logo


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ
Φορμίωνος 83, 161-21 Καισαριανή. Τηλ. 010 -7224123 Fax 010 -7223584
(Internet) http://www.imkby.gr (e-mail) Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ἐν Καισαριανῇ τῇ 11ῃ Σεπτεμβρίου 2002
ΜΗΝΥΜΑ

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ Δανιήλ.

ΠΡΟΣ
τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν Γυμνασίων καί τῶν Λυκείων
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας.

γαπητά μου παιδιά.

Μέ ἀνανεωμένες τίς δυνάμεις σας, μέ μεγαλύτερη ἐπιθυμία γιά τή γνώσι, ὡριμότεροι, προσέρχεσθε σήμερα στό σχολεῖο σας, γιά νά ἀρχίσετε μιά ἀκόμη προσπάθεια στήν ἐκπαιδευτική διαδικασία.

Στήν ἀρχή τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς σᾶς εὐλογῶ πατρικῶς ὅλους τούς νέους καί ὅλες τίς νέες τῆς μητροπολιτικῆς περιφερείας μας καί προσεύχομαι, ὥστε ὁ Κύριος νά σᾶς εὐλογήσει πλουσίως σ' αὐτόν τόν ἀγῶνα σας, γιά νά προοδεύσετε καί νά προκόψετε. Διότι, ὅπως ἔγραψε ὁ Λουκιανός στό " Ἐνύπνιον " " ἡ παιδεία ἀπαιτεῖ κόπον πολύν καί χρόνον μακρόν καί δαπάνην ὄχι μικράν καί τύχην λαμπράν ".

Ἐπιτρέψατε μου σήμερα νά σᾶς ἀπευθύνω τόν λόγο καί σᾶς παρακαλῶ νά προσέξετε τά τρία θέματα πού θά θίξω στή συνέχεια :

ἱ ἀρχαῖοι διδάσκαλοι καί σοφοί πρόγονοι μας ἐξῆραν τήν σημασία τῆς παιδείας, δηλαδή τῆς μορφώσεως καί τῆς ἀγωγῆς.

Ὁ Πλούταρχος στήν " περί παίδων ἀγωγῆς " πραγματεία του λέγει, ὅτι μόνον ἡ ἐκπαίδευσι σέ ἀντιπαραβολή μέ τά ἄλλα ἀγαθά ἀποτελεῖ ἀπόκτημα ἀκατάλυτον καί ἀγαθόν ἀθάνατον καί θεῖον.

Ὁ σοφιστής Ἀντιφῶν ἀπέδιδε ἰδιαίτερη σημασία στήν παίδευσι κατατάσσοντας την στήν πρώτη θέσι τῶν γνωρισμάτων τῦ ἀνθρώπου.

Ὁ σοφός Πιττακός ἐθεώρει βαρύ φορτίον τήν ἔλλειψι μορφώσεως.

Ὁ ἀθηναῖος ρήτορας Ἰσοκράτης στίς " πρός Δημόνικον παραινέσεις " του ἔθεσε τά κριτήρια τῆς ἐπιλογῆς τῶν ὠφελίμων μαθημάτων γιά τήν καθόλου μόρφωσι τοῦ ἀνθρώπου καί τήν συγκρότησι τοῦ ἠθικοῦ ἐξοπλισμοῦ του. Σέ μιά ἀπό τίς ἐπιστολές του διαπιστώνεται, ὅτι ἡ ρίζα τῆς παιδείας εἶναι πικρή ὁ δέ καρπός γλυκύς.

Τίς ἴδιες ἀπόψεις μέ τόν Ἰσσοκράτη ἀναπτύσσει καί ὁ Μέγας Βασίλειος στήν πραγματεία πού ἔγραψε γιά τούς ἀνεψιούς του " πρός τούς νέους... ".

Ὁ σοφός Ἡράκλειτος ἐθεώρει, ὅτι γιά τούς πεπαιδευμένους, δηλαδή τούς πολύ μορφωμένους ἀνθρώπους, ἡ μόρφωσι τους λάμπει σάν ἕνας ἄλλος ἥλιος.

Ὁ Ἀριστοτέλης ἐπεσήμανε, ὅτι " ἡ παιδεία γιά μέν τούς εὐτυχοῦντες εἶναι κόσμημα γιά δέ τούς ἀτυχοῦντες ἀποτελεῖ καταφύγιον ".

Ἰδού λοιπόν καί τό μεγαλεῖον καί τό δυσχερές τῆς μορφώσεως. Ζηλέψατε τό μεγαλεῖον της καί ἀγωνισθῆτε, δουλέψατε μέ ἐπιμονή καί πρόγραμμα γιά νά ἀντιμετωπίσετε καί νά ὑπερβῆτε τίς δυσκολίες της.

τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ, πού μόλις ἐτελέσαμε, ἀκούσαμε στό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τόν Ἅγιο Ἀπόστολο καί Ἀδελφόθεο Ἰάκωβον νά ἀναφέρεται στήν ἄνωθεν σοφία, σέ μιά ἀνώτερη μόρφωσι, πού ἔρχεται ἀπό ὑψηλά. Προέρχεται, δηλαδή, ἀπό τόν ἐπουράνιο Θεό καί Πατέρα μας. Εἶναι ἡ ἀρετή. Ὅσοι κατέχουν αὐτή τήν σοφία εἶναι ἐπιεικεῖς, εὐπειθεῖς, πλούσιοι στήν ἐλεημοσύνη, ἔχουν ἀδίστακτη πίστι καί ἐλπίδα στό Θεό.

Αὐτή τήν σοφία εὔχομαι νά ἐπιθυμήσετε καί νά ἀποκτήσετε. Κι' αὐτή τήν σοφία νά κατορθώσετε σάν στολίδι καί κόσμημα σας.

έσα στή σημερινή σύγχυσι τῶν ἰδεῶν καί τήν ἀμφισβήτησι τῶν ἀξιῶν, τήν κατάρρευσι τοῦ ψεύτικου καί ἀπατηλοῦ κόσμου πολλοί νέοι κινδυνεύουν νά χάσουν τόν προσανατολισμό τους. Χρειάζονται μιά πυξίδα πού θά τούς δείχνει σταθερά τίς αἰώνιες ἀξίες, τήν ἄφθαρτη δόξα, τά ζωντανά, γνήσια καί αὐθεντικά πρότυπα.

Αὐτή ἡ πυξίδα εἶναι ὁ Χριστός. Εἶπε :

"Ἐγώ εἶμαι τό φῶς τοῦ κόσμου. Ὅποιος μέ ἀκολουθεῖ δέν θά περιπατήσῃ στό σκοτάδι ἀλλά θά ἔχει τό φῶς τῆς ζωῆς" (Ἰωάννου η´ 12).

Παιδιά μου.

Ἀκολουθῆστε τόν Ἰησοῦ Χριστό καί δέν θά χαθῆτε στά σκοτάδια τῆς ζωῆς.

Ἀπευθύνω σέ ὅλους καί ὅλες τίς πατρικές εὐχές καί εὐλογίες μου.

Καλή σχολική χρονιά.
Ὁ Θεός νά εἶναι μαζί σας.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ Δανιήλ..