logo


Π Α Σ Χ Α Λ Ι Ν Ο       Μ Η Ν Υ Μ Α
Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας
κυρίου Δ Α Ν Ι Η Λ

 
Ἐν τῇ ἓδρᾳ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἅγιον Πάσχα 2001

γιά τήν ζωηφόρο καί πανένδοξη Ἀνάστασι
τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

παιδιά μου εὐλογημένα.

Αὐτή ἡ εὐλογημένη νύκτα, πού ἑορτάζουμε μέ πνευματική ἀγαλλίασι, χαρά καί εὐφροσύνη τήν ζωηφόρο Ἀνάστασι τοῦ γιά μᾶς καί τήν σωτηρία μας σταυρωθέντος καί ἀναστάντος Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰκονίζει τήν αἰώνια ἐκείνη πανήγυρι τῶν "πρωτοτόκων τῶν ἀπογεγραμμένων ἐν οὐρανοῖς" ( Ἑβρ. ιβ 23), "ὅταν ἔλθῃ ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ" ( Ματθ. κε 31) καί συναχθῇ "τό ἀμέτρητο πλῆθος, πού κανείς δέν εἶναι σέ θέσι νά μετρήσει, ἀπό κάθε ἔθνος, φυλή, λαό, καί γλῶσσα, πού θά φοροῦν λευκές στολές, θά κρατοῦν φοινικόκλαδα στά χέρια τους καί θά φωνάζουν μέ δυνατή φωνή : ἡ σωτηρία εἶναι στά χέρια τοῦ Θεοῦ μας, πού κάθεται στό θρόνο καί τοῦ Ἀρνίου. Ἀληθινά, εὐλογία καί δόξα καί σοφία, εὐχαριστία καί τιμή καί δύναμι καί ἰσχύς ἀνήκουν γιά πάντα στό Θεό μας. Ἀμήν" (Ἀποκ. ζ 9-10, 12).

Αὐτό τό ἀμέτρητο πλῆθος εἶναι:

Αὐτοί πού ἔπλυναν τήν στολή τους, δηλαδή τήν ψυχή τους, καί τήν ἐλεύκαναν μέ τό αἷμα τοῦ Ἀρνίου ( Ἀποκ. ζ 14),

. ἐκεῖνοι, πού δέν ἐμολύνθηκαν ἀπό τήν λατρεία τῶν εἰδώλων,

. ἐκεῖνοι, πού ἀκολουθοῦν τό Ἀρνίο ὅπου καί ἄν πάει.

Ἀπ' ὅλη τήν ἀνθρωπότητα αὐτοί ἔχουν λυτρωθεῖ ὡς πρώτη προσφορά στό Θεό καί στό Ἀρνίο " ( Ἀπόκ. ιδ 4).

Ετσι ἡ Ἐκκλησία μᾶς θυμίζει, ὅτι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός "παραδόθηκε στό θάνατο γιά τίς ἀνομίες μας καί ἀναστήθηκε γιά τήν σωτηρία μας" ( Ρωμ. ιδ 25). Ἡ εὐεργεσία τοῦ θυσιασθέντος γιά μᾶς Σωτῆρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ συνίσταται στό ὅτι τιμωρήθηκε καί πέθανε ἀντί γιά μᾶς καί ἀναστήθηκε γιά νά δοξασθοῦμε ἐμεῖς.

ακόμη ἡ Ἐκκλησία μᾶς θυμίζει, ὅτι Ἀνάστασις γιά μᾶς σημαίνει:

α) Τήν ἐλευθερία ἀπό τήν ἐσωτερική ροπή πρός τήν ἁμαρτία, μέ τήν ὁποία ὁ ἄνθρωπος γεννιέται. Ἡ ἐλευθερία ἀπό τόν ἰσχυρόν "ἕτερον νόμον" ( Ρωμ. ζ 23), ὁ ὁποῖος μᾶς στρέφει καί μᾶς ὑποδουλώνει στά πάθη τῆς πονηρίας, τά ὁποῖα ρυπαίνουν τήν ψυχή καί τήν σκοτώνουν, τά ὁποῖα τῆς ἀφαιροῦν τήν ἀξιοπρέπεια της, τόν σεβασμό καί τήν ἐκτίμησί της ἀπό τόν πνευματικό κόσμο. Ἀνάστασι εἶναι νά εἶσαι ἐλεύθερος νά μήν ἐξουσιάζεσαι, νά ποιεῖς τό ἀγαθό, ὅπως τήν διεκήρυξε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: "Ὅλα μοῦ ἐπιτρέπονται, ἐγώ ὅμως δέν ἐπιτρέπω νά μέ κυριέψει τίποτα" ( Α Κορινθ, στ 12).

β) Τήν ἀντοχή, τήν γενναιότητα καί τήν καρτερία στούς πειρασμούς. Ὁ Κύριος μας ὑπέμεινε ἀδίκως σταυρό καί θάνατο καί καταδέχθηκε κάθε μορφῆς ἀτίμωσι, περιφρόνησι καί ἐμπαιγμό γιά νά μᾶς διδάξει, ὅτι στή ζωή μας πρέπει νά ἀντέχουμε, νά ἀντιμετωπίζουμε μέ γενναιότητα, χωρίς νά ἁμαρτάνουμε, τίς ἀδικίες, τούς παντοειδεῖς πειρασμούς, τήν ἀσθένεια, τήν συκοφαντία κ.ἄ.

Ὁ Ἀπόστολος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος διδάσκει: "Μακάριος ὁ ἄνθρωπος πού δέχεται μέ ὑπομονή τίς δοκιμασίες. Γιατί ἄν ὑποστεῖ μέ ἐπιτυχία τίς δοκιμασίες, θά κερδίσει τό βραβεῖο τῆς αἰώνιας ζωῆς πού ὑποσχέθηκε ὁ Θεός σ' ὅσους τόν ἀγαποῦν" (Ἰακ. α 12).

εορτάζουμε τήν σωτήρια αὐτή νύκτα τήν νίκη τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἐπί τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους, τῆς κακίας, τῆς ἀσεβείας, καί κάθε πονηρίας καί ἐνισχυόμαστε στόν καθημερινό μας ἀγῶνα γιά νά νικήσουμε τίς δυνάμεις τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου, ἀκούοντες τόν αἰώνιο Νικητή νά μᾶς ἐνθαρρύνει:

"Τόν νικητή θά τόν βάλω νά καθήσει μαζί μου στό θρόνο μου, ὅπως ἐκάθισα κι' ἐγώ νικητής μαζί μέ τόν Πατέρα μου στόν θρόνο Του. Ὅποιος ἔχει αὐτιά ἀς ἀκούσει τί λέει τό Πνεῦμα στίς Ἐκκλησίες". (Ἀποκ. γ 21).

Εὐλογημένα παιδιά μου,

Εὔχομαι νά εἶσθε νικητές τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου μέ τήν δύναμι τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ
Δ Α Ν Ι Η Λ