logo


ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΝ ΜΗΝΥΜΑ
Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη
Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ
κ. ΔΑΝΙΗΛ

Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν φιλόχριστο Λαό
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

"Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος
ἀγαλλιασώμεθα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ"
(Ψαλμ. 117 στ. 24)

Aνέτειλε ἡμέρα χαρᾶς καί εὐφροσύνης, ἀγαπητοί, ἡμέρα ἀγαλλιάσεως καί σωτηρίας, ἡμέρα εἰρήνης καί καταλλαγῆς, ἡμέρα ἀναπλάσεως καί ἀνακαινισμοῦ τῶν ψυχῶν μας, ἡμέρα ὄντως μεγάλη καί θαυμαστή καί ἐπιφανής. Αὐτή εἶναι ἡ ἑορτή τῶν ἑορτῶν καί ἡ πανήγυρις τῶν πανηγύρεων. Αὐτή εἶναι ἡ σεβασμία καί ἁγία καί λαμπροφόρος ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως.

Mέ χαρά καί πνευματική ἀγαλλίασι ἑορτάζουμε τήν λαμπρή καί φωταυγή αὐτή νύκτα τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Στήν ἑορτή αὐτή συμμετέχει ὁλόκληρη ἡ δημιουργία, "ὁρατός τε κόσμος ἅπας καί ἀόρατος", τά ἔμψυχα καί τά ἄψυχα, ἡ λογική καί ἡ ἄλογος φύσις. Ἡ ἑορτή αὐτή θά εἶναι ἡ αἰωνία καί οἰκουμενική πανήγυρις, πού θά ψάλῃ τήν νέα ὠδή στόν παθόντα, θανόντα καί ἀναστάντα Λυτρωτή καί Σωτῆρα Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό.

Ἑορτάζουμε ὄχι μόνον ἕνα ἱστορικό γεγονός, ἀλλά κυρίως ἕνα λυτρωτικό γεγονός, πού ὑπερβαίνει τήν ἱστορικότητα καί ἀφορᾶ στόν καθένα ἀπό μᾶς. Ὁ Ἀναστάς Κύριος ἐνίκησε τούς δύο φοβερούς ἐχθρούς τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, ἀλλά καί τῆς δημιουργίας. Πρῶτον τήν ἁμαρτία καί δεύτερον τόν θάνατο.

Ὁ Κύριος ἐνίκησε τήν ἁμαρτία, διότι ἐλεύθερος ἀπό τό προπατορικό ἁμάρτημα, δέν ὑπέκυψε στήν ἁμαρτία καί ἐνῷ στό πάθος ἐπολεμήθη λυσσωδῶς ἀπό τόν διάβολο δέν ὑπεχώρησε, ἀλλά ὑπέμεινε τά πάντα ἑκουσίως, ἀγογγύστως καί ἀδιαμαρτυρήτως. Ἀπεδείχθη ὅτι εἶναι ἰσχυρότερος τῶν ἐχθρῶν Του. Ἐπειδή ὁ Κύριος ἐνίκησε τήν ἁμαρτία, πού ἐνεργεῖται κατÕ ἔμπνευσι τοῦ διαβόλου, ἐνίκησε καί τόν θάνατον. Ἀπέθανε καί ἔζησε καί ἐνεφανίσθη ζωντανός μετά τόν θάνατό Του ὡς πραγματικός καί ἀληθινός ἄνθρωπος.

Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός ἔγινε ἔτσι "πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν". Ὁ πρῶτος πού ἀπέθανε καί ἔζησε. Μέ τήν ἀναστασί Του "ἐκ γάρ θανάτου πρός ζωήν καί ἐκ γῆς πρός οὐρανόν Χριστός ὁ Θεός ἡμᾶς διεβίβασεν".

Ἑορτάζουμε μαζί μέ τήν ἀνάστασι τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τήν ὑπέρβαση τῶν ὑπαρξιακῶν ὁρίων μας. Ὁ Χριστός μᾶς διεβίβασεν, ἔγινε ἡ ὁδός, ἡ θύρα, ἡ ἀλήθεια, ἡ ζωή γιά νά περάσουμε ἀπό τήν κατάστασι τῆς φθορᾶς πρός τήν ἀφθαρσίαν, ἀπό τήν ἐξουσία τοῦ θανάτου, πρός τήν ἐλευθερίαν τῆς ἀθανασίας, ἀπό τήν γῆν πρός τόν οὐρανό. Ὁ Θεός μᾶς μετέστησε ἐκ τῆς πονηρᾶς ἐξουσίας τῶν δαιμόνων στήν Βασιλεία τοῦ Υἱοῦ τῆς ἀγάπης Του. Μετέχουμε σ’ αὐτή τήν νίκη καί διαβαίνουμε τά ὅρια τῆς ἐκπεσούσης φθαρτῆς φύσεώς μας μέ τήν συμμετοχή μας στά ἅγια Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, πού μᾶς καλεῖ: "Δεῦτε πόμα πίομεν καινόν" ἀπό τήν πηγή τῆς ἀφθαρσίας. Αὐτή εἶναι ἡ δυνατότης πού μᾶς παρέχει ἡ Ἐκκλησία. Μᾶς προσφέρει τήν ζωή, τήν ἀνάστασι καί τήν ἀνακαίνισι τῆς ὑπαρξεώς μας.

Ὡστόσο ζοῦμε ἀκόμη μέσα στόν κόσμο τῆς φθορᾶς καί στήν κοινωνία τῆς πονηρίας, ὅπου κυριαρχοῦν οἱ πνιγηρές ποικίλες μορφές τοῦ θανάτου κι’ ἀναζητοῦμε τρόπο νά ἀνασάνουμε, νά ἐλευθερωθοῦμε ἀπό τίς ὠδῖνες τοῦ θανάτου, πού μᾶς περικυκλώνουν. Χρειαζόμεθα τήν καθαρτική, φωτιστική καί θεωτική Χάρι τοῦ Θεοῦ γιά νά γίνῃ ὁ κόσμος μας, ἡ κοινωνία μας, ἡ ζωή μας, φῶς καί ζωή. Αὐτή μᾶς τήν δίδει ἡ Ἐκκλησία.

Eἶναι ἡ μόνη εὐκαιρία καί δυνατότης πού μᾶς παρέχεται.

Ἄς ἀξιοποιήσουμε αὐτή τήν εὐκαιρία γιά νά ζήσουμε στήν ἐλευθερία, πού μᾶς ἐχάρισε ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός.

Eὔχομαι νά ἑορτάσετε τό Πάσχα ἡμῶν μέ πνευματική χαρά καί ἀγαλλίασι. Ἡ Χάρις τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου νά εἶναι πάντοτε μαζί Σας καί νά φωτίζῃ τήν ζωή Σας.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ

Ὁ Μητροπολίτης
Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος καί ῾Υμηττοῦ
ΔΑΝΙΗΛ

ΠΑΣΧΑ 2000
Ἐν τῇ ἕδρᾳ
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως