logo


 

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2012
Toῦ μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ Δανιήλ

Πρός
τόν εὐαγῆ Ἱερό Κλῆρο καί τόν πιστό Λαό
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας
Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοί
χαίρετε ἐν Κυρίῳ!

Επεσκέψατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ. Ἡσεβασμία ἑορτή τῆς κατά σάρκαγεννήσεως
τοῦ Κυρίου μας ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ ὑπενθυμίζει σ᾽ ὅλους ὅτι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἐνηνθρώπησε γιά νά μᾶς
προσφέρει:

Πληρότητα ζωῆς, ἀφοῦ παρά τόν κορεσμό τῶν αἰσθήσεων ὁ ἄνθρωπος
αἰσθάνεται κενός, ἐπειδή, ὅπως ἐπεσήμανε ὁ Κύριός μας, ´δέν διατηρεῖται στήν
ζωή ὁ ἄνθρωπος μόνο μέ τόν ἄρτο, ἀλλά μέ κάθε ἐντολή πού βγαίνει ἀπό τό
στόμα τοῦ Θεοῦ.
᾽Ανάπαυση ψυχῆς, ἀφοῦ παρά τίς πολλές ἀνέσεις πού προσφέρει ἡ τεχνολογία καί οἱ ἐπιστῆμες
στόν ἄνθρωπο, τό ἄγχος του αὐξάνεται καί ταράσσει
τήν ψυχή του. ῎Ας ἀκούσουμε τήν πρόσκληση τοῦ Κυρίου μας ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ.
´ἐλᾶτε σέ μένα ὅλοι ὅσοι εἶστε κουρασμένοι καί φορτωμένοι ἀπό τό βάρος τῆς
ἁμαρτίας καί τῶν θλίψεων κι ἐγώ θά σᾶς ξεκουράσω.
Κοινωνία μαζί Του, γιά νά διαλύσει τήν μοναξιά καί τήν ἐγκατάλειψή
μας, ἄν καί ζοῦμε σέ πολυάνθρωπες κοινωνίες, κατά τήν ὑπόσχεση πού μᾶς
ἔδωσε ´καί ἰδού, ἐγώ θά εἶμαι πάντα μαζί σας μέχρι τήν συντέλεια τοῦ κόσμουª4.
᾽Ακεραιότητα, γιά νά μή μολυνόμαστε ἀπό τήν ἠθική κατάπτωση, κατά
τήν ἀποστολική προτροπή ´σᾶς θέλω ὅμως νά εἶστε συνετοί καί διακριτικοί ὅταν
κάνετε τό καλό, καί συγχρόνως νά εἶστε ἁγνοί καί ἀμέτοχοι ἀπό τό κακό. ´῞Ολα
νά τά κάνετε χωρίς γογγυσμούς, καί χωρίς ἐσωτερικές ἀμφιβολίες γιά νά γίνετε
ἄμεμπτοι, εἰλικρινεῖς, παιδιά τοῦ Θεοῦ ἐλεύθερα ἀπό κάθε ἠθική κηλίδα μέσα
σέ μιά γενιά ἀνθρώπων κακοτρόπων καί διεφθαρμένων.
Σταθερότητα,γιά νά μή παρασυρόμαστε ἀπό ἐπι κίνδυνους ἐνθουσια-
σμούς, πού προκαλοῦν ἀπελπισία καί ἀπαισιοδοξία, ὅπως συνιστᾶ ὁ ἀπόστολοςΠαῦλος:
´Συνεπῶς, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, νά γίνεσθε ὅλο καί πιό σταθεροί καί ἀμε-
τακίνητοι στήν πίστη, καί νά ἐργάζεσθε πάντοτε μέ ὅλο καί περισσότερο ζῆλο γιά
τήν ἐκπλήρωση τοῦ ἔργου τοῦ Κυρίου καί νά γνωρίζετε ὅτι ὁ κόπος σας δέν
εἶναι χωρίς καρπό καί ὠφέλεια.
´(Καί θά σᾶς παραστήσει ἁγίους καί ἀκατηγόρητους) μέ τήν προϋπόθεση
ὅτι κι ἐσεῖς θά ἐξακολουθεῖτε νά μένετε σταθερά θεμελιωμένοι στήν πίστη καί
ἀκλόνητοι, χωρίς νά μετακινεῖσθε καί νά ἀπομακρύνεσθε ἀπό τήν ἐλπίδα πού
ὑπόσχεται τό Εὐαγγέλιο πού ἀκούσατε. Αὐτό τό Εὐαγγέλιο κηρύχθηκε σ᾽ ὅλη τήν
οἰκουμένη πού βρίσκεται κάτω ἀπ᾽ τόν οὐρανό.
Χαρά δημιουργίας καί προσφορᾶς, γιά νά ἀναχαιτίσει τό πνεῦμα
καί τήν δύναμη τῆς καταστροφῆς καί τῆς ἀδιαφορίας, κατά τήν παραγγελία τοῦ
ἀποστόλου Παύλου: ´Γι᾽ αὐτό νά προτρέπετε ὁ ἕνας τόν ἄλλον καί νά οἰκοδο-
μεῖτε στήν ἀρετή ὁ καθένας σας τόν κάθε ἕνα ξεχωριστά, ὅπως ἄλλωστε καὶ ἤδη
τό κάνετε.
Μία καινούργια ζωή μέ μέτρο, μέ σύνεση, μέ ἠθικούς φραγμούς, μέ
σωτήρια μετάνοια, ὅπως ἐξηγεῖ ὁ ἀπόστολος Παῦλος τόν σκοπό τῆς ἐνανθρω-
πήσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ:
Διότι μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ φανερώθηκε ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ,
ἡ ὁποία σώζει ὅλους τούς ἀνθρώπους. Καί μᾶς παιδαγωγεῖ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ
ὥστε, ἀφοῦ ἀρνηθοῦμε τήν ἀσέβεια καί τίς ἐπιθυμίες τοῦ μάταιου καί ἁμαρτω-
λοῦ αὐτοῦ κόσμου, νά ζήσουμε στή ζωή αὐτή μέ ἐγκράτεια στόν ἑαυτό μας, μέ
δικαιοσύνη πρός τούς γύρω μας ἀνθρώπους καί μέ εὐσέβεια πρός τόν Θεό.
Καί νά ἐνισχυόμαστε στήν ἐνάρετη ζωή, περιμένοντας μέ χαρά τή μακαριό-
τητα πού ἐλπίζουμε καί τήν φανέρωση τῆς δόξας τοῦ μεγάλου Θεοῦ καί σωτῆρος
μας, τοῦ ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ, ὁ ῾Οποῖος ἔδωσε τόν ἑαυτό Του σέ θάνατο γιά χάρη μας,
γιά νά μᾶς ἐξαγοράσει ἀπό κάθε παράβαση τοῦ νόμου, νά μᾶς καθαρίσει καί νά
μᾶς κάνει ἔτσι δικό Του ἐκλεκτό λαό, λαό γεμάτο ζῆλο γιά καλά ἔργα.
Μέ ἑόρτιες θερμές πατρ ικέ ς εὐχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ ῾υμηττοῦ
Δανιήλ