴ τὴν θεότητά Του.

Ἐσαρκώθη, γιὰ νὰ γίνουμε «μέτοχοι τῆς θείας φύσεως καὶ νὰ ἀποφύγουμε τὴν φθορά, ποὺ προκαλοῦν οἱ κοσμικὲς ἐπιθυμίες» Β´ Πέτρου α´ 4.. Γιὰ τὴν δικὴ μας ἀνύψωσι, γιὰ τὸ δικό μας πλουτισμό, γιὰ τὴ δική μας λύτρωσι καὶ σωτηρία Ἐκεῖνος ἐσαρκώθη, ἔγινε ἄνθρωπος. Γι’ αὐτὸ κι ἐμεῖς ἀναγνωρίζοντας τὴν ἀγάπη Του γιὰ μᾶς Τὸν ἀποκαλοῦμε Μόνον Φιλάνθρωπον καὶ Λυτρωτὴν καὶ Σωτήρα καὶ Εὐεργέτην μας. ῞Οσο μᾶς ἀγάπησε καὶ μᾶς ἀγαπᾷ οὐδεὶς μᾶς ἀγάπησε καὶ μᾶς ἀγαπᾷ.

2. «Παδίον Νέον»

Ὁ χαρακτηρισμὸς «Παιδίον Νέον» ἀναφέρεται στὴν ἀνθρωπότητα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Λέγεται «Παδίον Νέον», ἐπειδὴ εἶναι ὁ νέος ἄνθρωπος, ὁ ἀπαλλαγμένος ἀπὸ τὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα, τὰ διαβλητὰ πάθη καὶ τὴ δύναμι τῆς ἁμαρτίας, ὁ ὑποταγμένος μὲ τὴ θέλησή Του στὸν Θεὸ Πατέρα. Μένει ἐν τῷ Πατρὶ καὶ ἀναπαύεται σ’ Αὐτόν. ῎Ετσι ἔγινε ὁ Πατέρας τῆς νέας ἀνθρωπότητος, ἡ ὁποία δὲν ὑπηρετεῖ τὴν ἁμαρτία, τὴν ἀπείθεια καὶ τὴν ἀνυπακοὴ στὸ Θεὸ Πατέρα. Ὁ καθένας ἀπὸ μᾶς καλεῖται μὲ τὴν ἄσκησί του νὰ ὑπερβῆ τὰ πάθη τῆς ἁμαρτίας καὶ νὰ ζήση ὡς καινὸς ἐν Χριστῷ κτισθεὶς ἄνθρωπος. Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι τὸ θεῖον ἀρχέτυπον τοῦ ἀνθρώπου.

3. «Ὁ πρὸ αἰώνων Θεός»

Ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης στὴν ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου του ἀναφέρεται στὴν προαιώνιο ὕπαρξι τοῦ Θεοῦ Λόγου, ἀλλὰ καὶ στὴν ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν σάρκωσί Του. Ἀπ’ ὅλα πρὶν ὑπῆρχε ὁ Λόγος κι ὁ Λόγος ἦταν μὲ τὸ Θεό, καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Ἀπ’ τὴν ἀρχὴ ἦταν Αὐτὸς μὲ τὸ Θεό. Τὰ πάντα δι’ Αὐτοῦ δημιουργήθηκαν κι ἀπ’ ὅσα ἔγιναν τίποτα χωρὶς Αὐτὸν δὲν ἔγινε... Κι ὁ Λόγος ἔγινε ἄνθρωπος κι ἔστησε τὴ σκηνὴ Του ἀνάμεσά μας Ἰωάν. α´ 1-3, 14. .῾Η Ἐκκλησία κηρύττει, ὅτι Αὐτός, ποὺ ἐσαρκώθη γιὰ ἐμᾶς, εἶναι ὁ Προαιώνιος Θεός. Ὁ θεοκήρυκας Ἀπόστολος ὑψηγορεῖ· «μεγάλο εἶναι τὸ μυστήριο τῆς πίστεως ποῦ μᾶς ἀποκαλύφθηκε. Ὁ Θεὸς ἐφανερώθηκε ὡς ἄνθρωπος» Α´ Τιμ. γ´ 16. Μὲ τὴν σάρκωσί Του ὁ Θεὸς ἀπεκαλύφθη στοὺς ἀνθρώπους καὶ ἔδειξε στὸν ἄνθρωπο τὸ ὕψος τοῦ προορισμοῦ του, τὸν σκοπὸ καὶ τὸ νόημα τῆς ζωῆς του. Νὰ γίνη ἰσόθεος.

Ἐμεῖς προσκυνοῦμε μὲ πίστι τὸ μυστήριο, τὸν Εὐεργέτη καὶ Λυτρωτή μας, μὲ τοὺς ὕμνους, τὴν θεολογία μας καὶ τὴν ἄσκησί μας, ποὺ εἶναι ἄρνησι στὴν ἀσέβεια, στὴν πονηρία, στὸν ἐγωϊσμό, στὴν πλεονεξία, στὴν φιλοχρηματία, στὴν φιλαρχία καὶ σ’ ὅλες τὶς ἄλλες κακίες.

῎Ετσι δοξάζουμε τὸ σαρκωθέντα Κύριο καὶ Θεό μας Ἰησοῦ Χριστὸ μὲ τὴν πίστι καὶ τὴν ἀρετή μας.

Εὐλογῶ πατρικὰ ὅλους σας καὶ εὔχομαι νὰ ἔχετε πλούσια τὴν εὐλογία τοῦ Σαρκωθέντος Θεοῦ μας.

Χρόνια Πολλὰ καὶ Εὐλογημένα.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος & ῾Υμηττοῦ
Δανιὴλ