logo


 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η              Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ
Φορμίωνος 83, 161 21 Καισαριανή. Τηλ 01-7224123 Fax 01-7223584
(Internet) http://www.imkby.gr         (e-mail): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

᾽Εν Καισαριανῇ τῇ 25ῃ Δεκεμβρίου 2009

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2009

᾿Αγαπητοί μου Πατέρες καὶ ᾿Αδελφοί

«Τὴν τρυφὴν ἐν κρυφῇ εὕρομεν, δεῦτε λάβωμεν»

Στὸν ἄνθρωπο ποὺ δοκίμασε τὰ πάντα καὶ ἀπ᾿ ὅλα ἀπογοητεύθηκε, ἡ ἑορτὴ τῆς γεννήσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἐνανθρώπησε καὶ ἔγινε γνήσιος καὶ αὐθεντικὸς ἄνθρωπος σ᾿ ὅλα «ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἁμαρτία» ἐνῶ συγχρόνως ἦταν καὶ δὲν ἔπαυσε νὰ εἶναι καὶ γνήσιος καὶ αὐθεντικὸς Θεός, προτείνει ἕνα ἄλλο τρόπο ζωῆς σφραγισμένο ἀπὸ τὴν σοφία καὶ τὴν δόξα τοῦ Θεοῦ, ὅπως μᾶς προτείνει ὁ ὕμνος τῆς σεβασμίας ἑορτῆς.

α´. «Εὕρομεν τὴν τρυφὴν ἐν κρυφῇ»

῾Η τρυφή, ἡ χαρὰ καὶ ἡ εὐτυχία τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ἐσωτερικὴ πληρότητά του εἶναι κρυμμένη. Δὲν βρίσκεται στὴν ἱκανοποίηση τῶν αἰσθήσεων, διότι οἱ αἰσθήσεις τοῦ σώματος εἶναι ἀκόρεστες καὶ οἱ ἡδονὲς τῆς σάρκας εἶναι πρόσκαιρες, ἄστατες καὶ
ὑπηρετοῦν τὴν ματαιότητα καὶ φθαρτότητα τῆς ὑπάρξεώς μας. Δὲν βρίσκεται στὸν θόρυβο καὶ τὸν περισπασμὸ τῆς ζωῆς, διότι αὐτὰ διαλύουν τὴν ψυχή. Δὲν βρίσκεται στὴν δόξα καὶ τὴν λαμπρότητα τῶν ἐπιγείων ἀξιωμάτων, διότι καὶ αὐτὰ ἐπειδὴ εἶναι ἐφήμερα καὶ φθοροποιά, ἀφήνουν τὴν ψυχὴ γυμνὴ καὶ στερημένη. Δὲν βρίσκεται στὸν πλοῦτο τῶν ἀγαθῶν, διότι ὡς ἄστατος ποὺ εἶναι, σήμερα ἀνήκει σὲ σένα καὶ αὔριο σὲ ἄλλον καὶ οὐδέποτε σὲ κάποιον.

῞Ολα αὐτὰ δὲν εἶναι πηγὴ χαρᾶς καὶ τρυφῆς. ῾Η τρυφὴ παραμένει κρυμμένη. Τὴν βρίσκουν ὅσοι τὴν ἀναζητοῦν μὲ πόθο καὶ τὴν ἐπιθυμοῦν μὲ εἰλικρίνεια. Τὴν κομίζει ὁ Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστός, ποὺ «ἦταν πλούσιος κι ἔγινε γιὰ χάρη μας φτωχός, γιὰ νὰ μπορέσετε ἐσεῖς νὰ πλουτίσετε μὲ τὴν φτώχεια ἐκείνου». Αὐτὸς πληρώνει τὴν ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου. Γι᾿ αὐτὸ ἦρθε καὶ στὸν κόσμο καὶ ἔγινε «τὰ πάντα ἐν πᾶσιν».

῾Ο ἅγιος ᾿Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος στὴν ὁμιλία του, ποὺ ἑρμηνεύει τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιο (ὁμιλία δ´) παρουσιάζει τὸν Κύριο ᾿Ιησοῦ Χριστὸ νὰ λέει στὸν ἄνθρωπο· «᾿Εγὼ πατήρ, ἐγὼ ἀδελφός, ἐγὼ νυμφίος, ἐγὼ οἰκία, ἐγὼ τροφεύς, ἐγὼ ἱμάτιον, ἐγὼ ρίζα, ἐγὼ θεμέλιος, πᾶν ὅπερ ἂν θέλῃς ἐγώ· μηδενὸς ἐν χρείᾳ καταστῇς. ᾿Εγὼ καὶ δουλεύσω· ἦλθον διακονῆσαι, οὐ διακονηθῆναι. ᾿Εγὼ καὶ φίλος, καὶ μέλος καὶ κεφαλή, καὶ ἀδελφός, καὶ ἀδελφή, καὶ μήτηρ, πάντα ἐγώ· μόνον οἰκείως ἔχε πρὸς ἐμέ.

᾿Εγὼ πένης διὰ σέ, καὶ ἀλήτης διὰ σέ, ἐπὶ σταυροῦ δια σέ, ἐπὶ τάφου διὰ σέ, καὶ ἄνω ὑπὲρ σοῦ ἐντυγχάνω τῷ Πατρί, κάτω ὑπὲρ σοῦ πρεσβευτὴς παραγέγονα παρὰ τοῦ Πατρός. Πάντα μοι σύ, καὶ ἀδελφός, καὶ συγκληρονόμος, καὶ φίλος καὶ μέλος.
Τί πλέον θέλεις; Τί τὸν οὔτω φιλοῦντα ἀποστρέφῃ; Τί τῷ κόσμῳ κάμνεις; Τί εἰς πίθον ἀντλεῖς τετρημένον;».

Γι᾿ αὐτὸ ἑορτάζοντες Χριστούγεννα πρέπει νὰ βάλουμε στὸ ταμεῖο τῆς ψυχῆς μας τὸν ᾿Ιησοῦ Χριστό, γιὰ νὰ ζοῦμε πληρωμένοι ἀπὸ κάθε ἀγαθὸ τρυφῶντες τὴν ἀγάπη, τὴν ἁγιότητα καὶ τὴν φιλανθρωπία Του.

β´. «Δεῦτε λάβωμεν τὰ τοῦ Παραδείσου ἔνδον τοῦ Σπηλαίου»

Εἰσερχόμενος ὁ Κύριος στὸν κόσμο ποὺ εἶναι δημιούργημά Του, ἔργο τῆς σοφίας καὶ τῆς δυνάμεώς Του, ἀνέτρεψε τὶς ἀντιλήψεις τῶν ἐμπαθῶν ἀνθρώπων, ἀποδεικνύοντας τὴν κουφότητά τους.

῾Ο ἔνδοξος καὶ παντοδύναμος γεννήθηκε σ᾿ ἔνα Σπήλαιο γιὰ νὰ ἀποδείξει, ὅτι ἡ πολυτέλεια, ἡ χλιδὴ καὶ ὁ πλοῦτος δὲν φανερώνουν μεγαλεῖο, δύναμη καὶ ἰσχύ.

῾Ο καθήμενος ἐπάνω στὶς ἀγγελικὲς Δυνάμεις ἀνακλίθηκε βρέφος μέσα σὲ μιὰ φάτνη ἀλόγων γιὰ νὰ ἀποδείξει, ὅτι ἡ ἁγιότητα τοῦ Θεοῦ ἀναπαύεται, ὅπου δὲν ὑπάρχει πονηρία καὶ κακία.

῾Ο περιβαλλόμενος τὸ φῶς ὡς ἔνδυμά Του καὶ περικυκλούμενος ἀπὸ τὶς μυριάδες τῶν ἐνδόξων φωτοειδῶν οὐρανίων Δυνάμεων καταδέχθηκε τὴν συντροφιὰ τῶν ἀλόγων ζώων γιὰ νὰ ἀποδείξει κατὰ τὴν προφητεία τοῦ ᾿Αββακούμ «Θὰ γίνει γνωστὸς στοὺς ἀνθρώπους μεταξὺ δύο ζωντανῶν ὄντων», ὅτι εἶναι προσιτὸς καὶ μεθεκτὸς ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ζοῦν μὲ ἀρετὴ καὶ Τὸν δέχονται μὲ ἐμπιστοσύνη.

Οἱ οὐράνιοι ῎Αγγελοι ἀνήγγειλαν τὴν γέννησή Του σὲ βοσκούς, ποὺ ἀγρυπνοῦσαν καὶ εἶχαν γρηγοροῦσα ψυχή, γιὰ νὰ ἀκούσουν τὰ θεῖα μηνύματα, γιὰ νὰ βεβαιώσει, ὅτι φανερώνει τὴν δόξα Του σ᾿ὅσες ψυχὲς δὲν ἔχουν ναρκωθεῖ ἀπὸ τὶς μέριμνες καὶ τὶς ἡδονὲς τῆς ζωῆς.

῾Η ἐπιστήμη καὶ ἡ γνώση ὁδήγησε τοὺς σοφοὺς τῆς ᾿Ανατολῆς καὶ ἦρθαν νὰ Τὸν προσκυνήσουν, γιὰ νὰ ἀποδείξει, ὅτι δικό Του δῶρο εἶναι ἀμφότερες καὶ ἡ γνώση καὶ ἡ πίστη.

῾Ο Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ Χριστὸς Κυρίου, ὁ Λυτρωτὴς καὶ Σωτήρας μας γεννήθηκε σὲ ἕνα σπήλαιο τῆς ἐρήμου. Αὐτὸ τὸ ἀσήμαντο καὶ γυμνὸ ἀπὸ κάθε μάταιη δόξα σπήλαιο ἔκρυψε τὸν πλοῦτο καὶ τὸν θησαυρὸ τοῦ Παραδείσου.

῞Ολα αὐτὰ καὶ πολλὰ περισσότερα κρύβονται στὸ σπήλαιο τῆς ἐρήμου, ποὺ γεννήθηκε ὁ Κύριός μας, δίνοντας καὶ νόημα καὶ ἄλλο τρόπο ζωῆς καὶ συμπεριφορᾶς σὲ ὅλους μας.

 «Δεῦτε λάβωμεν».

Μὲ ἑόρτιες πατρικὲς εὐχὲς
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† ῾Ο Καισαριανῆς, Βύρωνος & ῾Υμηττοῦ Δανιήλ