logo


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η              Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ
Φορμίωνος 83, 161 21 Καισαριανή. Τηλ 01-7224123 Fax 01-7223584
(Internet) http://www.imkby.gr        (e-mail): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

᾽Εν Καισαριανῇ τῇ 1ῃ ᾽Ιανουαρίου 2009

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2009

Πρὸς
τὸν ῾Ιερὸ Κλῆρο καὶ τὸν Πιστὸ Λαὸ
ἅπαν τὸ πλήρωμα τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεώς μας

᾿Αγαπητοί μου Πατέρες καὶ ᾿Αδελφοί

Tὴν ἀνατολὴ τοῦ Νέου σωτηρίου ῎Ετους 2009 μαζὶ μὲ τὶς ἑόρτιες εὐχὲς γιὰ ὑγεία, εὐτυχία, προκοπὴ καὶ κάθε καλό, ἐπιβάλλεται νὰ ἀκούσουμε μὲ προσοχὴ τὶς θεῖες φωνὲς ποὺ μᾶς θυμίζουν τὶς αἰώνιες ἀλήθειες τῆς πνευματικῆς ζωῆς μας, ποὺ μᾶς ἐλευθερώνουν ἀπὸ τὴν αἰχμαλωσία τῶν ματαίων ἐπιγείων καὶ προσκαίρων ἐγκοσμίων καὶ διανοίγουν λυτρωτικὰ τοὺς ὁρίζοντες τοῦ νοῦ καὶ τῆς ὑπάρξεώς μας στὰ αἰώνια καὶ ἄφθαρτα τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

1. ῾Ο σταθερὸς καὶ ἀμετάβλητος Κύριός μας

᾿Απέναντι στὸν ἀσταθῆ καὶ συνεχῶς μεταβαλλόμενο κόσμο ποὺ ζοῦμε, ὁ Κύριος μᾶς διαβεβαιώνει, ὅτι Αὐτὸς παραμένει σταθερὸς καὶ ἀμετάβλητος στὰ πάντα. «᾿Εγὼ εἶμαι ὁ Κύριος ὁ Θεός σας καὶ δὲν ἔχω μεταβληθεῖ στὸ ἐλάχιστο»

Αὐτὸς εἶναι τὸ σταθερὸ σημεῖο ἀναφορᾶς τῆς ζωῆς μας κατὰ τὴν ἀποστολικὴ διακήρυξη.

«῾Ο ᾿Ιησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ ἴδιος χθές, σήμερα καὶ γιὰ πάντα».

῾Ο Κύριός μας ᾿Ιησοῦς Χριστὸς εἶναι σταθερός·

α´. Στὶς ἀρχές Του, ὅπως διεκήρυξε μὲ αὐθεντία·

«Σᾶς βεβαιώνω πὼς ὅσο ὑπάρχει ὁ κόσμος, ἕως τὴ συντέλειά του, δὲν θὰ πάψει νὰ ἰσχύει οὔτε ἕνα γιῶτα ἢ μία ὀξεῖα ἀπὸ τὸν νόμο».

β´. Στὴν ἀγάπη Του γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔχει σκοπὸ τὴν σωτηρία τους.
«῾Ο ῾Οποῖος θέλει νὰ σωθοῦν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καὶ νὰ γνωρίσουν σὲ βάθος τὴν ἀλήθεια».

γ´. Στὴν εὐνοϊκὴ μεσιτεία Του στὸν ᾿Επουράνιο Θεὸ καὶ Πατέρα γιὰ μᾶς.

«῾Ο ᾿Ιησοῦς, ἐπειδὴ παραμένει αἰώνιος... μπορεῖ νὰ σώζει γιὰ πάντα ὅσους πλησιάζουν μέσῳ αὐτοῦ τὸν Θεό... καὶ νὰ μεσιτεύει γι᾿ αὐτούς».

δ´. Στὴν ἀπολυτρωτικὴ θυσία Του γιὰ τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας καὶ τὴν ἀποκατάστασή μας στὸν αἰώνιο πνευματικὸ κόσμο.

«Μὲ μία μόνο προσφορὰ ὁδήγησε στὴν τελειότητα γιὰ πάντα αὐτοὺς ποὺ ἐξαγνίστηκαν μὲ τὸ αἷμα Του» «εἶναι φανερὸ πὼς ὅπου ὑπάρχει συγχώρησι ἁμαρτιῶν δὲν χρειάζεται θυσία γι᾿ αὐτές».

ε´. Σὲ ὅλες τὶς σωτήριες ἀποφάσεις Του.

«Θὰ κάνω ὅ,τι ἀπεφάσισα· καὶ ποιός θὰ ματαιώσει αὐτό;»

στ´. Στὴν κλήση Του για νὰ σωθοῦμε καὶ στὶς πλούσιες δωρεές Του.

«Γιατί ὁ Θεὸς δὲν ἀνακαλεῖ τὶς δωρεές Του οὔτε τὴν κλήση Του».

2. ῾Ο Κύριος εἶναι τὸ ἀκλόνητο στήριγμα τῆς ζωῆς μας

῞Οταν ὁ ἄνθρωπος ἀπογοητεύεται ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἐμπιστεύτηκε καὶ στήριξε τὶς ἐλπίδες τῆς ζωῆς του ἢ ἀδικεῖται ἢ διώκεται, ὁ Κύριος τοῦ ὑποδεικνύει νὰ μὴν ἀπελπίζεται, ἀλλὰ νὰ στηρίζεται σ᾿ Αὐτόν οἰκοδομώντας τὴν ζωή του ἐπὶ τὴν ἀσάλευτο πέτρα, ὥστε ὅταν κατεβεῖ ἡ βροχὴ καὶ ἔλθουν οἱ ποταμοὶ καὶ πνεύσουν οἱ ἄνεμοι νὰ μὴ καταποντισθεῖ, διότι «ἔχει θεμελιωθεῖ πάνω στὸν βράχο»«καὶ αὐτὸς ὁ βράχος εἶναι ὁ Χριστός».

Μὲ ἐμπιστοσύνη ὁ πιστὸς ἀπευθύνεται στὸν Κύριο ζητώντας τὴν σωτηρία του· «Σὲ σένα, Κύριε, ὕψωσα τὴν ψυχή μου, τὸν Θεό μου. Σὲ σένα στήριξα τὴν πεποίθησί μου. Μὴ μὲ ἀφήσεις ποτὲ νὰ ντροπιαστῶ».

῾Η πεποίθηση, ὅτι ὁ Κύριος μας εἶναι ὁ σοφὸς κυβερνήτης τῆς ζωῆς μας, διαλύει τὴν ἀβεβαιότητα καὶ τὴν ἀνασφάλεια ποὺ δημιουργοῦν οἱ ἀνθρώπινες ἀποτυχίες.

῾Ο Θεός «ποὺ ἔκανες ὅσα ὑπῆρχαν καὶ πρὶν ὑπάρξει χρόνος καὶ ὅσα συνέβηκαν κατὰ τὸ παρελθὸν καὶ τὰ ἑπόμενα καὶ τὰ σημερινά. Σὺ ἔχεις σκεφθεῖ ἐπίσης καὶ ἔχεις σχεδιάσει καὶ ὅσα θὰ γίνουν στὸν μέλλον. ῞Ολα, ὅσα σκέφθηκες Σὺ ἔγιναν καὶ πραγματοποιοῦνται», διέταξες, δηλαδὴ τακτοποίησες «ὅλα μὲ μέτρο καὶ ὑπολογισμὸ καὶ μὲ ζύγισμα»

᾿Απὸ αὐτὰ ἐξάγεται, ὅτι ἡ ἀνθρώπινη ἱστορία δὲν ἐκτυλίσσεται σύμφωνα μὲ τοὺς νόμους ἑνὸς τυφλοῦ πεπρωμένου. ῾Η ᾿Εκκλησία δὲν δέχεται τὴν μηχανιστικὴ ἑρμηνεία τοῦ κόσμου καὶ τῆς ζωῆς.

3. ῾Ο χρόνος ἐξυπηρετεῖ τὸ μυστήριο τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ

᾿Αντίθετα στὴν ἀντίληψη, ὅτι τὰ πάντα ἐξελίσσονται στὴν τύχη ἡ ἁγία Γραφὴ διδάσκει ὅτι ὁ κόσμος καὶ ἡ ἱστορία πορεύονται πρὸς ἕνα σκοπὸ κατὰ τὸ ἅγιο καὶ τέλειο θέλημα τοῦ Κυρίου. Αὐτὸ τὸ θεῖο σκοπὸ προσδιόρισε ὁ ἀπόστολος Παῦλος «ἔτσι ὁ Θεὸς θὰ βασιλέψει πλήρως πάνω σὲ ὅλα».

Αὐτὸς ὁ σκοπὸς ἀποτελεῖ τὸ μυστήριο τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ «δηλαδὴ νὰ ἑνώσει ὅλα, οὐράνια καὶ ἐπίγεια, στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ»

῾Η ἀνακεφαλαίωση αὐτὴ ἐνεργεῖται στὸν χρόνο καὶ συνιστᾶ τὴν προσφερομένη ἀπὸ τὸν ᾿Ιησοῦ Χριστὸ σωτηρία καὶ ἀπολύτρωση ἀπὸ τὴν φθορὰ καὶ τὸν θάνατο. ῾Η συμμετοχή μας στὴν αἰώνια ζωὴ νοηματοδοτεῖ τὸν χρόνο τῆς παρούσης ζωῆς μας, γίνεται γιὰ μᾶς τὸ πλήρωμα τῶν καιρῶν, ὁ καιρὸς τῆς σαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.

Εὔλογα τίθεται τὸ ἐρώτημα ἐὰν ἐμεῖς ἀνήκουμε στὴν ἑνωμένη μὲ τὸν Χριστὸ ἀνθρωπότητα.

4. ῾Η ἐσχατολογικὴ προοπτικὴ τῆς παρούσης ζωῆς μας

῾Η χρυσὴ γλώσσα τῆς ᾿Εκκλησίας ὁ ἅγιος πατέρας μας ᾿Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος μιὰ πρωτοχρονιὰ συμβούλευε τοὺς πιστοὺς στὴν ἐποχή του καὶ μᾶς σήμερα νὰ δίνουν ἐσχατολογικὴ προοπτικὴ στὴν ζωή τους μὲ τὰ ἑξῆς·

«Αὐτὰ νὰ συλλογίζεσαι μὲ ἀφορμὴ τὶς νουμηνίες, αὐτὰ νὰ ἐνθυμῆσαι σὲ κάθε ἀλλαγὴ τῶν ἐτῶν· ἂς σκεπτόμαστε τὴν μέλλουσα κρίση, μήπως πεῖ κάποιος καὶ σὲ μᾶς αὐτὸ ποὺ ἐλέχθηκε ἀπὸ τὸν προφήτη στοὺς ᾿Ιουδαίους· “τελείωσαν οἱ ἡμέρες τους στὴν ματαιότητα καὶ τὰ ἔτη τους αἰφνιδίως”».

Εὔχομαι πατρικὰ νὰ διανύσουμε τὶς ἡμέρες τοῦ Νέου ῎Ετους 2009 μὲ ἐμπιστοσύνη στὸν ἀληθινὸ καὶ ζωντανὸ Κύριο Λυτρωτὴ καὶ Σωτήρα μας κατὰ τὴν εὐχή «Σοὶ παρακατατιθέμεθα τὴν ζωὴν ἡμῶν ἅπασαν καὶ τὴν ἐλπίδα, Δέσποτα Φιλάνθρωπε».

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΚΑΙ ΘΕΟ ΜΑΣ
Μὲ ἑόρτιες εὐχές
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

¶ ῾Ο Καισαριανῆς, Βύρωνος καί ῾Υμηττοῦ Δανιήλ.